تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

بستگان شیرخان فرنود: نتیجۀ آزمایش طب عدلی دربارۀ مرگ او گم است

بستگان شیرخان فرنود، می‌گویند که با گذشت نزدیک به سه هفته، وزارت صحت عامه تاکنون نتیجۀ آزمایش‎های طب عدلی را در اختیار آنان قرار نداده است.

برادر زادۀ شیرخان فرنود می‌گوید که نمونه‌یی از طب عدلی برای آزمایش به شفاخانه «کیور» در کابل نیز فرستاده شده است، اما آن شفاخانه نیز نتیجۀ آزمایش را از آنان پنهان کرده است.

شاه خان شیرزاد، ادعا می‌کند که این پنهان کاری‌های حکومت شک و تردیدها را در بارۀ احتمال «کشته شدن» شیرخان فرنود در زندان بگرام بیشتر می‌سازد: «آقای اشرف غنی، آیا برای شما لازم نیست و جالب نیست که علت اصلی مرگ شیرخان فرنود را بدانید؟ برای مردم افغانستان اما بسیار مهم است! برای ما اعضای خانواده فرنود نتیجۀ آزمایش بسیار مهم است.»

به دنبال افزایش شک و تردیدها دربارۀ چه گونگی مرگ شیرخان فرنود در زندان بگرام، وزارت صحت عامه به طب عدلی دستور داد تا علت این مرگ اورا بررسی کند.

وزارت صحت عامه، هفتۀ گذشته اعلام کرد که به گفتۀ مسؤولان این وزارت پس از آزمایش‌های طب عدلی مشخص شد که هیج‌گونه علایمی مبنی بر مرگ جبری آقای فرنود دیده نشده‌است.

اما اکنون، مسؤولان در این وزارت نتیجۀ آزمایش‌های طب عدلی را نشان نمی‌دهند، اما علت درگذشت شیرخان فرنود را سکته قلبی می‌گویند.

در همین حال، شماری از حقوق دانان و استادان دانشگاه، پنهان کردن نتیجۀ آزمایش‌های طب عدلی را غیرقانونی می‌دانند.

وحید فرزه یی، حقوق دان در این باره می‌گوید: «بربنیاد احکام قانون جزایی افغانستان، خانوادۀ فرنود و شهروندان افغانستان حق دارند که این را بدانند نتیجۀ طب عدلی در بارۀ کالبد شگافی شیرخان فرنود چه بوده است؛ اگر این آزمایش انجام شده است و اگر این آزمایش صورت نگرفته است چرا نگرفته است.»

به روز دوم ماۀ سنبله، خبر مرگ شیرخان فرنود، بنیان گذار کابل بانک در حالی همگانی شد که دورۀ ده سالۀ حبش را در زندان بگرام سپری می‌کرد.

بربنیاد حکم دادگاه، شیرخان فرنود، به جرم پولشویی و اختلاس به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲۳۷ میلیون دالر پول اختلاس و ۹۶ میلیون دالر بهره جویی از این پول محکوم شده بود.

افغانستان

بستگان شیرخان فرنود: نتیجۀ آزمایش طب عدلی دربارۀ مرگ او گم است

در حالی که سه هفته از مرگ شیرخان فرنود، بنیان گذار کابل بانک می‌گذرد، اما خانواده او می‌گوید که تاکنون نتیجۀ آزمایش‌های طب عدلی را در بارۀ علت مرگ او دریافت نکرده است.

تصویر بندانگشتی

بستگان شیرخان فرنود، می‌گویند که با گذشت نزدیک به سه هفته، وزارت صحت عامه تاکنون نتیجۀ آزمایش‎های طب عدلی را در اختیار آنان قرار نداده است.

برادر زادۀ شیرخان فرنود می‌گوید که نمونه‌یی از طب عدلی برای آزمایش به شفاخانه «کیور» در کابل نیز فرستاده شده است، اما آن شفاخانه نیز نتیجۀ آزمایش را از آنان پنهان کرده است.

شاه خان شیرزاد، ادعا می‌کند که این پنهان کاری‌های حکومت شک و تردیدها را در بارۀ احتمال «کشته شدن» شیرخان فرنود در زندان بگرام بیشتر می‌سازد: «آقای اشرف غنی، آیا برای شما لازم نیست و جالب نیست که علت اصلی مرگ شیرخان فرنود را بدانید؟ برای مردم افغانستان اما بسیار مهم است! برای ما اعضای خانواده فرنود نتیجۀ آزمایش بسیار مهم است.»

به دنبال افزایش شک و تردیدها دربارۀ چه گونگی مرگ شیرخان فرنود در زندان بگرام، وزارت صحت عامه به طب عدلی دستور داد تا علت این مرگ اورا بررسی کند.

وزارت صحت عامه، هفتۀ گذشته اعلام کرد که به گفتۀ مسؤولان این وزارت پس از آزمایش‌های طب عدلی مشخص شد که هیج‌گونه علایمی مبنی بر مرگ جبری آقای فرنود دیده نشده‌است.

اما اکنون، مسؤولان در این وزارت نتیجۀ آزمایش‌های طب عدلی را نشان نمی‌دهند، اما علت درگذشت شیرخان فرنود را سکته قلبی می‌گویند.

در همین حال، شماری از حقوق دانان و استادان دانشگاه، پنهان کردن نتیجۀ آزمایش‌های طب عدلی را غیرقانونی می‌دانند.

وحید فرزه یی، حقوق دان در این باره می‌گوید: «بربنیاد احکام قانون جزایی افغانستان، خانوادۀ فرنود و شهروندان افغانستان حق دارند که این را بدانند نتیجۀ طب عدلی در بارۀ کالبد شگافی شیرخان فرنود چه بوده است؛ اگر این آزمایش انجام شده است و اگر این آزمایش صورت نگرفته است چرا نگرفته است.»

به روز دوم ماۀ سنبله، خبر مرگ شیرخان فرنود، بنیان گذار کابل بانک در حالی همگانی شد که دورۀ ده سالۀ حبش را در زندان بگرام سپری می‌کرد.

بربنیاد حکم دادگاه، شیرخان فرنود، به جرم پولشویی و اختلاس به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲۳۷ میلیون دالر پول اختلاس و ۹۶ میلیون دالر بهره جویی از این پول محکوم شده بود.

هم‌رسانی کنید