تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

شایسته واعظ پیلوت افسانه‌ای افغان با دانش آموزان کابل دیدار کرد

شایسته واعظ ، خلبان امریکایی افغانستانی تبار گفته است:"اگر شما این فرصت را میداشتی که پیلوت شوید و میفامم شما همه تان می رفتید و درس میخواندید. مه میدانم که هریک شما میتوانند کارهای بزرگی انجام دهید."

شایسته واعظ، خلبان افسانه‌ای افغان پیش از ادامۀ سفرش به دور جهان در فرجامین روز دیدارش ازکابل، با شماری از دانش آموزان مکتب‌های پایتخت دیدار کرد.

خانم واعظ یگانه پیلوت امریکایی افغانستانی تبار می‌گوید در کنار مشکلاتی که فرا راه زنان افغانستان استند، فرصت‌های نیز برای زنان این کشور در چند سال اخیر به میان آمده اند و زنان باید از فرصت‌‌های موجود استفاده کنند.

شایسته از دختران دانش آموز افغانستان می‌خواهد  که برای رسیدن به خواست‌های شان مبارزه کنند.

تا اکنون شایسته با رسیدن به هر کشور با گروهی از دانش آموزان دختر سخنرانی کرده است و از آنان در باره مبارزه و رسیده به رویاهای شان و نیز اهمیت فراگیری دانش سخن گفته است.

شایسته درسومین وفرجامین روز دیدارش ازکابل به روز چهارشنبه با گروهی از دانش آموزان دختر  درکابل دیدار کرد و به پرسش های آنان  پاسخ گفت.

شایسته واعظ ، خلبان امریکایی افغانستانی تبار گفته است:"اگر شما این فرصت را میداشتی که پیلوت شوید و میفامم شما همه تان می رفتید و درس میخواندید. مه میدانم که هریک شما میتوانند کارهای بزرگی انجام دهید."

در همین حال رییس معارف شهر کابل می‌گوید که شایسته توانست هزاران دختر را برای رسیدن به رویاهای شان جرات بدهد.

سید منصور رییس معارف شهر گفته است:"آمدن شایسته واعظ در افغانستان امیدوار بخش اس بری نسل جوان ما بالخصوص به دخترای عزیز ما. بالخصوص تصمیم و ارادۀ که دارند که در مکتب عزیز ما مکتبی را بسازند و همچو شاگردای دیگه ای ره هم تربیه کنند."

شایسته واعظ برای ادامه سفرش به دور دنیا به روز چهارشنبه ازکابل راهی دبی شد.

قراراست او با هواپیمای ویژه اش به هند وسپس هشت کشور دیگر سفر کند وپرواز اش را به دور جهان درایالات متحده ، جایی که سفرش را آغاز کرده بود، به پایان برساند.

افغانستان

شایسته واعظ پیلوت افسانه‌ای افغان با دانش آموزان کابل دیدار کرد

شایسته واعظ ، خلبان امریکایی افغانستانی تبار گفته است:"اگر شما این فرصت را میداشتی که پیلوت شوید و میفامم شما همه تان می رفتید و درس میخواندید. مه میدانم که هریک شما میتوانند کارهای بزرگی انجام دهید."

Thumbnail

شایسته واعظ، خلبان افسانه‌ای افغان پیش از ادامۀ سفرش به دور جهان در فرجامین روز دیدارش ازکابل، با شماری از دانش آموزان مکتب‌های پایتخت دیدار کرد.

خانم واعظ یگانه پیلوت امریکایی افغانستانی تبار می‌گوید در کنار مشکلاتی که فرا راه زنان افغانستان استند، فرصت‌های نیز برای زنان این کشور در چند سال اخیر به میان آمده اند و زنان باید از فرصت‌‌های موجود استفاده کنند.

شایسته از دختران دانش آموز افغانستان می‌خواهد  که برای رسیدن به خواست‌های شان مبارزه کنند.

تا اکنون شایسته با رسیدن به هر کشور با گروهی از دانش آموزان دختر سخنرانی کرده است و از آنان در باره مبارزه و رسیده به رویاهای شان و نیز اهمیت فراگیری دانش سخن گفته است.

شایسته درسومین وفرجامین روز دیدارش ازکابل به روز چهارشنبه با گروهی از دانش آموزان دختر  درکابل دیدار کرد و به پرسش های آنان  پاسخ گفت.

شایسته واعظ ، خلبان امریکایی افغانستانی تبار گفته است:"اگر شما این فرصت را میداشتی که پیلوت شوید و میفامم شما همه تان می رفتید و درس میخواندید. مه میدانم که هریک شما میتوانند کارهای بزرگی انجام دهید."

در همین حال رییس معارف شهر کابل می‌گوید که شایسته توانست هزاران دختر را برای رسیدن به رویاهای شان جرات بدهد.

سید منصور رییس معارف شهر گفته است:"آمدن شایسته واعظ در افغانستان امیدوار بخش اس بری نسل جوان ما بالخصوص به دخترای عزیز ما. بالخصوص تصمیم و ارادۀ که دارند که در مکتب عزیز ما مکتبی را بسازند و همچو شاگردای دیگه ای ره هم تربیه کنند."

شایسته واعظ برای ادامه سفرش به دور دنیا به روز چهارشنبه ازکابل راهی دبی شد.

قراراست او با هواپیمای ویژه اش به هند وسپس هشت کشور دیگر سفر کند وپرواز اش را به دور جهان درایالات متحده ، جایی که سفرش را آغاز کرده بود، به پایان برساند.

هم‌رسانی کنید