تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

امریکا ۳۷میلیون دالر را در بخش‎های حقوق بشری به افغانستان کمک کرد

ایالات متحدۀ امریکا، در حدود ۳۷ میلیون دالر را در بخش‎های حقوق بشری به افغانستان کمک کرد

جان بس، سفیر ایالات متحده در افغانستان، روز یک شنبه در یک نمایشگاۀ عکس که در سفارت این کشور در کابل برگزار شده بود، تعهد این کمک را اعلام کرد.

جان بس می‎گوید که از تلاش‌های حکومت افغانستان برای یافتن راه حل صلح آمیز برای بحران موجود در کشور، پشتیبانی می‎کند: «ما سخت کار می‌کنیم تا از تلاش‌های حکومت افغانستان برای یافتن راه حل صلح آمیز برای بحران، پشتیبانی کنیم. ما متعهد استیم که همچون همکاران بین المللی، از حکومت افغانستان و تمامی افغانپ‌هایی که برای هموطنان شان که از این بحران اثرپذیر شده اند کار می‎کنند پشتیبانی کنیم.»

با برگزاری این نمایشگاۀ عکس در سفارت ایالات متحده امریکا در کابل، گوشه‌یی از دشواری‎های زنده‎گی مردم افغانستان به تصویر کشیده شدند.

در همین حال، توبی لنزر، معاون فرستادۀ ساز مان ملل محتد برای افغانستان، می‎گوید که فقر، تغییرات آب و هوا و هراس افگنی یکجا شده اند و مردم این کشور را به آزمون سختی گرفته اند: «وقتی که فقر، تغییرات اقلیمی و هراس افگنی خشونت بار یکجا شوند، صبر و حوصلۀ مردم افغانستان را به آزمون می‌گیرند.»

با این همه، داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی که نیز در این نمایشگاه شرکت کرده بود، اظهار داشت: «کمک‌‍های دوام‌دار شما در هفده سال نمونۀ از همکاری های خوبی شماست.»

در این‎ نمایشگاه، عکس‌هایی هم به نمایش گذاشته شدند که چگونگی زنده‌گی آواره‎گان داخلی و یا کسانی که تازه به کشور برگشته اند را نشان می‌دهند.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران و عودت کننده گان گفت: «دومیلیون چهارصد هزار برگشت کننده از کشورهای گوناگون و سه میلیون پنجصد هزار بیجا شده داخلی داریم که درسه دهه گذشته بی پیشنه بوده است.»

ایالات متحدۀ امریکا از سال ۲۰۱۷ بدینسو در حدود ۲۷۵میلیون دالر را در بخش‎های حقوق بشری در افغانستان کمک کرده است.               

افغانستان

امریکا ۳۷میلیون دالر را در بخش‎های حقوق بشری به افغانستان کمک کرد

ایالات متحدۀ امریکا از سال ۲۰۱۷ بدینسو در حدود ۲۷۵میلیون دالر را در بخش‎های حقوق بشری در افغانستان کمک کرده است.

تصویر بندانگشتی

ایالات متحدۀ امریکا، در حدود ۳۷ میلیون دالر را در بخش‎های حقوق بشری به افغانستان کمک کرد

جان بس، سفیر ایالات متحده در افغانستان، روز یک شنبه در یک نمایشگاۀ عکس که در سفارت این کشور در کابل برگزار شده بود، تعهد این کمک را اعلام کرد.

جان بس می‎گوید که از تلاش‌های حکومت افغانستان برای یافتن راه حل صلح آمیز برای بحران موجود در کشور، پشتیبانی می‎کند: «ما سخت کار می‌کنیم تا از تلاش‌های حکومت افغانستان برای یافتن راه حل صلح آمیز برای بحران، پشتیبانی کنیم. ما متعهد استیم که همچون همکاران بین المللی، از حکومت افغانستان و تمامی افغانپ‌هایی که برای هموطنان شان که از این بحران اثرپذیر شده اند کار می‎کنند پشتیبانی کنیم.»

با برگزاری این نمایشگاۀ عکس در سفارت ایالات متحده امریکا در کابل، گوشه‌یی از دشواری‎های زنده‎گی مردم افغانستان به تصویر کشیده شدند.

در همین حال، توبی لنزر، معاون فرستادۀ ساز مان ملل محتد برای افغانستان، می‎گوید که فقر، تغییرات آب و هوا و هراس افگنی یکجا شده اند و مردم این کشور را به آزمون سختی گرفته اند: «وقتی که فقر، تغییرات اقلیمی و هراس افگنی خشونت بار یکجا شوند، صبر و حوصلۀ مردم افغانستان را به آزمون می‌گیرند.»

با این همه، داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی که نیز در این نمایشگاه شرکت کرده بود، اظهار داشت: «کمک‌‍های دوام‌دار شما در هفده سال نمونۀ از همکاری های خوبی شماست.»

در این‎ نمایشگاه، عکس‌هایی هم به نمایش گذاشته شدند که چگونگی زنده‌گی آواره‎گان داخلی و یا کسانی که تازه به کشور برگشته اند را نشان می‌دهند.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران و عودت کننده گان گفت: «دومیلیون چهارصد هزار برگشت کننده از کشورهای گوناگون و سه میلیون پنجصد هزار بیجا شده داخلی داریم که درسه دهه گذشته بی پیشنه بوده است.»

ایالات متحدۀ امریکا از سال ۲۰۱۷ بدینسو در حدود ۲۷۵میلیون دالر را در بخش‎های حقوق بشری در افغانستان کمک کرده است.               

هم‌رسانی کنید