تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

افغان های مهاجر دومین بار در بلژیک دست به اعتراض مسالمت آمیز زدند

نزدیک به دوصد پناهجوی افغان که درخواست پناهندگی شان ازسوی حکومت بلجیم ردشده بود، برای سومین روز اعتراضات صلح آمیز شان را با شعار" ما انسان های خطرناک نیستیم، بل خودمان درمعرض خطرقرارداریم" را در شهر گنت بلجیم ادامه دادند و ادعا نمودند که زنده گی شان درافغانستان با تهدید مواجه است و نمیتوانند به کشورشان برگردند.

پناه جویان افغان درهمکاری با فعالان حقوق بشر به گونۀ گروهی ازشهربروکسل به " گنت" شهربزرگ دیگر بلجیم رفتند وبا راه اندازی اعتراض ها خواهان پناهنده گی دایمی در این کشور گردیدند.

سخنگوی افغان های پناهجو دربلجیم، سمیرهمدرد گفته است:« پیش ازاین راه پیمایی ما با پشتبیانی فراوان کلیسای کاتولیک شهربروکسل روبه روشد، پشتیبانی های اخیربزرگترین پیروزی اعتراضات مدنی ما تاکنون بوده است.»

این درحالیست که دولت بلژیک درخواستی های در حدود دوصد پناه جوی افغان را دو ماه پیش رد کرد و پس ازآن این پناهجویان به یک کلیسای شهربروکسل پایتخت بلجیم همراه با خانواده های شان پناه بردند ودرآنجا مسکن گزین شدند.

گفتنیست که این پناه جویان همکاری فعالان مدافع حقوق بشروکلیسای کاتولیک بلجیم را به همراه دارند.

کشیش کلیسا سینت انتتونیوس شهربروکسل، مارسل دی می یرگفته است:« من فکرمی کنم که کلیسا حق دارد وحتی این وظیفه اش است تا به قوانین مشخص به ویژه قانون رد پناهنده گی مخالفت کند، ما می دانیم که افغان ها دریک حوزۀ جنگی زنده گی می کنند وما هر روز ازرسانه ها چنین چیز را می بینیم، برای من این غیرقابل پذیرش نیست که مقام ها می خواهند این افغانان را ازاین کشوراخراج وبه کشوردرگیرجنگ افغانستان بفرستند.این کار حتی غیراخلاقی است.»

آمارهای سازمان ملل نشان می دهند که افغانسان درسال ۲۰۱۲ میلادی درصدرفهرست کشورهای قرار دارد که بیشترین تعداد پناهجو را درجهان دارد و تنها درجریان سال گذشته در حدود سی وشش هزار افغان به کشورهای خارجی پناهنده شده اند.

افغانستان

افغان های مهاجر دومین بار در بلژیک دست به اعتراض مسالمت آمیز زدند

نزدیک به دوصد پناهجوی افغان که درخواست پناهندگی شان ازسوی حکومت بلجیم ردشده بود، برای سومین روز اع

Thumbnail

نزدیک به دوصد پناهجوی افغان که درخواست پناهندگی شان ازسوی حکومت بلجیم ردشده بود، برای سومین روز اعتراضات صلح آمیز شان را با شعار" ما انسان های خطرناک نیستیم، بل خودمان درمعرض خطرقرارداریم" را در شهر گنت بلجیم ادامه دادند و ادعا نمودند که زنده گی شان درافغانستان با تهدید مواجه است و نمیتوانند به کشورشان برگردند.

پناه جویان افغان درهمکاری با فعالان حقوق بشر به گونۀ گروهی ازشهربروکسل به " گنت" شهربزرگ دیگر بلجیم رفتند وبا راه اندازی اعتراض ها خواهان پناهنده گی دایمی در این کشور گردیدند.

سخنگوی افغان های پناهجو دربلجیم، سمیرهمدرد گفته است:« پیش ازاین راه پیمایی ما با پشتبیانی فراوان کلیسای کاتولیک شهربروکسل روبه روشد، پشتیبانی های اخیربزرگترین پیروزی اعتراضات مدنی ما تاکنون بوده است.»

این درحالیست که دولت بلژیک درخواستی های در حدود دوصد پناه جوی افغان را دو ماه پیش رد کرد و پس ازآن این پناهجویان به یک کلیسای شهربروکسل پایتخت بلجیم همراه با خانواده های شان پناه بردند ودرآنجا مسکن گزین شدند.

گفتنیست که این پناه جویان همکاری فعالان مدافع حقوق بشروکلیسای کاتولیک بلجیم را به همراه دارند.

کشیش کلیسا سینت انتتونیوس شهربروکسل، مارسل دی می یرگفته است:« من فکرمی کنم که کلیسا حق دارد وحتی این وظیفه اش است تا به قوانین مشخص به ویژه قانون رد پناهنده گی مخالفت کند، ما می دانیم که افغان ها دریک حوزۀ جنگی زنده گی می کنند وما هر روز ازرسانه ها چنین چیز را می بینیم، برای من این غیرقابل پذیرش نیست که مقام ها می خواهند این افغانان را ازاین کشوراخراج وبه کشوردرگیرجنگ افغانستان بفرستند.این کار حتی غیراخلاقی است.»

آمارهای سازمان ملل نشان می دهند که افغانسان درسال ۲۰۱۲ میلادی درصدرفهرست کشورهای قرار دارد که بیشترین تعداد پناهجو را درجهان دارد و تنها درجریان سال گذشته در حدود سی وشش هزار افغان به کشورهای خارجی پناهنده شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره