تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

انتقاد خانوادۀ خلیل الله فیروزی از وضعیت بد او در زندان بگرام

یک روز پس از درگذشت شیرخان فرنود، بنیانگذار کابل بانک در زندان بگرام، خانوادۀ خلیل الله فیروزی، یکی از سهام‌داران دیگر کابل بانک که او نیز در زندان بگرام زندانی است، از وضعیت بد او در زندان انتقاد می‌کنند.

وحیدالله فیروزی، برادر خیل‌الله فیروزی می‌گوید که آنان در حدود یک ماه نتوانسته اند یک بار با آقای فیروزی دیدار داشته باشند: «ما موفق نشدیم که حتا ترکاری را داخل زندان ببریم و دوستان دیگر مان که بردند از آن‌ها پول تقاضا کردند من حتا شنیدیم که یک پیاز سفید را بردند سه صد دالر گرفتند.»

رازیه، خواهر خلیل‌الله فیروزی نیز می‌گوید که آقای فیروزی بیماری شکر دارد و حکومت نیز آگاه است، اما غذایی که به او داده می‌شود بیماری او را بدتر می‌سازد: «آنقدر شرایط سخت است که برعلاوه این که می‌گویند یک اتاق است یک قفس نیز است من نمی دانم که این در کدام قانون است.»

با آن‌که مسؤولیت زندان بگرام در سال ۲۰۱۳از نیروهای بین المللی به نیروهای دولتی سپرده شده است، کمیسیون حقوق بشر به تازه‌گی برای نظارت از این زندان با حکومت توافق کرده است.

محمد موسی محمودی، رییس اجرایوی کمیسیون حقوق بشر می‌گوید: «بدرفتاری از لحاظ نحوه نگهداری از لحاظ چگونگی دسترسی به خدمات و مسایل دیگر همانند زندان دیگر زندان های افغانستان وجود دارد.»

اما، محمد رادمنش، معاون سخن گوی وزارت دفاع در این باره چنین می‌‎گوید: «ما صرف اطراف زندان را حمایت می‌کنیم مسایلی که در داخل زندان است این به نهادهای دیگر ارتباط دارد.»

خانواده‌های شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی، از نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهند تا با نظارت جدی از این زندان، نگذارند بیشتر از این حقوق زندانیان در آن‌جا زیرپا شوند.

افغانستان

انتقاد خانوادۀ خلیل الله فیروزی از وضعیت بد او در زندان بگرام

خانواده‌های شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی، از نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهند تا با نظارت جدی از این زندان، نگذارند بیشتر از این حقوق زندانیان در آن‌جا زیرپا شوند.

تصویر بندانگشتی

یک روز پس از درگذشت شیرخان فرنود، بنیانگذار کابل بانک در زندان بگرام، خانوادۀ خلیل الله فیروزی، یکی از سهام‌داران دیگر کابل بانک که او نیز در زندان بگرام زندانی است، از وضعیت بد او در زندان انتقاد می‌کنند.

وحیدالله فیروزی، برادر خیل‌الله فیروزی می‌گوید که آنان در حدود یک ماه نتوانسته اند یک بار با آقای فیروزی دیدار داشته باشند: «ما موفق نشدیم که حتا ترکاری را داخل زندان ببریم و دوستان دیگر مان که بردند از آن‌ها پول تقاضا کردند من حتا شنیدیم که یک پیاز سفید را بردند سه صد دالر گرفتند.»

رازیه، خواهر خلیل‌الله فیروزی نیز می‌گوید که آقای فیروزی بیماری شکر دارد و حکومت نیز آگاه است، اما غذایی که به او داده می‌شود بیماری او را بدتر می‌سازد: «آنقدر شرایط سخت است که برعلاوه این که می‌گویند یک اتاق است یک قفس نیز است من نمی دانم که این در کدام قانون است.»

با آن‌که مسؤولیت زندان بگرام در سال ۲۰۱۳از نیروهای بین المللی به نیروهای دولتی سپرده شده است، کمیسیون حقوق بشر به تازه‌گی برای نظارت از این زندان با حکومت توافق کرده است.

محمد موسی محمودی، رییس اجرایوی کمیسیون حقوق بشر می‌گوید: «بدرفتاری از لحاظ نحوه نگهداری از لحاظ چگونگی دسترسی به خدمات و مسایل دیگر همانند زندان دیگر زندان های افغانستان وجود دارد.»

اما، محمد رادمنش، معاون سخن گوی وزارت دفاع در این باره چنین می‌‎گوید: «ما صرف اطراف زندان را حمایت می‌کنیم مسایلی که در داخل زندان است این به نهادهای دیگر ارتباط دارد.»

خانواده‌های شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی، از نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهند تا با نظارت جدی از این زندان، نگذارند بیشتر از این حقوق زندانیان در آن‌جا زیرپا شوند.

هم‌رسانی کنید