تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

حکومت به طرح ترور فزیکی و سیاسی جنرال دوستم متهم شد

در این گردهمایی شماری از هواداران حزب جنبش ملی گرد هم آمده بودند و از آنجه عملی نشدن تعهدات رییس جمهور برای آنان می خواندند انتقاد کردند

رییس دفتر جنرال دوستم در یک گردهمایی در شهر شبرغان گفت که تمامی وعده‌های رییس جمهور غنی به جنرال دوستم شعارهای میان‌تهی و پوچ بودند و حکومت برای کنار زدن آقای دوستم  ترور فزیکی و سیاسی او را طرح ریزی کرده است.

بابر فرهمند، رییس دفتر معاون اول رییس جمهور، گفت: «طرح ترور فزیکی رهبر شما را ریخته اند. ما شاهد استیم که چه حادثه در بادغیس رخ داد.»

به حاشیه کشانیدن جنرال دوستم از سوی ریس جمهور مهمترین نګرانی این مردم است.

مولوی حیات، رییس شورای ولایتی حزب جنبش ملی، گفت: «کجا است آن وعده هایی که برای ما و شما داده بود، آن پوست هایی که برای ما و شما وعده شده بود؟»   

شرکت کننده‌گان این گردهمایی از رییس جمهور این گونه خواست دارند.

محمد قاسم، باشندۀ شبرغان، گفت: «رأی داده ایم اما حق ما برای رهبر ما نرسیده است.»

پیش از این نیز جنرال دوستم از رییس جمهور انتقاد های سختی داشته است و حتی چندین ماه است که به دفتر کارش هم نرفته است، اما ادامۀ این اختلاف‌ها میان مقام های رده نخست حکومت وحدت ملی به افغانستان نا امنی ها و بی باوری های مردم به حکومت پیوند داده می‌شود.

افغانستان

حکومت به طرح ترور فزیکی و سیاسی جنرال دوستم متهم شد

در این گردهمایی شماری از هواداران حزب جنبش ملی گرد هم آمده بودند و از آنجه عملی نشدن تعهدات رییس جمهور برای آنان می خواندند انتقاد کردند

Thumbnail

رییس دفتر جنرال دوستم در یک گردهمایی در شهر شبرغان گفت که تمامی وعده‌های رییس جمهور غنی به جنرال دوستم شعارهای میان‌تهی و پوچ بودند و حکومت برای کنار زدن آقای دوستم  ترور فزیکی و سیاسی او را طرح ریزی کرده است.

بابر فرهمند، رییس دفتر معاون اول رییس جمهور، گفت: «طرح ترور فزیکی رهبر شما را ریخته اند. ما شاهد استیم که چه حادثه در بادغیس رخ داد.»

به حاشیه کشانیدن جنرال دوستم از سوی ریس جمهور مهمترین نګرانی این مردم است.

مولوی حیات، رییس شورای ولایتی حزب جنبش ملی، گفت: «کجا است آن وعده هایی که برای ما و شما داده بود، آن پوست هایی که برای ما و شما وعده شده بود؟»   

شرکت کننده‌گان این گردهمایی از رییس جمهور این گونه خواست دارند.

محمد قاسم، باشندۀ شبرغان، گفت: «رأی داده ایم اما حق ما برای رهبر ما نرسیده است.»

پیش از این نیز جنرال دوستم از رییس جمهور انتقاد های سختی داشته است و حتی چندین ماه است که به دفتر کارش هم نرفته است، اما ادامۀ این اختلاف‌ها میان مقام های رده نخست حکومت وحدت ملی به افغانستان نا امنی ها و بی باوری های مردم به حکومت پیوند داده می‌شود.

هم‌رسانی کنید