تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ته‌ینج: دوستم تاکنون نتوانسته با رییس‌جمهور و قیصاری ببیند

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور پس از برگشت به کشور، تاکنون با رییس‌جمهور هیچ دیداری نداشته است.

سخن‌گوی جنرال دوستم، رییس‌جمهور را متهم می‌سازد که در برابر تعهداتش صادق نیست. آقای ته‌ینج، می‌گوید تاکنون جنرال دوستم نتوانسته است نظام الدین قیصاری را نیز ببیند: «معاون صاحب در دو سه روز گذشته تماسپ‌هایی را با مقام‌های بالا داشتند، ما امیدوار دیدار شان استیم، اما ما از این دیدار نتیجه می‌خواهیم، ما نمی‌خواهیم با دیگر پیش مردم خود کم و کوتاه بیاییم.»

اما، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور، می‌گوید که رییس‌جمهور ازبهر مشغولیت‌هایش تاکنون نتوانسته با معاون اولش ملاقات کند؛ اما وی می‌افزاید که به زودی این ملاقات انجام خواهد شد.

همزمان با این، شماری از باشنده‌گان ولایت فاریاب، روز یک‌شنبه، در برابر دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل گردآمده بودند. آنان، ادعا می‌کنند تاکنون نتوانتسه از سرنوشت نظام الدین قیصاری آگاهی پیدا کنند.

سید انور رسول اوغلی، عضوشورای جوانان حزب جنبش یکی از این معترضان است: «متأسفانه تاهنوز از سرنوشت سربازان خبری نیست، اگر آقای قیصاری مرتکب کدام گناهی شده باشد این جا سارنوالی داریم دادگاه داریم و مجاری قانونی داریم.»

پس از ساعاتی از این اعتراض، نماینده کمیسیون حقوق بشر به اعتراض کننده‌گان وعده سپرد که این رویداد را به گونۀ جدی بررسی خواهند کرد.

عبدالواحد سیرت، آمر بخش رسیده گی به شکایت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت: «رسمأ اجرأت خود را طبق دستورالعمل و صلاحیت و وظایف کمیسیون دارد برایش رسیده گی می کنیم.»

نظام الدین قیصاری، فرمانده پولیس ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، یک ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

پس از اعتراض‌های زیاد هواداران حزب جنبش در این باره و نیز برگشت جنرال دوستم به کشور، حکومت اجازه داد جنرال دوستم به کشور برگردد.

سخن‌گوی جنرال دوستم، می‌گوید که یکی از معاونان مشاور امنیت ملی در بازداشت نظام الدین قیصاری دست داشت، اما سخن‌گوی مشاور امنیت ملی این اتهام را رد می‌کند.

لوی سارنوالی، در بارۀ سرنوشت آقای قیصاری و نگهبانانش چیزی نمی‌گوید، اما معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور تأکید می‌ورزد که آقای قیصاری حق دارد همچون دیگر متهمان، وکیل مدافع داشته باشد.

افغانستان

ته‌ینج: دوستم تاکنون نتوانسته با رییس‌جمهور و قیصاری ببیند

همزمان با این، شماری از باشنده‌گان ولایت فاریاب، روز یک‌شنبه، در برابر دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل گردآمده بودند. آنان، ادعا می‌کنند تاکنون نتوانتسه از سرنوشت نظام الدین قیصاری آگاهی پیدا کنند.

Thumbnail

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور پس از برگشت به کشور، تاکنون با رییس‌جمهور هیچ دیداری نداشته است.

سخن‌گوی جنرال دوستم، رییس‌جمهور را متهم می‌سازد که در برابر تعهداتش صادق نیست. آقای ته‌ینج، می‌گوید تاکنون جنرال دوستم نتوانسته است نظام الدین قیصاری را نیز ببیند: «معاون صاحب در دو سه روز گذشته تماسپ‌هایی را با مقام‌های بالا داشتند، ما امیدوار دیدار شان استیم، اما ما از این دیدار نتیجه می‌خواهیم، ما نمی‌خواهیم با دیگر پیش مردم خود کم و کوتاه بیاییم.»

اما، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور، می‌گوید که رییس‌جمهور ازبهر مشغولیت‌هایش تاکنون نتوانسته با معاون اولش ملاقات کند؛ اما وی می‌افزاید که به زودی این ملاقات انجام خواهد شد.

همزمان با این، شماری از باشنده‌گان ولایت فاریاب، روز یک‌شنبه، در برابر دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل گردآمده بودند. آنان، ادعا می‌کنند تاکنون نتوانتسه از سرنوشت نظام الدین قیصاری آگاهی پیدا کنند.

سید انور رسول اوغلی، عضوشورای جوانان حزب جنبش یکی از این معترضان است: «متأسفانه تاهنوز از سرنوشت سربازان خبری نیست، اگر آقای قیصاری مرتکب کدام گناهی شده باشد این جا سارنوالی داریم دادگاه داریم و مجاری قانونی داریم.»

پس از ساعاتی از این اعتراض، نماینده کمیسیون حقوق بشر به اعتراض کننده‌گان وعده سپرد که این رویداد را به گونۀ جدی بررسی خواهند کرد.

عبدالواحد سیرت، آمر بخش رسیده گی به شکایت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت: «رسمأ اجرأت خود را طبق دستورالعمل و صلاحیت و وظایف کمیسیون دارد برایش رسیده گی می کنیم.»

نظام الدین قیصاری، فرمانده پولیس ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، یک ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

پس از اعتراض‌های زیاد هواداران حزب جنبش در این باره و نیز برگشت جنرال دوستم به کشور، حکومت اجازه داد جنرال دوستم به کشور برگردد.

سخن‌گوی جنرال دوستم، می‌گوید که یکی از معاونان مشاور امنیت ملی در بازداشت نظام الدین قیصاری دست داشت، اما سخن‌گوی مشاور امنیت ملی این اتهام را رد می‌کند.

لوی سارنوالی، در بارۀ سرنوشت آقای قیصاری و نگهبانانش چیزی نمی‌گوید، اما معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور تأکید می‌ورزد که آقای قیصاری حق دارد همچون دیگر متهمان، وکیل مدافع داشته باشد.

هم‌رسانی کنید