تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

استقبال شهروندان از اعلام آتش بس در آستانۀ عید سعید فطر

در کنار باشنده‌گان شهر کابل، این روزها شمار زیاد شهروندان از بخش‌های دیگر کشور نیز برای خرید نیازمندی‌های عید به کابل آمده اند.

درهمین حال شماری ازشهروندان  می‌گویند که اعلام آتش بس میان حکومت و طالبان در روزهای عید آنان را دل شاد ساخته است و نیز امیدوار اند تا این آتش بس از سوی هر دو طرف تمدید شود.

همزمان با این شماری از فروشنده‌گان میوه‌های عیدی در کابل می‌گویند که اعلام آتش بس حکومت و طالبان یک هفته پیش از عید، بازار آنان را بهتر کرده است.

نعمت الله، باشنده کابل گفت:«اینجا آمدیم که خرید کنم و چیزهای مورد نیاز عید را بخرم. دیده می شود که سایر شهروندان ما نیز خوش حال استند از اعلام آتش بس. امید وار استم که این آتش بس دایمی شود.»

عبدالقدیر، فروشنده میوه های خشک گفت:«در چند روز اخیر بازار به یاری خدا بازار خوبی داریم. بیروبار و جنب و جوش مردم نیز بسیار است؛ می آیند مردم و میوه خشک می خرند. اگر امنیت باشد، همه چیز می باشد و خوب می باشد.»

مغازه‌های پوشاک نیز فضای عید به خود گرفته اند و بانوان بسیاری و دختران برای خرید پوشاک به مغازه‌ها آمده اند.

شکیبا، یک بانوی آموزگار در کابل گفت:«هر اندازه که آرامی باشد، با خاطر آسوده می توانیم که بیاییم و خرید کنیم و بر عید آماده گی بگیریم و روزهای عید خانه دوستان و نزدیکان خود برویم و از عید خوب تجلیل کنیم.»

نیلاب، باشنده کابل گفت:«آماده گی بسیاری به عید گرفیتم و تنها خرید لباس ما باقی مانده بود. اکنون با مادرم به این مغازه آمده ایم. دیده شود که خوش ما خواهد آمد و چی انتخابی برای عید خود خواهد کردیم.»

اما غلام که کفش دوز و پدر شش فرزند است، تاکنون برای عید چیزی نخریده است و انتظار می‌کشد  تا کفشی بدوزد و پولی برای نان امشب فرزندانش  پیدا کند.

غلام گفت:«در خانه حتا نان و چای و بوره نیست. چی برسد که بر عید آماده گی های بگیریم و خرید کنیم.»

اعلام آتش بس کوتاه مدت  میان حکومت و طالبان برای بسیاری از شهروندان کشور دل شاد کننده بوده است و امیدهایی را نیز به میان  آورده است تا این آتش بس تمدید شود.

افغانستان

استقبال شهروندان از اعلام آتش بس در آستانۀ عید سعید فطر

عبدالقدیر، فروشنده میوه های خشک گفت:«در چند روز اخیر بازار به یاری خدا بازار خوبی داریم. بیروبار و جنب و جوش مردم نیز بسیار است؛ می آیند مردم و میوه خشک می خرند. اگر امنیت باشد، همه چیز می باشد و خوب می باشد.»

Thumbnail

در کنار باشنده‌گان شهر کابل، این روزها شمار زیاد شهروندان از بخش‌های دیگر کشور نیز برای خرید نیازمندی‌های عید به کابل آمده اند.

درهمین حال شماری ازشهروندان  می‌گویند که اعلام آتش بس میان حکومت و طالبان در روزهای عید آنان را دل شاد ساخته است و نیز امیدوار اند تا این آتش بس از سوی هر دو طرف تمدید شود.

همزمان با این شماری از فروشنده‌گان میوه‌های عیدی در کابل می‌گویند که اعلام آتش بس حکومت و طالبان یک هفته پیش از عید، بازار آنان را بهتر کرده است.

نعمت الله، باشنده کابل گفت:«اینجا آمدیم که خرید کنم و چیزهای مورد نیاز عید را بخرم. دیده می شود که سایر شهروندان ما نیز خوش حال استند از اعلام آتش بس. امید وار استم که این آتش بس دایمی شود.»

عبدالقدیر، فروشنده میوه های خشک گفت:«در چند روز اخیر بازار به یاری خدا بازار خوبی داریم. بیروبار و جنب و جوش مردم نیز بسیار است؛ می آیند مردم و میوه خشک می خرند. اگر امنیت باشد، همه چیز می باشد و خوب می باشد.»

مغازه‌های پوشاک نیز فضای عید به خود گرفته اند و بانوان بسیاری و دختران برای خرید پوشاک به مغازه‌ها آمده اند.

شکیبا، یک بانوی آموزگار در کابل گفت:«هر اندازه که آرامی باشد، با خاطر آسوده می توانیم که بیاییم و خرید کنیم و بر عید آماده گی بگیریم و روزهای عید خانه دوستان و نزدیکان خود برویم و از عید خوب تجلیل کنیم.»

نیلاب، باشنده کابل گفت:«آماده گی بسیاری به عید گرفیتم و تنها خرید لباس ما باقی مانده بود. اکنون با مادرم به این مغازه آمده ایم. دیده شود که خوش ما خواهد آمد و چی انتخابی برای عید خود خواهد کردیم.»

اما غلام که کفش دوز و پدر شش فرزند است، تاکنون برای عید چیزی نخریده است و انتظار می‌کشد  تا کفشی بدوزد و پولی برای نان امشب فرزندانش  پیدا کند.

غلام گفت:«در خانه حتا نان و چای و بوره نیست. چی برسد که بر عید آماده گی های بگیریم و خرید کنیم.»

اعلام آتش بس کوتاه مدت  میان حکومت و طالبان برای بسیاری از شهروندان کشور دل شاد کننده بوده است و امیدهایی را نیز به میان  آورده است تا این آتش بس تمدید شود.

هم‌رسانی کنید