تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

شورای صلح: ادامۀ نبرد طالبان علت اساسی حضور نیروهای خارجی است

این گفته‌ها در حالی مطرح می شوند که رییس‌جمهور غنی در نشست روند کابل بسته بزرگ پیشنهادی صلح را برای طالبان پیشنهاد کرد، اما تاکنون طالبان در برابر این فراخوان چراغ سبز نشان نداده اند.

مقام‌های شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به طولانی شدن بحران در کشور می‌گویند که ادامۀ نبردهای طالبان علت اساسی حضور نیروهای خارجی در کشور است.

مولوی عطا الرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح در همایش عالمان دین در ولایت پکتیا می‌گوید که بیشتر نیروهای خارجی افغانستان را ترک کرده بودند، اما افزایش نبردهای طالبان سبب شد تا جامعه جهانی نیروهای بیشتری به افغانستان اعزام کند. 

در همین حال عالمان دین در حوزه جنوب شرق می‌گویند که نبردهای طالبان جواز شرعی ندارند.

آقای سلیم در این باره افزود:" شما اعلام رییس‌جمهور اوباما را در سال های پیش دیدید که رییس‌جمهور اوباما گفته که نبرد راه حل نیست بل گفت‌‌وگوهای صلح راه حل است از همین رو  رییس‌جمهور پیشین امریکا نیروهای امریکایی را در افغانستان کاهش داد اما پس از این کار اوباما نبرد نه تنها کاهش نیافت بل افزایش یافت. من از طالبان می پرسم که پس از خروج نیروهای خارجی چرا دست به نبرد زدند، پس گناه طالبان است واین نبرد سبب شد که جامعه جهانی نیروی بیشتر به افغانستان بفرستد."

عالم دین نبردهای طالبان را مخالف آموزه‌های دین مبین اسلام  می‌دانند و می‌گویند که طالبان مستقل نیستند.

مولوی عطالرحمان سلیم گفت:" آیه قران کریم است که شما خودکشی نکنید، انفجار انتحار آن هم در مراسم مذهبی در مراسم جنازه و ریختاندن خون بیگناه درکجای اسلام است طالبان باید این همه را پاسخ بدهد."

مولوی شیرمحمد، رییس شورای علمای ولایت خوست گفت:" نبرد طالبان مخالف آموزه‌های اسلام است و طالبان باید بدانند که با ریختاندن خون مردمان بیگناه خودشان مرتکب گناه میشوند."

از سوی دیگر والی خوست می‌گوید که ریختاندن خون شهروندان کشور نشان می‌دهد که طالبان از سوی کشورهای دیگر رهبری می‌شوند.

شمیم خان کتوازی، والی خوست گفت:" طالبان با ادامه نبرد و ریختانیدن خودن شهروندان کشور نشان میدهند که مستقل نیستند بل از یک کشور رهبری می‌شوند."

والی خوست می‌گوید که مردم جنگ نه بل صلح می خواهند.

شمیم خان کتوازی، والی خوست افزود:" با این همه کار های طالبان مردم افغانستان آغوش صلح را باز کرده است ما تشنه خون نیستیم اما تشنه صلح استیم هر کسی و یا گروهی که در روند صلح یک قدم بردارد شهروندان کشور دو قدم بر میدارد."

این گفته‌ها در حالی مطرح می شوند که رییس‌جمهور غنی در نشست روند کابل بسته بزرگ پیشنهادی صلح را برای طالبان پیشنهاد کرد، اما تاکنون طالبان در برابر این فراخوان چراغ سبز نشان نداده اند.
 

افغانستان

شورای صلح: ادامۀ نبرد طالبان علت اساسی حضور نیروهای خارجی است

این گفته‌ها در حالی مطرح می شوند که رییس‌جمهور غنی در نشست روند کابل بسته بزرگ پیشنهادی صلح را برای طالبان پیشنهاد کرد، اما تاکنون طالبان در برابر این فراخوان چراغ سبز نشان نداده اند.

Thumbnail

مقام‌های شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به طولانی شدن بحران در کشور می‌گویند که ادامۀ نبردهای طالبان علت اساسی حضور نیروهای خارجی در کشور است.

مولوی عطا الرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح در همایش عالمان دین در ولایت پکتیا می‌گوید که بیشتر نیروهای خارجی افغانستان را ترک کرده بودند، اما افزایش نبردهای طالبان سبب شد تا جامعه جهانی نیروهای بیشتری به افغانستان اعزام کند. 

در همین حال عالمان دین در حوزه جنوب شرق می‌گویند که نبردهای طالبان جواز شرعی ندارند.

آقای سلیم در این باره افزود:" شما اعلام رییس‌جمهور اوباما را در سال های پیش دیدید که رییس‌جمهور اوباما گفته که نبرد راه حل نیست بل گفت‌‌وگوهای صلح راه حل است از همین رو  رییس‌جمهور پیشین امریکا نیروهای امریکایی را در افغانستان کاهش داد اما پس از این کار اوباما نبرد نه تنها کاهش نیافت بل افزایش یافت. من از طالبان می پرسم که پس از خروج نیروهای خارجی چرا دست به نبرد زدند، پس گناه طالبان است واین نبرد سبب شد که جامعه جهانی نیروی بیشتر به افغانستان بفرستد."

عالم دین نبردهای طالبان را مخالف آموزه‌های دین مبین اسلام  می‌دانند و می‌گویند که طالبان مستقل نیستند.

مولوی عطالرحمان سلیم گفت:" آیه قران کریم است که شما خودکشی نکنید، انفجار انتحار آن هم در مراسم مذهبی در مراسم جنازه و ریختاندن خون بیگناه درکجای اسلام است طالبان باید این همه را پاسخ بدهد."

مولوی شیرمحمد، رییس شورای علمای ولایت خوست گفت:" نبرد طالبان مخالف آموزه‌های اسلام است و طالبان باید بدانند که با ریختاندن خون مردمان بیگناه خودشان مرتکب گناه میشوند."

از سوی دیگر والی خوست می‌گوید که ریختاندن خون شهروندان کشور نشان می‌دهد که طالبان از سوی کشورهای دیگر رهبری می‌شوند.

شمیم خان کتوازی، والی خوست گفت:" طالبان با ادامه نبرد و ریختانیدن خودن شهروندان کشور نشان میدهند که مستقل نیستند بل از یک کشور رهبری می‌شوند."

والی خوست می‌گوید که مردم جنگ نه بل صلح می خواهند.

شمیم خان کتوازی، والی خوست افزود:" با این همه کار های طالبان مردم افغانستان آغوش صلح را باز کرده است ما تشنه خون نیستیم اما تشنه صلح استیم هر کسی و یا گروهی که در روند صلح یک قدم بردارد شهروندان کشور دو قدم بر میدارد."

این گفته‌ها در حالی مطرح می شوند که رییس‌جمهور غنی در نشست روند کابل بسته بزرگ پیشنهادی صلح را برای طالبان پیشنهاد کرد، اما تاکنون طالبان در برابر این فراخوان چراغ سبز نشان نداده اند.
 

هم‌رسانی کنید