تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

عبدالله در هند: مردم افغانستان نمی‌خواهند کشورشان طالبانی شود

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی می‌گوید که مردم افغانستان نمی‌‍خواهند کشورشان طالبانی شوند و آنان برضد این روند استند.

رییس اجراییه که برای شرکت در نمایشگاه اقتصادی به هند رفته است، اما می‌گوید اگر طالبان به صلح بپوندند، مردم افغانستان از آن‌ها استقبال خواهند کرد: «مردم افغانستان برضد طالبانی شدن کشور استند. اما همزمان با آن مردم درک می‌کنند که اگر طالبان از خشونت دست بکشند و با گروه‌های هراس افگن قطع رابطه کنند و وارد روند سیاسی شوند، این به سود منافع کشور است.»

آقای عبدالله این سخنانش را در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز در هند بیان داشته است. او در این گفت‌وگویش تأکید می‌کند که پناهگاه‌های امن هراس افگنان در بیرون از افغانستان نابود نشده اند و از همین رو جنگ در افغانستان ادامه دارد: «پناه‌گاه‌هایی برای گروه‌های هراس افگن در بیرون از افغانستان استند؛ پناه‌گاه‌هایی‌که ما باید به آن‌ها رسیده‌گی نماییم و ما با کشورهای همسایه و نیز از طریق جامعۀ جهانی در این راستا کار می‌کنیم. وجود این پناه گاه‌ها عنصر خارجی جنگ استند و در داخل کشور البته بهترسازی استخبارات و هماهنگی میان نهادهای حکومتی ما مهم است.»

این در حالی است که خشونت‌ها و حمله‌های هراس‌افگنان در کشور افزایش یافته اند. به این همه، رییس جمهورغنی، می‌گوید که فشارهای بی پیشینه بر حامیان هراس افگنی وارد شده است.

با این حال، هرچند به گفتۀ برخی از مقام‌های امریکایی قرار بود تا در این روزها دور تازۀ گفت وگوها میان نماینده گان طالبان و امریکا انجام شوند، اما ظاهرآ بدلیل آمدن وزیرخارجۀ پاکستان تا دو روز دیگر به کابل و آغاز مأموریت تازۀ زلمی خلیل زاد به عنوان فرستاده ویژۀ وزارت خارجه امریکا در امور صلح، این گفت‌وگوها به تأخیر افتاده اند.

افغانستان

عبدالله در هند: مردم افغانستان نمی‌خواهند کشورشان طالبانی شود

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که اخیرأ حملات هراس‌افگنان در بخش‌های مختلف افغانستان، افزایش یافته‌اند.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی می‌گوید که مردم افغانستان نمی‌‍خواهند کشورشان طالبانی شوند و آنان برضد این روند استند.

رییس اجراییه که برای شرکت در نمایشگاه اقتصادی به هند رفته است، اما می‌گوید اگر طالبان به صلح بپوندند، مردم افغانستان از آن‌ها استقبال خواهند کرد: «مردم افغانستان برضد طالبانی شدن کشور استند. اما همزمان با آن مردم درک می‌کنند که اگر طالبان از خشونت دست بکشند و با گروه‌های هراس افگن قطع رابطه کنند و وارد روند سیاسی شوند، این به سود منافع کشور است.»

آقای عبدالله این سخنانش را در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز در هند بیان داشته است. او در این گفت‌وگویش تأکید می‌کند که پناهگاه‌های امن هراس افگنان در بیرون از افغانستان نابود نشده اند و از همین رو جنگ در افغانستان ادامه دارد: «پناه‌گاه‌هایی برای گروه‌های هراس افگن در بیرون از افغانستان استند؛ پناه‌گاه‌هایی‌که ما باید به آن‌ها رسیده‌گی نماییم و ما با کشورهای همسایه و نیز از طریق جامعۀ جهانی در این راستا کار می‌کنیم. وجود این پناه گاه‌ها عنصر خارجی جنگ استند و در داخل کشور البته بهترسازی استخبارات و هماهنگی میان نهادهای حکومتی ما مهم است.»

این در حالی است که خشونت‌ها و حمله‌های هراس‌افگنان در کشور افزایش یافته اند. به این همه، رییس جمهورغنی، می‌گوید که فشارهای بی پیشینه بر حامیان هراس افگنی وارد شده است.

با این حال، هرچند به گفتۀ برخی از مقام‌های امریکایی قرار بود تا در این روزها دور تازۀ گفت وگوها میان نماینده گان طالبان و امریکا انجام شوند، اما ظاهرآ بدلیل آمدن وزیرخارجۀ پاکستان تا دو روز دیگر به کابل و آغاز مأموریت تازۀ زلمی خلیل زاد به عنوان فرستاده ویژۀ وزارت خارجه امریکا در امور صلح، این گفت‌وگوها به تأخیر افتاده اند.

هم‌رسانی کنید