تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
فرهنگ و هنر

راه یابی زن ۴۷ ساله به دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه کابل

حمیرا سباوون، دانش جوی رشتۀ موسیقی گفته است:"در افغانستان کوشش می کنندتا اقتصاد یا انجنیری یا طب بخوانند به خاطر پول اش که درامد خوب داشته باشند اما من شوقم موسیقی بود و امدم در پوهنحی هنر های زیبا."

یک بانوی کشور که در چهل و هفت سالگی به دانشگاه راه یافته است، اکنون دانش‌جوی رشته موسیقی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل است.

این بانو که اکنون چند ساز را نواخته می‌تواند، می‌گوید که مردم مانع آموختن موسیقی از سوی زنان نباید شوند.

این بانو می‌گوید برای راه یابی به دانش‌کدۀ هنر های زیبا، سه سال آماده گی گرفت. تا توانست به این دانش کده راه یابد.

این بانوی چهل و نه ساله که مادر چهار فرزند دانش آموخته است ، سال سوم را در رشتۀ موسیقی در دانشگاه کابل سپری می‌کند، او می‌گوید که برای ایجاد یک صنف موسیقی برای دختران در یک نهاد آموزشی کار کرد و در همین نهاد نواختن چند چند ساز و آوازخوانی را فراگرفت.

حمیرا سباوون، دانش جوی رشتۀ موسیقی گفته است:"در افغانستان کوشش می کنندتا اقتصاد یا انجنیری یا طب بخوانند به خاطر پول اش که درامد خوب داشته باشند اما من شوقم موسیقی بود و امدم در پوهنحی هنر های زیبا."

این بانو در اواخر حکومت داکتر نجیب الله مکتب را به پایان رسانید، اما رویداد های تلخ و ناگوار در کشور مانع ادامه تحصیل وی شدند، تا این که در نظام کنونی پس از سه سال آماده گی به دانشگاه کابل راه یافت.

بانو سباوون از فضای بسته جامعه و طعنه های مردم سخن می گوید.

حمیرا سباوون گفت:"مرا همه می گفتند که در این سن چرا موسیقی می خوانی اما من می گویم داکتر جسم ادم را تداوی می کند و من روح مردم را با موسیقی تداوی می کنم."

اما استادان این دانشکده از حضور زنان و دختران در این دانشکده استقبال می کنند.

جاهد احمد فانوس، استاد موسیقی در دانشکدۀ هنر ها گفت:" حمیرا جان در صنف موسیقی است و آواز خوانی یاد می گیرد."

در حال حاضر در حدود هفت دختر در رشتۀ  موسیقی دانشکدۀ هنرهای دانشگاه کابل آموزش می بینند.

فرهنگ و هنر

راه یابی زن ۴۷ ساله به دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه کابل

حمیرا سباوون، دانش جوی رشتۀ موسیقی گفته است:"در افغانستان کوشش می کنندتا اقتصاد یا انجنیری یا طب بخوانند به خاطر پول اش که درامد خوب داشته باشند اما من شوقم موسیقی بود و امدم در پوهنحی هنر های زیبا."

Thumbnail

یک بانوی کشور که در چهل و هفت سالگی به دانشگاه راه یافته است، اکنون دانش‌جوی رشته موسیقی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل است.

این بانو که اکنون چند ساز را نواخته می‌تواند، می‌گوید که مردم مانع آموختن موسیقی از سوی زنان نباید شوند.

این بانو می‌گوید برای راه یابی به دانش‌کدۀ هنر های زیبا، سه سال آماده گی گرفت. تا توانست به این دانش کده راه یابد.

این بانوی چهل و نه ساله که مادر چهار فرزند دانش آموخته است ، سال سوم را در رشتۀ موسیقی در دانشگاه کابل سپری می‌کند، او می‌گوید که برای ایجاد یک صنف موسیقی برای دختران در یک نهاد آموزشی کار کرد و در همین نهاد نواختن چند چند ساز و آوازخوانی را فراگرفت.

حمیرا سباوون، دانش جوی رشتۀ موسیقی گفته است:"در افغانستان کوشش می کنندتا اقتصاد یا انجنیری یا طب بخوانند به خاطر پول اش که درامد خوب داشته باشند اما من شوقم موسیقی بود و امدم در پوهنحی هنر های زیبا."

این بانو در اواخر حکومت داکتر نجیب الله مکتب را به پایان رسانید، اما رویداد های تلخ و ناگوار در کشور مانع ادامه تحصیل وی شدند، تا این که در نظام کنونی پس از سه سال آماده گی به دانشگاه کابل راه یافت.

بانو سباوون از فضای بسته جامعه و طعنه های مردم سخن می گوید.

حمیرا سباوون گفت:"مرا همه می گفتند که در این سن چرا موسیقی می خوانی اما من می گویم داکتر جسم ادم را تداوی می کند و من روح مردم را با موسیقی تداوی می کنم."

اما استادان این دانشکده از حضور زنان و دختران در این دانشکده استقبال می کنند.

جاهد احمد فانوس، استاد موسیقی در دانشکدۀ هنر ها گفت:" حمیرا جان در صنف موسیقی است و آواز خوانی یاد می گیرد."

در حال حاضر در حدود هفت دختر در رشتۀ  موسیقی دانشکدۀ هنرهای دانشگاه کابل آموزش می بینند.

هم‌رسانی کنید