تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

بلخی: ۷۵۰ پناهجوی افغان امسال از اروپا برگشتانده شده‎اند

وزیر مهاجرین و عودت کننده گان، شمار پناهجویان و مهاجرانی افغان را که در سه سال گذشته به کشور برگردانده شده اند و یا هم به گونۀ داوطلبانه برگشته اند، دو میلیون تن  می گوید.

از آغاز سال روان میلادی تا کنون، بیش ۷۵۰ پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان بر گشتانده شده اند.

وزیر مهاجرین و عودت کننده گان که امروز در مراسم بزرگداشت از روز جهانی پناهجویان سخن می زد، گفت قرار بود در این سال، یک صد هزار پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی برگشتانده شوند، اما در نتیجۀ تلاش های حکومت و نهادهای جهانی، شمار اندکی از افغان ها از این کشورها اخراج شدند.

به گفتۀ وی، این آمار در سال گذشته به ۵۸۰ تن می رسید.

سید حسین عالمی بلخی، اظهار داشت: «اتحادیه اروپا به صورت محوری کاری که می کند، ۸۰ میلیون یورو برای سال ۲۰۱۷میلادی و ۱۲۴میلیون یورو بار دیگر کمکی برای وضعیت مهاجران و برگشت کننده گان در نظر گرفته اند و اکنون ما روی آن برنامه ریزی می کنیم.»

درهمین حال، رییس اجراییه، وضعیت کنونی مهاجران را در کشورهای اروپایی در مقایسه به دوسال پیش بهتر می داند.

عبدالله عبدالله می افزاید: «در حالی که در سطح جهانی چالش های بسیاری وجود دارد در امور مهاجرت و جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده هنوز هم توجه را به افغانستان حفظ کرده اند.»

با این همه، معاون نماینده سازمان ملل متحد می گوید به کسانی که به افغانستان برگردانیده می شوند، فرصت های خوب زنده گی  فراهم گردد.

توبی لنزر در این باره اظهار داشت: «به کسانی که بر می گردند، فرصت های مساویانه بدهیم. تمامی نهادهای پشتیبان مهاجران کار می کنند که فرصت های برابر به هر برگشت کننده فراهم  گردد.»

به گفتۀ وزارت مهاجرین، هم اکنون در کنار این که بیش از سه میلیون مهاجر افغان در کشورهای همسایه به  سر می برند، در حدود ۴۷۷هزار پناهجوی افغان در کشورهای اروپایی نیز به سر می برند.

افغانستان

بلخی: ۷۵۰ پناهجوی افغان امسال از اروپا برگشتانده شده‎اند

وزیر مهاجرین و عودت کننده گان، شمار پناهجویان و مهاجرانی افغان را که در سه سال گذشته به کشور برگردانده شده اند و یا هم به گونۀ داوطلبانه برگشته اند، دو میلیون تن  می گوید.

تصویر بندانگشتی

از آغاز سال روان میلادی تا کنون، بیش ۷۵۰ پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان بر گشتانده شده اند.

وزیر مهاجرین و عودت کننده گان که امروز در مراسم بزرگداشت از روز جهانی پناهجویان سخن می زد، گفت قرار بود در این سال، یک صد هزار پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی برگشتانده شوند، اما در نتیجۀ تلاش های حکومت و نهادهای جهانی، شمار اندکی از افغان ها از این کشورها اخراج شدند.

به گفتۀ وی، این آمار در سال گذشته به ۵۸۰ تن می رسید.

سید حسین عالمی بلخی، اظهار داشت: «اتحادیه اروپا به صورت محوری کاری که می کند، ۸۰ میلیون یورو برای سال ۲۰۱۷میلادی و ۱۲۴میلیون یورو بار دیگر کمکی برای وضعیت مهاجران و برگشت کننده گان در نظر گرفته اند و اکنون ما روی آن برنامه ریزی می کنیم.»

درهمین حال، رییس اجراییه، وضعیت کنونی مهاجران را در کشورهای اروپایی در مقایسه به دوسال پیش بهتر می داند.

عبدالله عبدالله می افزاید: «در حالی که در سطح جهانی چالش های بسیاری وجود دارد در امور مهاجرت و جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده هنوز هم توجه را به افغانستان حفظ کرده اند.»

با این همه، معاون نماینده سازمان ملل متحد می گوید به کسانی که به افغانستان برگردانیده می شوند، فرصت های خوب زنده گی  فراهم گردد.

توبی لنزر در این باره اظهار داشت: «به کسانی که بر می گردند، فرصت های مساویانه بدهیم. تمامی نهادهای پشتیبان مهاجران کار می کنند که فرصت های برابر به هر برگشت کننده فراهم  گردد.»

به گفتۀ وزارت مهاجرین، هم اکنون در کنار این که بیش از سه میلیون مهاجر افغان در کشورهای همسایه به  سر می برند، در حدود ۴۷۷هزار پناهجوی افغان در کشورهای اروپایی نیز به سر می برند.

هم‌رسانی کنید