Print
Print

خبر ها - افغانستان

alt

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز سه شنبه گفته است که، با کابرد کارت های رای دهی گذشته، انتخابات ریاست جمهوری شفافیت لازم را نخواهد داشت.

کمیسیون مستقل انتخابات با ابراز این مطلب هشدار می دهد هرکسی که روند انتخابات را اخلال کند بازندۀ اصلی در انتخابات خواهد بود.

رییس این کمیسیون گفته است که گزینۀ دوم در بارۀ ثبت نام های رای دهنده گان به حکومت پیشنهاد شده بود، هزینه بیشتر نداشت، اما این پیشنهاد از سوی حکومت پذیرفته نشد.

این در حالیست که رییس جمهور کرزی با کاربرد کارت های رای دهی گذشته تاکید می ورزد.

رییس جمهور کرزی گفت:« این کارت ها را لغوه کنیم، کارت جدید نیز داده نتوانیم و پولش را نیز کسی برای ما ندهد و باز بگویم که کارت وجود ندارد و انتخابات نمی شود و باز ملامت من باشم. با وسایل که در دست داریم، با کارت های که داریم با اصلاح آن کارت ها و این فیصلۀ کابینۀ افغانستان بود. پس وقتیکه پول نداریم باید با وسایل که در دست داریم استفاده کنیم.»

نگرانی ها در بارۀ ثبت نام های رای دهنده گان و کاربرد کارت های رای دهی گذشته در انتخابات ریاست جمهوری هنوزهم پابرجا هستند.

کمیسیون مستقل انتخابات روند انتخابات را یک روند جنجال برانگیز می داند و گفته است که با انکه دو طرح به حکومت برای چگونه گی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد شد، اما هردو طرح از سوی حکومت پذیرفته نشد. و اکنون طرح سومی را رویدست دارند.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات، فضل احمد معنوی گفته است که:« ماباید عمل بکنیم ، اقدام بکنیم کارهایی را انجام دهیم که دال به شفافیت باشد،همان کار هایی بود که ما انجام دادیم برای شفافیت انتخابات، اما اگر قرارباشد که گام هایی را که ما بر میداریم اخلال شود و بازنده اصلی کسانی خواهند بود که پروسه را اخلال می کنند. گزینه دوم ما شاید با جزئیات به رییس جمهور افغانستان توزیع داده نشده باشد.»

رییس کمیسیون مستقل انتخابات در بارۀ قبول نشدن گزینۀ دوم این کمیسیون از سوی حکومت چنین دید گاهی دارد.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات، فضل احمد معنوی گفته است که:« شفافیت آنچنانی را که ما توقوع داریم که یک تغییری نسبت به انتخابات های گذشته رونما شود، متاسفانه با حفظ این کارت ها وهرگاه این کارت ها به حالت خودش بماند، شفافیت لازم را که ما توقع داریم به دست آورده نمیتوانیم.»

این در حالی ست که رییس جمهور کرزی به کارگیری کارت های رای دهی گذشته در انتخابات ریاست جمهوری تاکید می ورزد.

اما کمیسیون مستقل انتخابات بدین باور است که با کاربرد کارت های رای دهی گذشته، انتخابات ریاست جمهوری شفاف برگزار نخواهد شد.

با این همه رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که این کمیسیون به تنهایی قادر به برگزاری انتخابات نیست و باید در این راستا ، دولت ، احزاب سیاسی و جامعه مدنی نیز به گونه جدی همکاری کنند.

به باور رییس کمیسیون انتخابات درصورتی که به کار های فنی این کمیسیون مداخله نشود و حرمت گذاشته شود این کمیسیون بدیلی به جای ثبت نام رای دهنده گان رویدست دارد.

Nightly News

رأی دهید

به نظر شما امریکا در سوریه مداخلۀ نظامی کند؟