تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

اتحادیۀ اروپا خواستار بررسی نقض حقوق بشر در قضیۀ ایشچی شد

اتحادیۀ اروپا، کشورهای عضو آن در افغانستان، آسترالیا، کانادا و ناروی در یک خبرنامۀ مشترک خواستند که گزارش‌های نقض حقوق بشری‌یی که در قضیۀ احمد ایشچی صورت گرفته‌است، رسماً به گونۀ شفاف و عادلانه بررسی شوند. آنان نیز خواستند که اتهاماتِ وارده بر جنرال دوستم نیز بررسی شوند.

در خبرنامه آمده‌است که اتحادیۀ اروپا از تمامی افغانان می‌خواهد که به هدف ترویج صلح، ثبات و دموکراسی مبتنی بر حرمت‌گذاری به قانون، بی درنظرداشت موقف و یا جایگاه اجتماعی جنرال دوستم و احمد ایشچی، عمل و قضاوت کنند.

خانوادۀ احمد ایشچی گفت که آقای ایشچی پس از ۱۶ روز آزاد شد، بی‌آن که جرم وی روشن باشد.

این خانواده گفت که آقای ایشچی را از نزد امنیت ملی تسلیم شدند، اما آنان گفتند که احمد ایشچی در آغاز از سوی جنرال دوستم لت‌وکوب شده بود و پنج روز نزد معاون اول رییس‌جمهورغنی زندانی بود.

گزارش‌ها می‌رسانند که احمد ایشچی ۱۶ روز پیش در میدان بزکشی جوزجان نخست از سوی جنرال دوستم لت‌وکوب و سپس بازداشت شد.

دفتر جنرال دوستم لت‌وکوب آقای ایشچی را رد کرده بود و افزوده بود که امنیت ملی وی را، از بهر دست‌داشتن با هراس‌افگنان، بازداشت کرده‌است. ادعای دست‌داشتن احمد ایشچی با هراس‌افگنان، تا کنون از سوی نیروهای امنیتی کشور تأیید نشده‌است.

افغانستان

اتحادیۀ اروپا خواستار بررسی نقض حقوق بشر در قضیۀ ایشچی شد

در خبرنامه آمده‌است که اتحادیۀ اروپا از تمامی افغانان می‌خواهد که به هدف ترویج صلح، ثبات و دموکراسی مبتنی بر حرمت‌گذاری به قانون، بی درنظرداشت موقف و یا جایگاه اجتماعی جنرال دوستم و احمد ایشچی، عمل و قضاوت کنند.

Thumbnail

اتحادیۀ اروپا، کشورهای عضو آن در افغانستان، آسترالیا، کانادا و ناروی در یک خبرنامۀ مشترک خواستند که گزارش‌های نقض حقوق بشری‌یی که در قضیۀ احمد ایشچی صورت گرفته‌است، رسماً به گونۀ شفاف و عادلانه بررسی شوند. آنان نیز خواستند که اتهاماتِ وارده بر جنرال دوستم نیز بررسی شوند.

در خبرنامه آمده‌است که اتحادیۀ اروپا از تمامی افغانان می‌خواهد که به هدف ترویج صلح، ثبات و دموکراسی مبتنی بر حرمت‌گذاری به قانون، بی درنظرداشت موقف و یا جایگاه اجتماعی جنرال دوستم و احمد ایشچی، عمل و قضاوت کنند.

خانوادۀ احمد ایشچی گفت که آقای ایشچی پس از ۱۶ روز آزاد شد، بی‌آن که جرم وی روشن باشد.

این خانواده گفت که آقای ایشچی را از نزد امنیت ملی تسلیم شدند، اما آنان گفتند که احمد ایشچی در آغاز از سوی جنرال دوستم لت‌وکوب شده بود و پنج روز نزد معاون اول رییس‌جمهورغنی زندانی بود.

گزارش‌ها می‌رسانند که احمد ایشچی ۱۶ روز پیش در میدان بزکشی جوزجان نخست از سوی جنرال دوستم لت‌وکوب و سپس بازداشت شد.

دفتر جنرال دوستم لت‌وکوب آقای ایشچی را رد کرده بود و افزوده بود که امنیت ملی وی را، از بهر دست‌داشتن با هراس‌افگنان، بازداشت کرده‌است. ادعای دست‌داشتن احمد ایشچی با هراس‌افگنان، تا کنون از سوی نیروهای امنیتی کشور تأیید نشده‌است.

هم‌رسانی کنید