تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

افزایش بهای مواد خوراکه در آستانۀ فرا رسیدن ماه رمضان

اما فروشنده‌گان مواد خوراکی در مندوی کابل علت افزایش بهای مواد خوراکی را افزایش بهای دالر از یک هفته به این‌سو می‌دانند.

باشنده‌گان کابل می‌گویند که از یک هفته به این‌سو نرخ‌های مواد خوراکه در بازارهای کشور افزایش یافته است.

خانواده‌هایی که توان اقتصادی خوبی ندارند می‌گویند که هر سال در آستانه ماه رمضان نرخ‌های مواد خوراکه افزایش می‌یابد و در جریان این ماه آنان با نداشتن درآمد خوب برای خرید خوراکی با مشکلات بسیار روبه‌رو می‌شوند.

راز محمد، یک تن از باشنده‌گان کابل، می‌گوید که بهای مواد خوراکه نسبت به هفته پیش افزایش یافته است و خرید مواد خوراکه برای کسی همچون وی که کارگر است، بسیار مشکل است.  

راز محمد، کارگر، گفت: «من گارگر استم و در پنج ماه گذشته تنها پانزده روز کار کردیم. برای کسی مانند من که نرخ‌های مواد خوراکه که بلند می‌رود، خرید بسیار مشکل می‌شود.»

رازمحمد با وجود افزایش در بهای مواد خوراکه ناگذر خریدش را انجام می‌دهد و با دوچرخه‌اش به سوی خانه‌اش می‌رود.

وی در یک خانه کرایی با برادر، مادر و همسر و یگانه فرزندش زنده‌گی می‌کند.

مادر هفتاد و پنج ساله رازمحمد بیمار روانی است و برادرش نیز می‌گوید که یک سال پیش مهره‌های کمرش آسیب دیدند و اکنون نمی‌تواند کارهای سنگین انجام بدهد و پولی نیز در اختیار ندارد که خودش را درمان کند.

رحمت الله، برادر رازمحمد، گفت: «پولی که برای درمان کمرم نیاز است ندارم، و همین گونه با درد کمر ماندیم.»

همسر رازمحمد که فرزند شیرخوار نیز دارد می‌گوید که بیشتر وقت‌ها مواد خوراکه بسنده در خانه ندارند.

گل زاده، همسر رازمحمد، گفت: «بیشتر وقت‌ها سبزیجات پخته می‌کنیم. آرد و برنج و روغن بیشتر در خانه نمی‌باشد.»

خانواده‌های همچون رازمحمد با افزایش بهای مواد خوراکه در آستانه ماه رمضان با مشکل بیشتر رو‌به‌رو می‌شوند.

اما فروشنده‌گان مواد خوراکی در مندوی کابل علت افزایش بهای مواد خوراکی را افزایش بهای دالر از یک هفته به این‌سو می‌دانند.

محمد جان که بیست و دو سال است در مندوی کابل خوراکه می‌فروشد. وی علت افزایش بهای مواد خوراکه را افزایش بهای دالر می‌گوید.

محمد جان، خوراکه فروش، گفت: «آردی که از پاکستان وارد افغانستان می‌شود چون با کلدار خرید می‌شود، در نرخ آن هیچ تغییری نامده است، اما آردی که از قزاقستان وارد می‌شود چون خرید آن به دالر است، بهای آن بیشتر شده است.»

افغانستان

افزایش بهای مواد خوراکه در آستانۀ فرا رسیدن ماه رمضان

اما فروشنده‌گان مواد خوراکی در مندوی کابل علت افزایش بهای مواد خوراکی را افزایش بهای دالر از یک هفته به این‌سو می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان کابل می‌گویند که از یک هفته به این‌سو نرخ‌های مواد خوراکه در بازارهای کشور افزایش یافته است.

خانواده‌هایی که توان اقتصادی خوبی ندارند می‌گویند که هر سال در آستانه ماه رمضان نرخ‌های مواد خوراکه افزایش می‌یابد و در جریان این ماه آنان با نداشتن درآمد خوب برای خرید خوراکی با مشکلات بسیار روبه‌رو می‌شوند.

راز محمد، یک تن از باشنده‌گان کابل، می‌گوید که بهای مواد خوراکه نسبت به هفته پیش افزایش یافته است و خرید مواد خوراکه برای کسی همچون وی که کارگر است، بسیار مشکل است.  

راز محمد، کارگر، گفت: «من گارگر استم و در پنج ماه گذشته تنها پانزده روز کار کردیم. برای کسی مانند من که نرخ‌های مواد خوراکه که بلند می‌رود، خرید بسیار مشکل می‌شود.»

رازمحمد با وجود افزایش در بهای مواد خوراکه ناگذر خریدش را انجام می‌دهد و با دوچرخه‌اش به سوی خانه‌اش می‌رود.

وی در یک خانه کرایی با برادر، مادر و همسر و یگانه فرزندش زنده‌گی می‌کند.

مادر هفتاد و پنج ساله رازمحمد بیمار روانی است و برادرش نیز می‌گوید که یک سال پیش مهره‌های کمرش آسیب دیدند و اکنون نمی‌تواند کارهای سنگین انجام بدهد و پولی نیز در اختیار ندارد که خودش را درمان کند.

رحمت الله، برادر رازمحمد، گفت: «پولی که برای درمان کمرم نیاز است ندارم، و همین گونه با درد کمر ماندیم.»

همسر رازمحمد که فرزند شیرخوار نیز دارد می‌گوید که بیشتر وقت‌ها مواد خوراکه بسنده در خانه ندارند.

گل زاده، همسر رازمحمد، گفت: «بیشتر وقت‌ها سبزیجات پخته می‌کنیم. آرد و برنج و روغن بیشتر در خانه نمی‌باشد.»

خانواده‌های همچون رازمحمد با افزایش بهای مواد خوراکه در آستانه ماه رمضان با مشکل بیشتر رو‌به‌رو می‌شوند.

اما فروشنده‌گان مواد خوراکی در مندوی کابل علت افزایش بهای مواد خوراکی را افزایش بهای دالر از یک هفته به این‌سو می‌دانند.

محمد جان که بیست و دو سال است در مندوی کابل خوراکه می‌فروشد. وی علت افزایش بهای مواد خوراکه را افزایش بهای دالر می‌گوید.

محمد جان، خوراکه فروش، گفت: «آردی که از پاکستان وارد افغانستان می‌شود چون با کلدار خرید می‌شود، در نرخ آن هیچ تغییری نامده است، اما آردی که از قزاقستان وارد می‌شود چون خرید آن به دالر است، بهای آن بیشتر شده است.»

هم‌رسانی کنید