تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

کاهش ۴۰ درصدی سرمایه گذاری در پی افزایش آدم ربایی‌ها در کشور

ازسویی هم گفته اکنون بیشترین ازسرمایه گذاران تلاش دارند که پس مواجه شدن با آدم ربایان خود دست بکارمیشوند وابسته گان شان را ازچنگ آنان برهانند.

مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز (چهارشنبه ۲۲ سنبله) اعلام کردند که  درشش ماه نخست امسال، رویدادهای آدم ربایی دربخش خصوصی  درمقایسه به زمان مشابه سال پار، درحدود سی وپنج درصد افزایش یافته اند.

مسؤلان این اتاق با نگرانی ازافزایش رویدادهای آدم ربایی دربخش خصوصی می‌گویند که  امسال بیش ازسی رویداد آدم ربایی دراین اتاق ثبت شده است. 

این مسؤلان می‌گویند که این‌ کارسبب فرارسرمایه‌ها  ازکشورشده است.

درهمین حال سخن‌گوی وزارت امورداخله برتأمین امنیت بیشترجان ومال سرمایه گذاران درکشورتأکید می ورزد.

نجیب الله دانش سرپرست دفترسخن‌گوی وزارت امورداخله میگیوید که :" ما درهماهنگی با اتاق تجارت وصنایع برنامۀ را ساخته ایم که چطورمیتوانیم امنیت شماری ازافراد وبازرگانانی که بیشتربا خطرروبرواند امنیت بهترشان را بگیریم."

گفته می‌شود که درحال حاضردربرخی موارد حتی آدم ربایان ازنزدیکی پوسته‌های امنیتی بازرگانان را میربایند که اینکارسرمایه گذاران کوچک ومیانه را نیزنگران ساخته است.

درتازه ترین مورد روز پیش یک بازرگان افغان در شهر مزارشریف ازنزدیک یکی ازمراکز امنیتی در جریان ربودن اش ازسوی آردم ربایان کشته شده است.

خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت وصنایع میگوید که :" تا چهل درصد سرمایه گذاری ها امسال کاهش یافته اند واین تنها به ناامنی های کنونی ارتباط ندارد بل افزایش آدم ربایی نیزدراین بخش نقش داشته است".

ازسویی هم گفته اکنون بیشترین ازسرمایه گذاران تلاش دارند که پس مواجه شدن با آدم ربایان خود دست بکارمیشوند وابسته گان شان را ازچنگ آنان برهانند.

همدرد حسام یکتن ازبازرگانانی است که یک ماه پیش یکتن ازوابسته گانش ازچنگ آدم ربایان فرارکرده است وی میگویدکه اکنون خانواده این فرد به شهر استانبول رفته است.

همدرد حسام بازرگان افغان میگوید که :" پس ازآنکه این جوان ازچنگ آدم ربایان رها شد هم تا زمان های طولانی ما اذیت میشدیم ازسوی شماری ازافراد که باید برایشان پول بدهیم وهشدارها برای ما داده میشود بلاخره جوانی که ربوده شده بود با خانواده اش به بیرون ازکشورفرارکرد ."

مسوولان اتاق تجارت وصنایع میگویندکه درحال حاضرشماری زیادی ازسرمایه گذاران درتلاش فرارسرمایه هایشان از کشوراند.

آنان می‌گویند که هزینه‌های امنیتی بخش خصوصی به گونۀ چشمگیری افزایش یافته اند وحکومت درحل معضل آدم ربایی درکشورناتوان است.

بازرگانی

کاهش ۴۰ درصدی سرمایه گذاری در پی افزایش آدم ربایی‌ها در کشور

ازسویی هم گفته اکنون بیشترین ازسرمایه گذاران تلاش دارند که پس مواجه شدن با آدم ربایان خود دست بکارمیشوند وابسته گان شان را ازچنگ آنان برهانند.

Thumbnail

مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز (چهارشنبه ۲۲ سنبله) اعلام کردند که  درشش ماه نخست امسال، رویدادهای آدم ربایی دربخش خصوصی  درمقایسه به زمان مشابه سال پار، درحدود سی وپنج درصد افزایش یافته اند.

مسؤلان این اتاق با نگرانی ازافزایش رویدادهای آدم ربایی دربخش خصوصی می‌گویند که  امسال بیش ازسی رویداد آدم ربایی دراین اتاق ثبت شده است. 

این مسؤلان می‌گویند که این‌ کارسبب فرارسرمایه‌ها  ازکشورشده است.

درهمین حال سخن‌گوی وزارت امورداخله برتأمین امنیت بیشترجان ومال سرمایه گذاران درکشورتأکید می ورزد.

نجیب الله دانش سرپرست دفترسخن‌گوی وزارت امورداخله میگیوید که :" ما درهماهنگی با اتاق تجارت وصنایع برنامۀ را ساخته ایم که چطورمیتوانیم امنیت شماری ازافراد وبازرگانانی که بیشتربا خطرروبرواند امنیت بهترشان را بگیریم."

گفته می‌شود که درحال حاضردربرخی موارد حتی آدم ربایان ازنزدیکی پوسته‌های امنیتی بازرگانان را میربایند که اینکارسرمایه گذاران کوچک ومیانه را نیزنگران ساخته است.

درتازه ترین مورد روز پیش یک بازرگان افغان در شهر مزارشریف ازنزدیک یکی ازمراکز امنیتی در جریان ربودن اش ازسوی آردم ربایان کشته شده است.

خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت وصنایع میگوید که :" تا چهل درصد سرمایه گذاری ها امسال کاهش یافته اند واین تنها به ناامنی های کنونی ارتباط ندارد بل افزایش آدم ربایی نیزدراین بخش نقش داشته است".

ازسویی هم گفته اکنون بیشترین ازسرمایه گذاران تلاش دارند که پس مواجه شدن با آدم ربایان خود دست بکارمیشوند وابسته گان شان را ازچنگ آنان برهانند.

همدرد حسام یکتن ازبازرگانانی است که یک ماه پیش یکتن ازوابسته گانش ازچنگ آدم ربایان فرارکرده است وی میگویدکه اکنون خانواده این فرد به شهر استانبول رفته است.

همدرد حسام بازرگان افغان میگوید که :" پس ازآنکه این جوان ازچنگ آدم ربایان رها شد هم تا زمان های طولانی ما اذیت میشدیم ازسوی شماری ازافراد که باید برایشان پول بدهیم وهشدارها برای ما داده میشود بلاخره جوانی که ربوده شده بود با خانواده اش به بیرون ازکشورفرارکرد ."

مسوولان اتاق تجارت وصنایع میگویندکه درحال حاضرشماری زیادی ازسرمایه گذاران درتلاش فرارسرمایه هایشان از کشوراند.

آنان می‌گویند که هزینه‌های امنیتی بخش خصوصی به گونۀ چشمگیری افزایش یافته اند وحکومت درحل معضل آدم ربایی درکشورناتوان است.

هم‌رسانی کنید