تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

حزب اسلامی سه عضو ارشداش را اخراج کرد

بر بنیاد این اعلامیه، افراد اخراج شده با احزاب دیگر روابط داشته و برخلاف اهداف و خواسته‌های حزب اسلامی، کار می‌کردند.

حزب اسلامی گلبدین حکمتیارعبدالهادی ارغندیوال وزیر پیشین اقتصاد، انجینیر محمد خان معاون نخست ریاست اجراییه و بصیر انور وزیر عدلیه را از این حزب اخراج کرد.

در یک اعلامیه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار علت اخراج این اعضای بلند پایه حزب اسلامی داشتن روابط با احزاب دیگر و نیز کار کردن در راستای مخالف اهداف و خواست های حزب اسلامی گفته شده است.

بر بنیاد یک خبرنامه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، عبدالهادی ارغندیوال وزیر پیشین اقتصاد ، انجینیر محمد خان معاون نخست رییس اجراییه و بصیر انور وزیر عدلیه دیگر عضو حزب اسلامی نیستند و حق فعالیت را زیر نام حزب اسلامی نیز ندارند.

درهمین حال عبدالهادی ارغندیوال گفته است که حزب اسلامی را خودش در حکومت ثبت کرده است و هیچ کسی نمی تواند او و کسانی دیگر را ازاین حزب اخراج کند.

اما وزارت عدلیه می‌گوید که حزب اسلامی افغانستان نزد این وزارت به رهبری عبدالهادی ارغندیوال ثبت است و بر بنیاد قانون اساسی و قانون احزاب ،حزب اسلامی به رهبری آقای ارغندیوال رسمیت دارد.

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه، گفت: «وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان بر بنیاد قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی هفتاد حزب سیاسی را جواز فعالیت داده و در این میان حزب اسلامی افغانستان به رهبری محترم عبدالهادی ارغندیوال ثبت و راجستر وزارت عدلیه می باشد.» 

از سوی دیگر رییس اجراییه در مراسم سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری عبدالهادی ارغندیوال را رهبر حزب اسلامی خطاب کرد.

او گفت: «جناب ارغندیوال صاحب رهبر حزب اسلامی افغانستان...» 

وزارت عدلیه می‌گوید که بسیاری از افراد در رسانه ها خودشان را به حیث مسوول یک حزب سیاسی و نهاد اجتماعی معرفی می‌کنند که در برخی از حالت ها چنین نیست و از همین رو رسانه‌ها برای دریافت هویت حقوقی درست این افراد باید از نهاد های مسوول اطمینان بدست آورند.

افغانستان

حزب اسلامی سه عضو ارشداش را اخراج کرد

بر بنیاد این اعلامیه، افراد اخراج شده با احزاب دیگر روابط داشته و برخلاف اهداف و خواسته‌های حزب اسلامی، کار می‌کردند.

Thumbnail

حزب اسلامی گلبدین حکمتیارعبدالهادی ارغندیوال وزیر پیشین اقتصاد، انجینیر محمد خان معاون نخست ریاست اجراییه و بصیر انور وزیر عدلیه را از این حزب اخراج کرد.

در یک اعلامیه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار علت اخراج این اعضای بلند پایه حزب اسلامی داشتن روابط با احزاب دیگر و نیز کار کردن در راستای مخالف اهداف و خواست های حزب اسلامی گفته شده است.

بر بنیاد یک خبرنامه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، عبدالهادی ارغندیوال وزیر پیشین اقتصاد ، انجینیر محمد خان معاون نخست رییس اجراییه و بصیر انور وزیر عدلیه دیگر عضو حزب اسلامی نیستند و حق فعالیت را زیر نام حزب اسلامی نیز ندارند.

درهمین حال عبدالهادی ارغندیوال گفته است که حزب اسلامی را خودش در حکومت ثبت کرده است و هیچ کسی نمی تواند او و کسانی دیگر را ازاین حزب اخراج کند.

اما وزارت عدلیه می‌گوید که حزب اسلامی افغانستان نزد این وزارت به رهبری عبدالهادی ارغندیوال ثبت است و بر بنیاد قانون اساسی و قانون احزاب ،حزب اسلامی به رهبری آقای ارغندیوال رسمیت دارد.

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه، گفت: «وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان بر بنیاد قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی هفتاد حزب سیاسی را جواز فعالیت داده و در این میان حزب اسلامی افغانستان به رهبری محترم عبدالهادی ارغندیوال ثبت و راجستر وزارت عدلیه می باشد.» 

از سوی دیگر رییس اجراییه در مراسم سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری عبدالهادی ارغندیوال را رهبر حزب اسلامی خطاب کرد.

او گفت: «جناب ارغندیوال صاحب رهبر حزب اسلامی افغانستان...» 

وزارت عدلیه می‌گوید که بسیاری از افراد در رسانه ها خودشان را به حیث مسوول یک حزب سیاسی و نهاد اجتماعی معرفی می‌کنند که در برخی از حالت ها چنین نیست و از همین رو رسانه‌ها برای دریافت هویت حقوقی درست این افراد باید از نهاد های مسوول اطمینان بدست آورند.

هم‌رسانی کنید