تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

از آموزش تامدیریت قهوه‌خانه؛ الهه چگونه هر دو کار را انجام می‌دهد

قهوه خانه‌یی که دو ماه پیش در یک بخش مزدحم شهر کابل گشوده شد، مدیریت آن را اکنون یک دختر جوان به عهده دارد.

الهه انوری، دونیم سال تجربۀ مهمانداری در یک شرکت هوایی دولتی را نیز دارد و در کنار مدیریت این قهوه خانه، در رشتۀ خبرنگاری نیز درس می‌خواند.

این دخترجوان، می‌گوید که در آغاز مشتریانی‌که به قوه خانۀ وی می‌آمدند از دیدن وی همچون مدیر شگفتی زده می‌شدند، اما اکنون نوع دید مردم نسبت به او تغییر کرده است.

او می‌گوید اکنون به هیچ مشکلی به کارش در این قهوه خانه ادامه می‌دهد: «مشتری‌ها وقتی می‌بینند که یک دختر این قهوه خانه را مدیریت می‌کنند و از آنان میزبانی می‌کنند برای شان جالب تمام می‌شود، اما خوب است کسانی که به قهوه خانه‌ها می‌آیند به فرهنگ کافه نشینی عادت دارند و من نیز علاقه فراوان دارم که از آنان پذیرایی کنیم.»

الهه انوری و هارون امانی، به گونۀ مشترک در این قهوه خانه سرمایه گذاری کرده اند و سهم بیشتر نیز از هارون امانی است.

هارون امانی، می‎گوید: «ما خواستیم با تعیین یک مدیر زن در «قهوه خانۀ روما» بتوانیم زمینه را برای آمدن دختران دانش آموخته و دخترانی که در بیرون از خانه کار می کنند نیز فراهم بسازیم.»

در همین حال، شماری از مشتریان این قهوه خانه نیز از آن‌چه که فرصت دادن به بانوان در کارهای اقتصادی می‌گویند، استقبال می‌کنند.

تمیم، باشندۀ شهر کابل در این باره می‌گوید: «قهوه خانه‌ها جای خوبی استند. چون در کشور همیش خبرهای بد و انفجارو انتحار است و خوب است که جوان های زمانی را بیایند و در قهوه خانه‌ها سپری کنند و با استفاده از فضای آرام قهوه خان ها تبادل افکار کنند.»

در کنار قهوه، پتزا و خوراکه‌های دیگر نیز در این رستورانت سرو می‌شوند. اما عبدالله که بخش بزرگ از تجربه اش به عنوان آشپز را در اداره‌های گذرانده که مدیریت آن را یک مرد به عهده داشته، می‌گوید که در نخست برایش عجیب بود که یک دختر مدیرش است.

او اما اکنون می‌گوید که کار با مدیریت بانوان راحت تر است: «بیش از ده سال تجربه آشپزی در دفترها و رستوران‌ها دارم و این نخستین بار است که مدیر جایی که کار می کنم یک دختر جوان است. در دو ماه کار دریافته ام که در کار با یک مدیر زن راحت ترم است چون زمانی که مشکلی پیش می آیند راحت تر می توانیم که با وی در میان بگذارم.»

افغانستان

از آموزش تامدیریت قهوه‌خانه؛ الهه چگونه هر دو کار را انجام می‌دهد

الهه انوری و هارون امانی، به گونۀ مشترک در این قهوه خانه سرمایه گذاری کرده اند و سهم بیشتر نیز از هارون امانی است.

تصویر بندانگشتی

قهوه خانه‌یی که دو ماه پیش در یک بخش مزدحم شهر کابل گشوده شد، مدیریت آن را اکنون یک دختر جوان به عهده دارد.

الهه انوری، دونیم سال تجربۀ مهمانداری در یک شرکت هوایی دولتی را نیز دارد و در کنار مدیریت این قهوه خانه، در رشتۀ خبرنگاری نیز درس می‌خواند.

این دخترجوان، می‌گوید که در آغاز مشتریانی‌که به قوه خانۀ وی می‌آمدند از دیدن وی همچون مدیر شگفتی زده می‌شدند، اما اکنون نوع دید مردم نسبت به او تغییر کرده است.

او می‌گوید اکنون به هیچ مشکلی به کارش در این قهوه خانه ادامه می‌دهد: «مشتری‌ها وقتی می‌بینند که یک دختر این قهوه خانه را مدیریت می‌کنند و از آنان میزبانی می‌کنند برای شان جالب تمام می‌شود، اما خوب است کسانی که به قهوه خانه‌ها می‌آیند به فرهنگ کافه نشینی عادت دارند و من نیز علاقه فراوان دارم که از آنان پذیرایی کنیم.»

الهه انوری و هارون امانی، به گونۀ مشترک در این قهوه خانه سرمایه گذاری کرده اند و سهم بیشتر نیز از هارون امانی است.

هارون امانی، می‎گوید: «ما خواستیم با تعیین یک مدیر زن در «قهوه خانۀ روما» بتوانیم زمینه را برای آمدن دختران دانش آموخته و دخترانی که در بیرون از خانه کار می کنند نیز فراهم بسازیم.»

در همین حال، شماری از مشتریان این قهوه خانه نیز از آن‌چه که فرصت دادن به بانوان در کارهای اقتصادی می‌گویند، استقبال می‌کنند.

تمیم، باشندۀ شهر کابل در این باره می‌گوید: «قهوه خانه‌ها جای خوبی استند. چون در کشور همیش خبرهای بد و انفجارو انتحار است و خوب است که جوان های زمانی را بیایند و در قهوه خانه‌ها سپری کنند و با استفاده از فضای آرام قهوه خان ها تبادل افکار کنند.»

در کنار قهوه، پتزا و خوراکه‌های دیگر نیز در این رستورانت سرو می‌شوند. اما عبدالله که بخش بزرگ از تجربه اش به عنوان آشپز را در اداره‌های گذرانده که مدیریت آن را یک مرد به عهده داشته، می‌گوید که در نخست برایش عجیب بود که یک دختر مدیرش است.

او اما اکنون می‌گوید که کار با مدیریت بانوان راحت تر است: «بیش از ده سال تجربه آشپزی در دفترها و رستوران‌ها دارم و این نخستین بار است که مدیر جایی که کار می کنم یک دختر جوان است. در دو ماه کار دریافته ام که در کار با یک مدیر زن راحت ترم است چون زمانی که مشکلی پیش می آیند راحت تر می توانیم که با وی در میان بگذارم.»

هم‌رسانی کنید