تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

خشک‌سالی‌ امسال ۶۶درصد دام‌داری را در کشور متأثر ساخته‌است

وزارت زراعت و آبیاری، می‌گوید که خشک‌سالی‌های امسال، ۶۶درصد دام‌داری را در کشور متأثر ساخته‌است.
 
مسؤولان این وزارت می‌گویند که نگرانی‌ها در بخش دام‌داری در کشور، بسیار جدی استند و درحال حاضر بیشترین دام‌ها با کمبود و نبود خوراک روبه‌رو استند.
 
سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که باوجود فراهم‌شدن کمک‌ها به دامداران، خطرسوی تغذی حیوانات و تلف‌شدن آن‌ها پابرجاست.
 
اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری، گفت: «بدون شک که خشک‌سالی‌های امسال دامداری را متأثرساخته‌است اما ما تلاش داریم که هرچه زودتر به دامداران برسیم به آنان مواد خوراکی دام‌ها را توزیع کنیم تاکنون میلیون‌ها افغانی در این بخش هزینه شده‌اند و برنامه‌های بیشتری را در این بخش ما روی‌دست داریم.»
 
این وزارت می‌افزاید که درحال حاضر بیشترین مواشی که خوراکه آن‌ها ازعلفچرها و چراگاه‌ها تهیه می‌شود، با سوی تغذی روبه‌رواند و بخشی از این مواشی تلف نیز شده‌اند.
 
درهمین‌حال، وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث  طبیعی می‌گوید که خشک‌سالی‌های اخیر پنج‌میلیون دام را در کشور با دشواری‌ها روبه‌رو ساخته‌اند.
 
محمدعمر محمدی، سخن‌گوی وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، در این باره گفت: «خشک‌سالی‌های اخیر در بسیاری از بخش‌ها اثرهای منفی‌اش را گذاشته‌است به‌ویژه در بخش دام‌داری، همین‌اکنون تا پنج‌میلیون مواشی از خشک‌سالی متضرر شده‌اند.»
 
بربنیاد اطلاعات داده‌شده، درحال حاضر ارزش دام‌داری کشور هفت میلیارد دالر تخمین می‌شود که در این‌میان تنها، بیش‌از بیست میلیون بز و گوسفند در کشور وجود دارند.
 
شماری‌از آگاهان اثرات ناشی از خشک‌سالی امسال را بردام‌داری کشور بسیار زیان‌بار می‌دانند.

بازرگانی

خشک‌سالی‌ امسال ۶۶درصد دام‌داری را در کشور متأثر ساخته‌است

آمارهای حکومت نشان می‌دهند که در جریان امسال بیش‌از بیست ولایت کشور با خشک‌سالی روبه‌رو شده‌اند. دراین‌میان، بیشتری زیان را خشک‌سالی‌ امسال به دام‌داری در کشور وارد ساخته‌است.

Thumbnail

وزارت زراعت و آبیاری، می‌گوید که خشک‌سالی‌های امسال، ۶۶درصد دام‌داری را در کشور متأثر ساخته‌است.
 
مسؤولان این وزارت می‌گویند که نگرانی‌ها در بخش دام‌داری در کشور، بسیار جدی استند و درحال حاضر بیشترین دام‌ها با کمبود و نبود خوراک روبه‌رو استند.
 
سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که باوجود فراهم‌شدن کمک‌ها به دامداران، خطرسوی تغذی حیوانات و تلف‌شدن آن‌ها پابرجاست.
 
اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری، گفت: «بدون شک که خشک‌سالی‌های امسال دامداری را متأثرساخته‌است اما ما تلاش داریم که هرچه زودتر به دامداران برسیم به آنان مواد خوراکی دام‌ها را توزیع کنیم تاکنون میلیون‌ها افغانی در این بخش هزینه شده‌اند و برنامه‌های بیشتری را در این بخش ما روی‌دست داریم.»
 
این وزارت می‌افزاید که درحال حاضر بیشترین مواشی که خوراکه آن‌ها ازعلفچرها و چراگاه‌ها تهیه می‌شود، با سوی تغذی روبه‌رواند و بخشی از این مواشی تلف نیز شده‌اند.
 
درهمین‌حال، وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث  طبیعی می‌گوید که خشک‌سالی‌های اخیر پنج‌میلیون دام را در کشور با دشواری‌ها روبه‌رو ساخته‌اند.
 
محمدعمر محمدی، سخن‌گوی وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، در این باره گفت: «خشک‌سالی‌های اخیر در بسیاری از بخش‌ها اثرهای منفی‌اش را گذاشته‌است به‌ویژه در بخش دام‌داری، همین‌اکنون تا پنج‌میلیون مواشی از خشک‌سالی متضرر شده‌اند.»
 
بربنیاد اطلاعات داده‌شده، درحال حاضر ارزش دام‌داری کشور هفت میلیارد دالر تخمین می‌شود که در این‌میان تنها، بیش‌از بیست میلیون بز و گوسفند در کشور وجود دارند.
 
شماری‌از آگاهان اثرات ناشی از خشک‌سالی امسال را بردام‌داری کشور بسیار زیان‌بار می‌دانند.

هم‌رسانی کنید