تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

خوشبینی مشروط مجلس به نشست عالمان دین در اندونیزیا

در حالی که انتظار می‌رفت عالمان دین در شهربوگوران در اندونزیا، فتوایی صادر کنند که  جنگ در افغانستان حرام است، اما در این نشست عالمان دین افغانستان، پاکستان و اندونزیا اعلامیه‌یی صادر کردند و از طالبان خواستند که به صلح رو آورند و جنگ آنان مشروعیت ندارد.

شماری از اعضای مجلس نماینده گان در بارۀ نشست عالمان دین افغانستان، پاکستان و اندونزیا که روز گذشته در شهر بوگوران اندونیزیا برگزار شد، دیدگاه‎های متفاوتی دارند.

شماری اعضای مجلس نماینده‎گان، ادامۀ این گونه نشست ها را اثرگذار می‌دانند و می‌گویند که طالبان، زیرنام دین می‌جنگند و هرگاه جنگ در افغانستان از نشانی عالمان دین نامشروع خوانده شود، بر اوضاع افغانستان نیز اثر خواهد گذاشت.

سیدعلی کاظمی، در این باره گفت: «عمل انتحاری و انفجاری به صورت کلی به صورت درست و دقیق حرام اعلام شود.»

بشیراحمد ته ینج، نیز افزود: «تا زمانی که اقدامات جدی در بارۀ طالبان نداشته باشیم، برعلیه داعش و دیگر گروپ های تروریستی نداشته باشیم با این نصیحت و جمع شدن های فیشنی و تشریفاتی ما به صلح رسیده نمی توانیم.»

علی علی‎زاده، هم تصریح کرد: «اگر ما انتظار داشته باشیم که بالفعل این نشست بالای جنگ افغانستان تاثیرداشته باشد، خیلی زیاد انتظار بجا نیست.»

شماری از این نماینده‌گان، اما باور دارند که جنگ در افغانستان از بیرون پشتیبانی می‎شود.

سیمین بارکزی، اظهار داشت: «جنگ افغانستان جنگ فرامرزی است. جنگی نیست که تنها مربوط افغانستان باشد.»

همزمان با این، شورای عالی صلح می گوید که تلاش‌هایی جریان دارد تا یک اجماع بزرگ جهان اسلام برای نامشروع خواندن جنگ در افغانستان در ماۀ جولای در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود.

افغانستان

خوشبینی مشروط مجلس به نشست عالمان دین در اندونیزیا

در حالی که انتظار می‌رفت عالمان دین در شهربوگوران در اندونزیا، فتوایی صادر کنند که  جنگ در افغانستان حرام است، اما در این نشست عالمان دین افغانستان، پاکستان و اندونزیا اعلامیه‌یی صادر کردند و از طالبان خواستند که به صلح رو آورند و جنگ آنان مشروعیت ندارد.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای مجلس نماینده گان در بارۀ نشست عالمان دین افغانستان، پاکستان و اندونزیا که روز گذشته در شهر بوگوران اندونیزیا برگزار شد، دیدگاه‎های متفاوتی دارند.

شماری اعضای مجلس نماینده‎گان، ادامۀ این گونه نشست ها را اثرگذار می‌دانند و می‌گویند که طالبان، زیرنام دین می‌جنگند و هرگاه جنگ در افغانستان از نشانی عالمان دین نامشروع خوانده شود، بر اوضاع افغانستان نیز اثر خواهد گذاشت.

سیدعلی کاظمی، در این باره گفت: «عمل انتحاری و انفجاری به صورت کلی به صورت درست و دقیق حرام اعلام شود.»

بشیراحمد ته ینج، نیز افزود: «تا زمانی که اقدامات جدی در بارۀ طالبان نداشته باشیم، برعلیه داعش و دیگر گروپ های تروریستی نداشته باشیم با این نصیحت و جمع شدن های فیشنی و تشریفاتی ما به صلح رسیده نمی توانیم.»

علی علی‎زاده، هم تصریح کرد: «اگر ما انتظار داشته باشیم که بالفعل این نشست بالای جنگ افغانستان تاثیرداشته باشد، خیلی زیاد انتظار بجا نیست.»

شماری از این نماینده‌گان، اما باور دارند که جنگ در افغانستان از بیرون پشتیبانی می‎شود.

سیمین بارکزی، اظهار داشت: «جنگ افغانستان جنگ فرامرزی است. جنگی نیست که تنها مربوط افغانستان باشد.»

همزمان با این، شورای عالی صلح می گوید که تلاش‌هایی جریان دارد تا یک اجماع بزرگ جهان اسلام برای نامشروع خواندن جنگ در افغانستان در ماۀ جولای در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود.

هم‌رسانی کنید