تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

حامد کرزی دوباره نامزد شدن در انتخابات را رد نمی‌کند

بربنیاد قانون اساسی افغانستان هر شهروند این کشور تنها دوبار به حیث رییس‌جمهور کار کرده می تواند، اما حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور می‌گوید که هرگاه جریان‌های سیاسی موافق باشند او  دربرابر این چالش ایستاده‌گی خواهد کرد.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور دریک گفت‌وگو با اشپیگل آنلاین المان درپاسخ به این پرسش که برخی  از قانون دانان قانون اساسی را به گونه‌یی تفسیر می کنند که پس از دو دوره قانونی، یک رییس جمهور می تواند برای سومین بار نیز خودش را نامزد کند می‌گوید که اگر راه حل دیگری وجود نداشته باشد و جریان‌های سیاسی موافق باشند، او در برابر این چالش  شانه خالی نخواهد کرد. 

عین الدین بهادری  رییس دبیرخانه اتحادیه حقوقدانان گفته است:«متآسفانه قانون اساسی افغانستان درزمینه نامزی یک تن بیشتر از دو دوره کاری ریاست جمهوری ابهام دارد.شمار زیادی تفسیر می کنند که این فرد دو دوره پی درپی نمی تاند نامزد شود.وشمار دیگری تفسیر می کنند که یک شخص می تواند تنها دو دوره رییس جمهور باشد وبس.»

اما شماری هم دیدگاه های دگر گونی دراین باره دارند.

عبدالله قرلق، سناتور گفت:«برای ما مرجع راهی را که تعیین می کند وروشن می سازد قانون است.چون قانون دراین رابطه صراحت خود را دارد به همین خاطرمه گفته می توانم که اونها"کرزی" تصمیمی را گرفته نمی تواند که مخالف قانون باشد.»

ازسویی دیگر حامد  کرزی دریک برنامه دوچه ویلی ایجاد حکومت وحدت ملی را نشانه یی ازمداخله امریکا درامور افغانستان می داند.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین  گفت:«امروز هیچ چیز  ازخود ما نیستند.اگراین چیز ها ازخود ما می بودند چه گونه جان کری درسال ۲۰۱۴ به کابل میامد ودستش را بلند می کرد ویکی را رییس جمهور ودیگری را رییس اجراییه می گفت ؟درسال ۲۰۰۹ نیز امریکاییان نزد من آمدند وگفتند که چه گونه رییس اجراییه را انتخاب کنیم اما من به خواست آنان نه گفتم وآنان  گفتند که توبازنده استی.»

شماری از شهروندان می‌گویند که افغانستان در دوره حامد کرزی فرصت‌های بسیاری برای پیشرفت داشت، اما ناتوانی‌ها و فساد گسترده در حکومت او این فرصت را از افغاسنتان گرفت و بحران را در کشور افزایش داد.
 

افغانستان

حامد کرزی دوباره نامزد شدن در انتخابات را رد نمی‌کند

عبدالله قرلق، سناتور گفت:«برای ما مرجع راهی را که تعیین می کند وروشن می سازد قانون است.چون قانون دراین رابطه صراحت خود را دارد به همین خاطرمه گفته می توانم که اونها"کرزی" تصمیمی را گرفته نمی تواند که مخالف قانون باشد.»

Thumbnail

بربنیاد قانون اساسی افغانستان هر شهروند این کشور تنها دوبار به حیث رییس‌جمهور کار کرده می تواند، اما حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور می‌گوید که هرگاه جریان‌های سیاسی موافق باشند او  دربرابر این چالش ایستاده‌گی خواهد کرد.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور دریک گفت‌وگو با اشپیگل آنلاین المان درپاسخ به این پرسش که برخی  از قانون دانان قانون اساسی را به گونه‌یی تفسیر می کنند که پس از دو دوره قانونی، یک رییس جمهور می تواند برای سومین بار نیز خودش را نامزد کند می‌گوید که اگر راه حل دیگری وجود نداشته باشد و جریان‌های سیاسی موافق باشند، او در برابر این چالش  شانه خالی نخواهد کرد. 

عین الدین بهادری  رییس دبیرخانه اتحادیه حقوقدانان گفته است:«متآسفانه قانون اساسی افغانستان درزمینه نامزی یک تن بیشتر از دو دوره کاری ریاست جمهوری ابهام دارد.شمار زیادی تفسیر می کنند که این فرد دو دوره پی درپی نمی تاند نامزد شود.وشمار دیگری تفسیر می کنند که یک شخص می تواند تنها دو دوره رییس جمهور باشد وبس.»

اما شماری هم دیدگاه های دگر گونی دراین باره دارند.

عبدالله قرلق، سناتور گفت:«برای ما مرجع راهی را که تعیین می کند وروشن می سازد قانون است.چون قانون دراین رابطه صراحت خود را دارد به همین خاطرمه گفته می توانم که اونها"کرزی" تصمیمی را گرفته نمی تواند که مخالف قانون باشد.»

ازسویی دیگر حامد  کرزی دریک برنامه دوچه ویلی ایجاد حکومت وحدت ملی را نشانه یی ازمداخله امریکا درامور افغانستان می داند.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین  گفت:«امروز هیچ چیز  ازخود ما نیستند.اگراین چیز ها ازخود ما می بودند چه گونه جان کری درسال ۲۰۱۴ به کابل میامد ودستش را بلند می کرد ویکی را رییس جمهور ودیگری را رییس اجراییه می گفت ؟درسال ۲۰۰۹ نیز امریکاییان نزد من آمدند وگفتند که چه گونه رییس اجراییه را انتخاب کنیم اما من به خواست آنان نه گفتم وآنان  گفتند که توبازنده استی.»

شماری از شهروندان می‌گویند که افغانستان در دوره حامد کرزی فرصت‌های بسیاری برای پیشرفت داشت، اما ناتوانی‌ها و فساد گسترده در حکومت او این فرصت را از افغاسنتان گرفت و بحران را در کشور افزایش داد.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره