تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

رییس‎جمهوری ویس برمک را به حیث نامزد وزیر وزارت داخله معرفی کرد

رییس جمهوری در یک فرمان تازه، ویس احمد برمک، وزیر پیشین دولت در امور رسیده گی به حوادث را به عنوان نامزد وزیر وزارت امور داخله معرفی کرد.

رییس جمهوری ویس برمک، وزیرپیشین دولت در امور رسیده‎گی به حوادث را به عنوان نامزد وزیر وزارت امورداخله گماشت و تاج محمد جاهد، وزیرپیشین امور داخله را به عنوان وزیرمشاور رییس‎جمهور در امور امنیتی مقرر کرد.

دفتر مطبوعات ریاست‎جمهور، در خبرنامه‎یی که به طلوع‎نیوز فرستاده، نوشته است:«به تأسی از حکم مندرج فقرۀ (۱۱) مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم ویس احمد برمک، بحیث نامزد وزیر وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.»

خبرنامه هم‎چنان نگاشته است که وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است کاندید متذکره را با رعایت صراحت فقرۀ (۳) مادۀ نود یکم قانون اساسی جهت اخذ رأی تایید، به ولسی جرگۀ شورای ملی معرفی نماید.

درهمین حال، رییس‎جمهور در یک فرمان جداگانه، تاج محمد جاهد، وزیر پیشین امور داخله را به عنوان وزیر مشاور رییس جمهوری، تعیین کرده است.

از آغاز حکومت وحدت ملی، این سومین وزیر است که به وزارت امور داخله معرفی می‎شود.  پییش از تاج محمد جاهد، نورالحق علومی از این وزارت استعفا داده بود.

افغانستان

رییس‎جمهوری ویس برمک را به حیث نامزد وزیر وزارت داخله معرفی کرد

رییس جمهوری در یک فرمان تازه، ویس احمد برمک، وزیر پیشین دولت در امور رسیده گی به حوادث را به عنوان نامزد وزیر وزارت امور داخله معرفی کرد.

Thumbnail

رییس جمهوری ویس برمک، وزیرپیشین دولت در امور رسیده‎گی به حوادث را به عنوان نامزد وزیر وزارت امورداخله گماشت و تاج محمد جاهد، وزیرپیشین امور داخله را به عنوان وزیرمشاور رییس‎جمهور در امور امنیتی مقرر کرد.

دفتر مطبوعات ریاست‎جمهور، در خبرنامه‎یی که به طلوع‎نیوز فرستاده، نوشته است:«به تأسی از حکم مندرج فقرۀ (۱۱) مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم ویس احمد برمک، بحیث نامزد وزیر وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.»

خبرنامه هم‎چنان نگاشته است که وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است کاندید متذکره را با رعایت صراحت فقرۀ (۳) مادۀ نود یکم قانون اساسی جهت اخذ رأی تایید، به ولسی جرگۀ شورای ملی معرفی نماید.

درهمین حال، رییس‎جمهور در یک فرمان جداگانه، تاج محمد جاهد، وزیر پیشین امور داخله را به عنوان وزیر مشاور رییس جمهوری، تعیین کرده است.

از آغاز حکومت وحدت ملی، این سومین وزیر است که به وزارت امور داخله معرفی می‎شود.  پییش از تاج محمد جاهد، نورالحق علومی از این وزارت استعفا داده بود.

هم‌رسانی کنید