تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

حمله‌های پیهم در کابل از دید مردم پرسش‌برانگیز است

حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع، حمله بر جنبش روشنایی در چهار راه دهمزنگ، حمله بر زیارت کارتۀ سخی، حمله بر یک تکیه‌خانه در بلخ، حمله بر دانشگاه امریکایی افغانستان، حمله بر مسجد باقر العلوم

چگونه‌گی حمله‌های مرگبار انفجاری و انتحاری در جادۀ دارالامان و بخش‌های نزدیک آن، از دید شهروندان کشور پرسش‌برانگیز است.

در نزدیک به یک سال پسین، بخش‌هایی از کابل گواه چندین حملۀ بزرگ انتحاری و انفجاری بودند.

حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع، حمله بر جنبش روشنایی در چهار راه دهمزنگ، حمله بر زیارت کارتۀ سخی، حمله بر یک تکیه‌خانه در بلخ، حمله بر دانشگاه امریکایی افغانستان، حمله بر مسجد باقر العلوم، از حمله‌هایی استند که پیش‌از حملۀ دیروز رخ داده بودند، اما شهروندان کشور انجام این حمله‌ها را در یکی‌از امن‌ترین بخش‌های پایتخت سخت پرسش‌برانگیز می‌دانند.

برای اطلاعات بیشتر گزارش کامل را ببینید

افغانستان

حمله‌های پیهم در کابل از دید مردم پرسش‌برانگیز است

حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع، حمله بر جنبش روشنایی در چهار راه دهمزنگ، حمله بر زیارت کارتۀ سخی، حمله بر یک تکیه‌خانه در بلخ، حمله بر دانشگاه امریکایی افغانستان، حمله بر مسجد باقر العلوم

Thumbnail

چگونه‌گی حمله‌های مرگبار انفجاری و انتحاری در جادۀ دارالامان و بخش‌های نزدیک آن، از دید شهروندان کشور پرسش‌برانگیز است.

در نزدیک به یک سال پسین، بخش‌هایی از کابل گواه چندین حملۀ بزرگ انتحاری و انفجاری بودند.

حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع، حمله بر جنبش روشنایی در چهار راه دهمزنگ، حمله بر زیارت کارتۀ سخی، حمله بر یک تکیه‌خانه در بلخ، حمله بر دانشگاه امریکایی افغانستان، حمله بر مسجد باقر العلوم، از حمله‌هایی استند که پیش‌از حملۀ دیروز رخ داده بودند، اما شهروندان کشور انجام این حمله‌ها را در یکی‌از امن‌ترین بخش‌های پایتخت سخت پرسش‌برانگیز می‌دانند.

برای اطلاعات بیشتر گزارش کامل را ببینید

هم‌رسانی کنید