تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

استفاده از شناس نامه‌های کاغذی؛ طرح جدید کمیسیون مستقل انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات به این باور است که اگر این طرح عملی شود، مصرف انتخابات کاهش خواهد یافت و جلو تقلب های گسترده نیز گرفته خواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات از طرحی سخن می‌گوید که بر بنیاد آن روند ثبت نام و تهیه فهرست نام‌های رای دهنده‌گان با بهره گیری از شیوه شناس نامه‌های کاغذی انجام خواهد شد.

سرپرست این نهاد می‌گوید که قرار است توزیع این شناس نامه‌ها در ماه حمل سال آینده از سوی اداره ثبت احوال نفوس آغاز شود و تا پیش از انتخابات برای ده میلیون شهروند افغانستان شناس نامه‌های تازه توزیع گردد. بدین صورت، کارت‌های رای دهی گذشته باطل خواهند شد.

اما این طرح تا هنوز نهایی نشده است و کمیسیون مستقل انتخابات با نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی در این باره رای زنی‌ها را آغاز کرده است.
سومین نشست ملی انتخابات در باره همه گانی ساختن طرح کمیسیون مستقل انتخابات در بارۀ چگونگی ثبت نام‌های رای دهنده گان و آماده سازی فهرست نام‌های رای دهنده گان با بهره گیری از شیوه شناس نامه های کاغذی متمرکز است.

در این جا اعضای نهاد های جامعه مدنی و احزاب سیاسی فراخوانده شده اند تا نقطه‌های ضعف و قوت این طرح برجسته شوند.

وسیمه بادغیسی، سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات گفته است:"تهیه فهرست رای دهنده گان بر اساس سیستم کاغذی و تمرکز بر تذکره است که یک هفته پیش ما تفاهم نامه یی را با اداره ثبت احوال نفوس امضا کردیم که ده میلیون شهروند افغانستان تذکره توزیع شود  از ماه حمل آغاز خواهد شد."

کمیسیون مستقل انتخابات به این باور است که اگر این طرح عملی شود، مصرف انتخابات کاهش خواهد یافت و جلو تقلب های گسترده نیز گرفته خواهد شد.

عبدالبدیع صیاد ، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت:"بد بختانه در انتخابات های گذشته لیست معیین وجود نداشت و اکنون ما به این نتیجه رسیدیم که باید یک فهرست نام های رای دهنده گان داشته باشیم."

اما یکی از نگرانی‌ها جدی در این طرح این است که از رهگذر زمانی اداره ثبت احوال نفوس و کمیسیون مستقل انتخابات توانایی توزیع شناس نامه ها و آماده سازی فهرست نام های رای دهنده گان را نخواهند داشت.

جانداد سپین غر، رییس شبکه اکسین گفت:"از نقطه نظر زمانی این طرح عملی به نظر نمی رسد."

صیاد افزود:"ما نمی گویم که این طرح صد در صد کامیاب خواهد بود و جلو تقلبات را می گیرد بدون شک که مشکلات خواهد داشت."

با این همه کمیسیون مستقل انتخابات نیز نگرانی هایی در باره این طرح ساخته شده خود شان دارد.

یکی از چالش های دیگر این طرح امکانات مردم در گرفتن شناس نامه به ویژه در بخش های نا امن است.

یوسف رشید ، رییس اجرایی فیفا گفته است:"ما ضعف هماهنگی را میان دو نهاد یعنی کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس می بینیم که تا هنوز مشخص نیست که کار ها را چگونه به پیش می برند."

دیدگاه ها در این جا یاد داشت می شوند و پس از آوردن تغییراتی قرار است که در هفته آینده این طرح به حکومت افغانستان سپرده شود.

افغانستان

استفاده از شناس نامه‌های کاغذی؛ طرح جدید کمیسیون مستقل انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات به این باور است که اگر این طرح عملی شود، مصرف انتخابات کاهش خواهد یافت و جلو تقلب های گسترده نیز گرفته خواهد شد.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات از طرحی سخن می‌گوید که بر بنیاد آن روند ثبت نام و تهیه فهرست نام‌های رای دهنده‌گان با بهره گیری از شیوه شناس نامه‌های کاغذی انجام خواهد شد.

سرپرست این نهاد می‌گوید که قرار است توزیع این شناس نامه‌ها در ماه حمل سال آینده از سوی اداره ثبت احوال نفوس آغاز شود و تا پیش از انتخابات برای ده میلیون شهروند افغانستان شناس نامه‌های تازه توزیع گردد. بدین صورت، کارت‌های رای دهی گذشته باطل خواهند شد.

اما این طرح تا هنوز نهایی نشده است و کمیسیون مستقل انتخابات با نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی در این باره رای زنی‌ها را آغاز کرده است.
سومین نشست ملی انتخابات در باره همه گانی ساختن طرح کمیسیون مستقل انتخابات در بارۀ چگونگی ثبت نام‌های رای دهنده گان و آماده سازی فهرست نام‌های رای دهنده گان با بهره گیری از شیوه شناس نامه های کاغذی متمرکز است.

در این جا اعضای نهاد های جامعه مدنی و احزاب سیاسی فراخوانده شده اند تا نقطه‌های ضعف و قوت این طرح برجسته شوند.

وسیمه بادغیسی، سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات گفته است:"تهیه فهرست رای دهنده گان بر اساس سیستم کاغذی و تمرکز بر تذکره است که یک هفته پیش ما تفاهم نامه یی را با اداره ثبت احوال نفوس امضا کردیم که ده میلیون شهروند افغانستان تذکره توزیع شود  از ماه حمل آغاز خواهد شد."

کمیسیون مستقل انتخابات به این باور است که اگر این طرح عملی شود، مصرف انتخابات کاهش خواهد یافت و جلو تقلب های گسترده نیز گرفته خواهد شد.

عبدالبدیع صیاد ، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت:"بد بختانه در انتخابات های گذشته لیست معیین وجود نداشت و اکنون ما به این نتیجه رسیدیم که باید یک فهرست نام های رای دهنده گان داشته باشیم."

اما یکی از نگرانی‌ها جدی در این طرح این است که از رهگذر زمانی اداره ثبت احوال نفوس و کمیسیون مستقل انتخابات توانایی توزیع شناس نامه ها و آماده سازی فهرست نام های رای دهنده گان را نخواهند داشت.

جانداد سپین غر، رییس شبکه اکسین گفت:"از نقطه نظر زمانی این طرح عملی به نظر نمی رسد."

صیاد افزود:"ما نمی گویم که این طرح صد در صد کامیاب خواهد بود و جلو تقلبات را می گیرد بدون شک که مشکلات خواهد داشت."

با این همه کمیسیون مستقل انتخابات نیز نگرانی هایی در باره این طرح ساخته شده خود شان دارد.

یکی از چالش های دیگر این طرح امکانات مردم در گرفتن شناس نامه به ویژه در بخش های نا امن است.

یوسف رشید ، رییس اجرایی فیفا گفته است:"ما ضعف هماهنگی را میان دو نهاد یعنی کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس می بینیم که تا هنوز مشخص نیست که کار ها را چگونه به پیش می برند."

دیدگاه ها در این جا یاد داشت می شوند و پس از آوردن تغییراتی قرار است که در هفته آینده این طرح به حکومت افغانستان سپرده شود.

هم‌رسانی کنید