تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

زنان دریک راهپیمایی شب‌هنگام درجلال‌آباد خواهان تمدید آتش‌بس شدند

در آستانۀ آغاز آتش‌بس طالبان، شمار بزرگی از زنان، در یک حرکت بی‌پیشینه شب‌هنگام به جاده‌های شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار ریختند و خواهان تمدید آتش‌بس میان حکومت و این گروه شدند.

آنان، با سردادن شعارهای صلح خواهانه، از چهار راه مخابرات تا چهار راه پشتونستان شهرجلال آباد، راه پیمایی کردند و از جامعۀ جهانی خواهان همکاری در این راستا شدند.

حسنا احمدزی، یکی از این راه‌پیمایان است: «هدف اصلی راه‌پیمایی ما این است که از آتش‌بس پشتیبانی کنیم. از طالبان می‌خواهیم آتش‌بسی را که اعلام کرده اند، تمدید کنند تا عید رمضان یک روز تاریخ باشد.»

شرکت کننده‌گان این راه پیمایی، می‌گویند که زنان بیشتر از جنگ و خشونت‌های چندین ساله در کشور، آسیب دیده اند و هم اکنون ده‌ها هزار زن بیوه و بی‌سرپرست با فرزندان شان با آینده ناروشن روبه رو استند.

حسیبه، از دیگر شرکت کننده‌گان این راه‌پیمانان نیز افزود: «ما از جنگ خسته ایم. طرف‌های درگیری باهم به توافق برسند و جنگ را متوقف سازند. ما همه مسلمان هستیم و چرا باید همدیگر را بکشیم؟ جنگ‌ها بسیار زنان را بیوه و بسیار کودکان را تیم کرده است.»

این درحالی است که از آغاز آتش‌بس حکومت در برابر طالبان، سه روز می‌گذرد و در این مدت، نبردهایی میان نیروهای دولتی و طالبان در بخش‌هایی از کشور گزارش شده‌اند.

همزمان با این، شماری از اعضای کاروان صلح خواهان هلمندی که در حدود یک ماه پیش سفر با پای پیاده را به سوی کابل آغاز کردند، به منطقۀ شیخ آباد ولایت میدان وردک رسیده اند.

اعضای این کاروان صلح خواهان که اکنون به بیش از دوصد تن رسیده، انتظار دارند تا به روز پنجم یا ششم عید به کابل برسند.

عطا الله، یک عضو این کاروان گفت: «مردم از حرکت ما امیدوار شده اند؛ از بزرگ سالان و کودکان گرفته تا زنان از ما استقبال می کنند واین، امیدها را برای صلح سرتاسری برای ما بوجود آورده است.»

نیک محمد، عضو دیگر کاروان نیز افزود: «تمامی مردم از ما استقبال می کنند. ما بسیار خوشحال استیم و امیدواریم که این حرکت صلح دایمی را به وجود آورد.»

خواست اصلی اعضای این کاروان، برقراری آتش‌بس میان حکومت و طالبان و سپس آغاز گفت‌وگوهای صلح میان دوطرف است.

افغانستان

زنان دریک راهپیمایی شب‌هنگام درجلال‌آباد خواهان تمدید آتش‌بس شدند

همزمان با این، شماری از اعضای کاروان صلح خواهان هلمندی که در حدود یک ماه پیش سفر با پای پیاده را به سوی کابل آغاز کردند، به منطقۀ شیخ آباد ولایت میدان وردک رسیده اند.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ آغاز آتش‌بس طالبان، شمار بزرگی از زنان، در یک حرکت بی‌پیشینه شب‌هنگام به جاده‌های شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار ریختند و خواهان تمدید آتش‌بس میان حکومت و این گروه شدند.

آنان، با سردادن شعارهای صلح خواهانه، از چهار راه مخابرات تا چهار راه پشتونستان شهرجلال آباد، راه پیمایی کردند و از جامعۀ جهانی خواهان همکاری در این راستا شدند.

حسنا احمدزی، یکی از این راه‌پیمایان است: «هدف اصلی راه‌پیمایی ما این است که از آتش‌بس پشتیبانی کنیم. از طالبان می‌خواهیم آتش‌بسی را که اعلام کرده اند، تمدید کنند تا عید رمضان یک روز تاریخ باشد.»

شرکت کننده‌گان این راه پیمایی، می‌گویند که زنان بیشتر از جنگ و خشونت‌های چندین ساله در کشور، آسیب دیده اند و هم اکنون ده‌ها هزار زن بیوه و بی‌سرپرست با فرزندان شان با آینده ناروشن روبه رو استند.

حسیبه، از دیگر شرکت کننده‌گان این راه‌پیمانان نیز افزود: «ما از جنگ خسته ایم. طرف‌های درگیری باهم به توافق برسند و جنگ را متوقف سازند. ما همه مسلمان هستیم و چرا باید همدیگر را بکشیم؟ جنگ‌ها بسیار زنان را بیوه و بسیار کودکان را تیم کرده است.»

این درحالی است که از آغاز آتش‌بس حکومت در برابر طالبان، سه روز می‌گذرد و در این مدت، نبردهایی میان نیروهای دولتی و طالبان در بخش‌هایی از کشور گزارش شده‌اند.

همزمان با این، شماری از اعضای کاروان صلح خواهان هلمندی که در حدود یک ماه پیش سفر با پای پیاده را به سوی کابل آغاز کردند، به منطقۀ شیخ آباد ولایت میدان وردک رسیده اند.

اعضای این کاروان صلح خواهان که اکنون به بیش از دوصد تن رسیده، انتظار دارند تا به روز پنجم یا ششم عید به کابل برسند.

عطا الله، یک عضو این کاروان گفت: «مردم از حرکت ما امیدوار شده اند؛ از بزرگ سالان و کودکان گرفته تا زنان از ما استقبال می کنند واین، امیدها را برای صلح سرتاسری برای ما بوجود آورده است.»

نیک محمد، عضو دیگر کاروان نیز افزود: «تمامی مردم از ما استقبال می کنند. ما بسیار خوشحال استیم و امیدواریم که این حرکت صلح دایمی را به وجود آورد.»

خواست اصلی اعضای این کاروان، برقراری آتش‌بس میان حکومت و طالبان و سپس آغاز گفت‌وگوهای صلح میان دوطرف است.

هم‌رسانی کنید