تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ابراهیمی اتهام سوءاستفاده از بودجه مجلس را رد کرد

پس ازآن که نزدیک به دوهفته پیش  گزارش شش ونیم طلوع سندهایی را درباره دست داشتن رییس ورییس دبیرخانه  مجلس نماینده گان درفساد اداری پخش کرد، اکنون این دوتن دراین باره واکنش نشان می دهند.

عبدالرؤف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان کشور هرگونه استفاده سوء از بودجه این مجلس را ازسوی خودش رد می‌کند و تاکید می ورزد که هیچ‌گاهی کاری نمی‌کند که خانه ملت بد نام شود. 

از سویی‌هم رییس دبیرخانه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که هیچ گونه استخدام غیرقانونی در مجلس انجام نداده است. 

اما معاون نخست مجلس نمانیده‌گان  می‌گوید که  فساد دراین نهاد بیداد می‌کند و از سارنوالی می‌خواهد که اتهام‌های فساد مجلس را بررسی کند.

پس ازآن که نزدیک به دوهفته پیش  گزارش شش ونیم طلوع سندهایی را درباره دست داشتن رییس ورییس دبیرخانه  مجلس نماینده گان درفساد اداری پخش کرد، اکنون این دوتن دراین باره واکنش نشان می دهند.

عبدالروف ابراهیمی گفته است:" ممکن معاون اول ولسی جرگه یک سوٌ تفاهم باشد غلط فهمیده باشد برای معلومات آنها و برای معلومات ملت بزرگ افغانستان به اعضای محترم ولسی جرگه ما این توضیحات را ارایه کردیم."

خدای نظرنصرت، رییس دبیرخانه مجلس نماینده‌گان گفت:"کل بودجه یک صد ملیون افغانی باشد برای یک سال و در آنهم پنجاه ملیون یا سی ملیون اختلاس شده باشد بسیار یک چیز روشن است ."

اما معاونخست  مجلس نماینده‌گان یک بار دیگر  تاکید می ورزد که فساد دراین نهاد است  ولوی سارنوالی باید دراین باره به گونه جدی اقدام کند.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‌گان گفت:" از سارنوالی خواهش می کنم بسیار جدی این مسله را پیگیری کند و قضیه را سیاسی نسازد در ضمن یک شخص بلند رتبه دولت که در فساد دست داشته باشند آنها را به محاکمه بکشانند."

پیش ازین یک شماری ازاعضای  مجلس نمایندگان اتهام فساد را  به رییس مجلس نماینده‌گان  شرم آور خوانده بودند و از نهادهای عدلی و قضایی خواستند تا این اتهام  را بررسی نمایند اما مقام‌ها در سارنوالی گفته اند  که آنان از اداره تفتیش مرکزی خواسته اند تا این اتهام را برسی نماید.
 

افغانستان

ابراهیمی اتهام سوءاستفاده از بودجه مجلس را رد کرد

پس ازآن که نزدیک به دوهفته پیش  گزارش شش ونیم طلوع سندهایی را درباره دست داشتن رییس ورییس دبیرخانه  مجلس نماینده گان درفساد اداری پخش کرد، اکنون این دوتن دراین باره واکنش نشان می دهند.

Thumbnail

عبدالرؤف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان کشور هرگونه استفاده سوء از بودجه این مجلس را ازسوی خودش رد می‌کند و تاکید می ورزد که هیچ‌گاهی کاری نمی‌کند که خانه ملت بد نام شود. 

از سویی‌هم رییس دبیرخانه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که هیچ گونه استخدام غیرقانونی در مجلس انجام نداده است. 

اما معاون نخست مجلس نمانیده‌گان  می‌گوید که  فساد دراین نهاد بیداد می‌کند و از سارنوالی می‌خواهد که اتهام‌های فساد مجلس را بررسی کند.

پس ازآن که نزدیک به دوهفته پیش  گزارش شش ونیم طلوع سندهایی را درباره دست داشتن رییس ورییس دبیرخانه  مجلس نماینده گان درفساد اداری پخش کرد، اکنون این دوتن دراین باره واکنش نشان می دهند.

عبدالروف ابراهیمی گفته است:" ممکن معاون اول ولسی جرگه یک سوٌ تفاهم باشد غلط فهمیده باشد برای معلومات آنها و برای معلومات ملت بزرگ افغانستان به اعضای محترم ولسی جرگه ما این توضیحات را ارایه کردیم."

خدای نظرنصرت، رییس دبیرخانه مجلس نماینده‌گان گفت:"کل بودجه یک صد ملیون افغانی باشد برای یک سال و در آنهم پنجاه ملیون یا سی ملیون اختلاس شده باشد بسیار یک چیز روشن است ."

اما معاونخست  مجلس نماینده‌گان یک بار دیگر  تاکید می ورزد که فساد دراین نهاد است  ولوی سارنوالی باید دراین باره به گونه جدی اقدام کند.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‌گان گفت:" از سارنوالی خواهش می کنم بسیار جدی این مسله را پیگیری کند و قضیه را سیاسی نسازد در ضمن یک شخص بلند رتبه دولت که در فساد دست داشته باشند آنها را به محاکمه بکشانند."

پیش ازین یک شماری ازاعضای  مجلس نمایندگان اتهام فساد را  به رییس مجلس نماینده‌گان  شرم آور خوانده بودند و از نهادهای عدلی و قضایی خواستند تا این اتهام  را بررسی نمایند اما مقام‌ها در سارنوالی گفته اند  که آنان از اداره تفتیش مرکزی خواسته اند تا این اتهام را برسی نماید.
 

هم‌رسانی کنید