تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

جراحی موفقانه‌ توانایی راه رفتن دختری را پس از ۱۵ سال برگشتاند

پزشکی در کابل پای سوخته و چسپیده به ران دختری پانزده ساله‌یی را جراحی کرده است و این دختر اکنون  می تواند پس از پانزده سال راه برود.

دختری که در شش ماهه‌گی بر اثر سوختگی از راه رفتن باز مانده بود، پس از پانزده سال پزشکان وی را عملیات کردند و اکنون وی می‌تواند راه برود. 

این دختر فاطمه نام دارد و در دایکندی زنده‌گی می‌کند. وی هنگامی که شش ماهه بود در آتش تنور سوخت و پایش آسیب جدی دید و از آن پس وی از راه رفتن بازماند.

پس از پانزده سال، خانواده فاطمه وی را برای انجام عمل جراحی به کابل آورده‌اند و پزشک جراح عمل جراحی را موفقانه انجام داده است. 

پس از عملیات پنج ساعته، پزشکان توانستند پای چسپیده به ران فاطمه را جدا سازند. 

پزشک این دختر می‌گوید که چنین عمل جراحی نخستین باری است که در افغانستان انجام می‌شود.

احمدشاه وزیر، جراح سوختگی و پلاستیک شفاخانه استقلال، گفت: «پس از جراحي ده سانتي استخوان پايش كوتاهي كرد. علت آن پانزده سال چسپيده‌گي پای است كه مانع رشد كامل پا شده است و اين نيز قابل درمان است؛ پس از دو جراحي استخوان.»

فاطمه می‌گوید که اکنون پایش درمان شده است و می‌خواهد مکتب برود و آموزش ببیند.

فاطمه گفت: «پانزده سال را با مشكلات بسياری سپری كرده بودم. نمی‌توانستم راه بروم و هميشه به يك نفر نياز داشتم. به همين دليل نتوانستم مكتب هم بروم. اكنون خوش‌حالم كه پايم درمان شده است و می‌توانم راه بروم و كارهاي خود را خودم انجام بدهم و مكتب هم بروم و درس بخوانم.»

اکنون فاطمه خرسند است که برای نخستین بار راه خواهد رفت و تصمیم دارد که پس از بهبود نخستین گام‌هایش را به سوی مکتب بگذارد. 

همسر کاکای فاطمه که این دختر را برای درمان از دایکندی به کابل آورده است می‌گوید که پدرش باور نمی‌کند که دخترش بر پاهایش ایستاده است.

شفیقه، همسرکاکای فاطمه، گفت: «خانواده‌اش باور نداشتند كه فاطمه روزی سر پای خود راه خواهد رفت. چند روز پيش مادرش از دايكندی كابل امد و وقتی ديد فاطمه مي‌تواند راه برود، بسيار خوش حال شد. اما پدرش تا هنوز وی را نديده است.»

پزشکان بخش سوختگی شفاخانه استقلال می‌گویند که آنان توانایی عملیات و درمان سوختگی‌های پیچیده را دارند، اما امکانات شفاخانه‌ها برای انجام این جراحی‌ها اندک استند.

افغانستان

جراحی موفقانه‌ توانایی راه رفتن دختری را پس از ۱۵ سال برگشتاند

پزشکی در کابل پای سوخته و چسپیده به ران دختری پانزده ساله‌یی را جراحی کرده است و این دختر اکنون  می تواند پس از پانزده سال راه برود.

تصویر بندانگشتی

دختری که در شش ماهه‌گی بر اثر سوختگی از راه رفتن باز مانده بود، پس از پانزده سال پزشکان وی را عملیات کردند و اکنون وی می‌تواند راه برود. 

این دختر فاطمه نام دارد و در دایکندی زنده‌گی می‌کند. وی هنگامی که شش ماهه بود در آتش تنور سوخت و پایش آسیب جدی دید و از آن پس وی از راه رفتن بازماند.

پس از پانزده سال، خانواده فاطمه وی را برای انجام عمل جراحی به کابل آورده‌اند و پزشک جراح عمل جراحی را موفقانه انجام داده است. 

پس از عملیات پنج ساعته، پزشکان توانستند پای چسپیده به ران فاطمه را جدا سازند. 

پزشک این دختر می‌گوید که چنین عمل جراحی نخستین باری است که در افغانستان انجام می‌شود.

احمدشاه وزیر، جراح سوختگی و پلاستیک شفاخانه استقلال، گفت: «پس از جراحي ده سانتي استخوان پايش كوتاهي كرد. علت آن پانزده سال چسپيده‌گي پای است كه مانع رشد كامل پا شده است و اين نيز قابل درمان است؛ پس از دو جراحي استخوان.»

فاطمه می‌گوید که اکنون پایش درمان شده است و می‌خواهد مکتب برود و آموزش ببیند.

فاطمه گفت: «پانزده سال را با مشكلات بسياری سپری كرده بودم. نمی‌توانستم راه بروم و هميشه به يك نفر نياز داشتم. به همين دليل نتوانستم مكتب هم بروم. اكنون خوش‌حالم كه پايم درمان شده است و می‌توانم راه بروم و كارهاي خود را خودم انجام بدهم و مكتب هم بروم و درس بخوانم.»

اکنون فاطمه خرسند است که برای نخستین بار راه خواهد رفت و تصمیم دارد که پس از بهبود نخستین گام‌هایش را به سوی مکتب بگذارد. 

همسر کاکای فاطمه که این دختر را برای درمان از دایکندی به کابل آورده است می‌گوید که پدرش باور نمی‌کند که دخترش بر پاهایش ایستاده است.

شفیقه، همسرکاکای فاطمه، گفت: «خانواده‌اش باور نداشتند كه فاطمه روزی سر پای خود راه خواهد رفت. چند روز پيش مادرش از دايكندی كابل امد و وقتی ديد فاطمه مي‌تواند راه برود، بسيار خوش حال شد. اما پدرش تا هنوز وی را نديده است.»

پزشکان بخش سوختگی شفاخانه استقلال می‌گویند که آنان توانایی عملیات و درمان سوختگی‌های پیچیده را دارند، اما امکانات شفاخانه‌ها برای انجام این جراحی‌ها اندک استند.

هم‌رسانی کنید