تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ادعای نزدیکان دوستم مبنی بر حاشیه رانده شدن نهاد معاونیت اول

پنج ماه از آغاز سال مالی می گذرد، اما هنوز هم تشکیل دفتر معاونیت نخست نخست ریاست جمهوری از سوی رییس جمهور منظور نشده است و در حدود دوصد کارمند اینجا از دو ماه بدین سو تنخواه نگرفته اند.

نزدیکان جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری امروز (سه شنبه۲۶ ثور) گفته اند که ریاست جمهوری در دو ماه اخیر تنخواه کارمندان دفتر جنرال دوستم را نپرداخته است. 

مشاور جنرال دوستم می گوید که تا کنون تشکیل معاونیت اول نیز از سوی رییس جمهور تایید نشده است.

نزدیکان جنرال دوستم می پذیرند که نهاد معاونیت  اول از  کارهای حکومت به حاشیه رانده شده است.

در گوشه یی از کاخ گل خانه مرد پنجاه و دو ساله یی کار می کند که بیش از سی سال عمرش را در قصر سپری کرده است... وی در دوره های گونه گون، خانه سامان این کاخ بوده است. وی می گوید که این نخستین بار است که در چند ماه تنخواهش را از حکومت نگرفته است.

عبدالشکور هاشمی، کارگر قصر گلخانه گفته است:"موتر حمله ما را قطع کردند. قرار شد کرایه راه را بدهند. اکنون پنج ماه می شود که کرایه موتر نداده اند. دو ماه معاش و دو ماه اضافه کاری هم ندادند که همه اش نه ماه می شود. در این نه ماه آدم چه می خورد. آیا فکر این را می کنند."

پنج ماه از آغاز سال مالی می گذرد، اما هنوز هم تشکیل دفتر معاونیت نخست نخست ریاست جمهوری از سوی رییس جمهور منظور نشده است و در حدود دوصد کارمند اینجا از دو ماه بدین سو تنخواه نگرفته اند.

محمد یاسین خموش، مشاور رسانه یی معاونیت نخست ریاست جمهوری گفته است:"وقتی که می پرسیم چه شد! می گویند که سر میز جناب رییس جمهور است. اگر برای سه ماه، چهار ماه یک مکتوب بر سر میز رییس جمهور بماند و بپوسد، پس این مملکت به چه حال می رسد."

اما چالش ها در برابر معاونیت نخست ریاست جمهوری در اینجا پایان نمی یابند. مشاور رسانه یی این نهاد می گوید که دیری است گزارش های شورای امنیت نیز به اینجا نمی رسند و نامه هایی که از سوی این دفتر به اداره امور می روند، بی پاسخ می مانند.

محمد یاسین خموش، مشاور مطبوعاتی معاونیت نخست ریاست جمهوری گفته است:"از شورای امنیت که تاکنون چیزی نیامده است. برای تان می گویم که چه چیزی به اینجا می آمد. خیلی مسخره است؛ روزنامه های کشور به اینجا می آمد. همین چند روز پیش از ریاست دفتر اداره امور مکتوبی آمد که دیگر ما نمی توانیم برای شما روزنامه بفرستیم، زیرا تخصیص نداریم!"

در همین حال حزب جنبش ملی افغانستان که از سوی آقای دوستم رهبری میشود نیز از این موضوع ابراز نگرانی کرده است. 

بشیر احمد ته ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی گفته است:"از سوی ریاست جمهور تنها همین قدر گفته می شود که پیشنهادات طی مراحل شده، ترتیب شده و بالای میز رییس جمهور است. ما نمی دانیم که رییس جمهور به علت کثرت کارش نمی تواند به آن رسیده گی کند ویا عمدی در کار است."

معاون سخن‌گوی رییس جمهور می گوید که به علت طی مراحل اداری تنخواه این کارمندان پرداخته نشده است، اما در باره به حاشیه رانده شدن دفتر معاونیت اول چیزی نمی گوید.

افغانستان

ادعای نزدیکان دوستم مبنی بر حاشیه رانده شدن نهاد معاونیت اول

پنج ماه از آغاز سال مالی می گذرد، اما هنوز هم تشکیل دفتر معاونیت نخست نخست ریاست جمهوری از سوی رییس جمهور منظور نشده است و در حدود دوصد کارمند اینجا از دو ماه بدین سو تنخواه نگرفته اند.

Thumbnail

نزدیکان جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری امروز (سه شنبه۲۶ ثور) گفته اند که ریاست جمهوری در دو ماه اخیر تنخواه کارمندان دفتر جنرال دوستم را نپرداخته است. 

مشاور جنرال دوستم می گوید که تا کنون تشکیل معاونیت اول نیز از سوی رییس جمهور تایید نشده است.

نزدیکان جنرال دوستم می پذیرند که نهاد معاونیت  اول از  کارهای حکومت به حاشیه رانده شده است.

در گوشه یی از کاخ گل خانه مرد پنجاه و دو ساله یی کار می کند که بیش از سی سال عمرش را در قصر سپری کرده است... وی در دوره های گونه گون، خانه سامان این کاخ بوده است. وی می گوید که این نخستین بار است که در چند ماه تنخواهش را از حکومت نگرفته است.

عبدالشکور هاشمی، کارگر قصر گلخانه گفته است:"موتر حمله ما را قطع کردند. قرار شد کرایه راه را بدهند. اکنون پنج ماه می شود که کرایه موتر نداده اند. دو ماه معاش و دو ماه اضافه کاری هم ندادند که همه اش نه ماه می شود. در این نه ماه آدم چه می خورد. آیا فکر این را می کنند."

پنج ماه از آغاز سال مالی می گذرد، اما هنوز هم تشکیل دفتر معاونیت نخست نخست ریاست جمهوری از سوی رییس جمهور منظور نشده است و در حدود دوصد کارمند اینجا از دو ماه بدین سو تنخواه نگرفته اند.

محمد یاسین خموش، مشاور رسانه یی معاونیت نخست ریاست جمهوری گفته است:"وقتی که می پرسیم چه شد! می گویند که سر میز جناب رییس جمهور است. اگر برای سه ماه، چهار ماه یک مکتوب بر سر میز رییس جمهور بماند و بپوسد، پس این مملکت به چه حال می رسد."

اما چالش ها در برابر معاونیت نخست ریاست جمهوری در اینجا پایان نمی یابند. مشاور رسانه یی این نهاد می گوید که دیری است گزارش های شورای امنیت نیز به اینجا نمی رسند و نامه هایی که از سوی این دفتر به اداره امور می روند، بی پاسخ می مانند.

محمد یاسین خموش، مشاور مطبوعاتی معاونیت نخست ریاست جمهوری گفته است:"از شورای امنیت که تاکنون چیزی نیامده است. برای تان می گویم که چه چیزی به اینجا می آمد. خیلی مسخره است؛ روزنامه های کشور به اینجا می آمد. همین چند روز پیش از ریاست دفتر اداره امور مکتوبی آمد که دیگر ما نمی توانیم برای شما روزنامه بفرستیم، زیرا تخصیص نداریم!"

در همین حال حزب جنبش ملی افغانستان که از سوی آقای دوستم رهبری میشود نیز از این موضوع ابراز نگرانی کرده است. 

بشیر احمد ته ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی گفته است:"از سوی ریاست جمهور تنها همین قدر گفته می شود که پیشنهادات طی مراحل شده، ترتیب شده و بالای میز رییس جمهور است. ما نمی دانیم که رییس جمهور به علت کثرت کارش نمی تواند به آن رسیده گی کند ویا عمدی در کار است."

معاون سخن‌گوی رییس جمهور می گوید که به علت طی مراحل اداری تنخواه این کارمندان پرداخته نشده است، اما در باره به حاشیه رانده شدن دفتر معاونیت اول چیزی نمی گوید.

هم‌رسانی کنید