تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

متهم شدن وزیر مخابرات به درخواست رشوه از نامزد یک پُست

جنت گل احمدزی، مسوول اداره «اترا» یا اداره تنظیم خدمات مخابراتی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و کارمندان نزدیک به وی را به فساد و گرفتن رشوه متهم می‌سازد.

احمدزی سندهایی را نشان می‌دهد که به گفته وی مشاور ارشد و دستیار شهزاد گل آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، برای استخدام وی در یکی از ریاست‌های این وزارت، از وی پانزده هزار دالر رشوه خواسته است و ادعا می‌کند که پیامک وزیر را نیز دارد که ده هزار دالر از وی خواسته است.

احمدزی می‌گوید که در ماه ثور با هفده تن دیگر برای به دست آوردن کرسی ریاست تکنالوژی و نوآوری وزارت مخابرات امتحان داد و در این آزمون سه تن به شمول وی کامیاب شدند. پس از آن دو آزمون تحریری و تقریری دیگر را نیز سپری کردند، اما وزارت مخابرات به وسیله ایمیل به وی اطلاع داد که وی پنجاه و هشت اعشاریه شش نمره گرفته است و واجد شرایط استخدام در این کرسی نیست.

احمدزی می‌افزاید که به این تصمیم وزارت قناعت نداشت و از همین‌رو به کمیسیون اصلاحات اداری شکایت ثبت کرد.

کمیسیون اصلاحات اداری نیز پس از بررسی گفت که وی شصت و هفت اعشاریه بیست و پنج نمره گرفته است و به وزارت مخابرات و تکنالوژی در یک نامۀ رسمی اطلاع داد که وی برندۀ کرسی ریاست تکنالوژی و نوآوری است؛ اما وزارت مخابرات نامه‌های رسمی کمیسیون اصلاحات اداری را نادیده گرفت.

آقای احمدزی ادعا می‌کند که در ایمیلی که وی از نشانی ایمیل مشاور وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دریافت کرده است، از وی پانزده هزار دالر خواسته است.

در یک سند دیگر ادعا شده است که از شماره تیلفون وزیر مخابرات برایش پیامک داده شده است و از وی رشوه خواسته‌اند.

جنت گل احمد‌زی گفت: «مه به شماره وزیر مخابرات مسیج کردم، برم جواب داد و از من پول خواست ... من پول ندارم، صدایم به رییس جمهور است که حق مرا به من بدهد و از وزیر بپرسد که چی شده. من حاضرم به تمام نهادها بروم و جواب بدهم.»

وزارت مخابرات در بارۀ تایید یا رد این اتهام‌ها چیزی نمی‌گوید، اما تاکید می‌ورزد که هیاتی را برای بررسی این اتهام‌ها گماشته است و حقیقت موضوع پس از بررسی‌های این هیات روشن خواهد شد.

سایر زلاند، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، گفت: «وزارت یک هیات را تعیین کرده، این هیات بررسی خواهد کرد و بعدأ روشن خواهد شد که موضوع چگونه است.»

دیده‌بان شفافیت افغانستان از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد تا این اتهام‌ها را بررسی کنند.

اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان، گفت: «اگر این ادعاها ثابت شوند، وزارت مخابرات را در یک حالت بدی قرار خواهد داد.»

جنت گل احمدزی می‌گوید که در آغاز نیز وزارت مخابرات به وی اطلاع داده بود که در این مقام کامیاب نشده است، اما پس از آن که وی به کمیسیون اصلاحات اداری شکایت کرد، روشن شد که برنده این مقام وی بوده است.

کمیسیون اصلاحات اداری نیز تایید می‌کند که شکایت‌های جنت گل احمدزی را بررسی کرده‌اند.

افغانستان

متهم شدن وزیر مخابرات به درخواست رشوه از نامزد یک پُست

احمدزی می‌گوید شهزاد گل آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در برابر استخدام وی در یکی از ریاست‌های این وزارت، از وی ده هزار دالر رشوه خواسته است.

تصویر بندانگشتی

جنت گل احمدزی، مسوول اداره «اترا» یا اداره تنظیم خدمات مخابراتی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و کارمندان نزدیک به وی را به فساد و گرفتن رشوه متهم می‌سازد.

احمدزی سندهایی را نشان می‌دهد که به گفته وی مشاور ارشد و دستیار شهزاد گل آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، برای استخدام وی در یکی از ریاست‌های این وزارت، از وی پانزده هزار دالر رشوه خواسته است و ادعا می‌کند که پیامک وزیر را نیز دارد که ده هزار دالر از وی خواسته است.

احمدزی می‌گوید که در ماه ثور با هفده تن دیگر برای به دست آوردن کرسی ریاست تکنالوژی و نوآوری وزارت مخابرات امتحان داد و در این آزمون سه تن به شمول وی کامیاب شدند. پس از آن دو آزمون تحریری و تقریری دیگر را نیز سپری کردند، اما وزارت مخابرات به وسیله ایمیل به وی اطلاع داد که وی پنجاه و هشت اعشاریه شش نمره گرفته است و واجد شرایط استخدام در این کرسی نیست.

احمدزی می‌افزاید که به این تصمیم وزارت قناعت نداشت و از همین‌رو به کمیسیون اصلاحات اداری شکایت ثبت کرد.

کمیسیون اصلاحات اداری نیز پس از بررسی گفت که وی شصت و هفت اعشاریه بیست و پنج نمره گرفته است و به وزارت مخابرات و تکنالوژی در یک نامۀ رسمی اطلاع داد که وی برندۀ کرسی ریاست تکنالوژی و نوآوری است؛ اما وزارت مخابرات نامه‌های رسمی کمیسیون اصلاحات اداری را نادیده گرفت.

آقای احمدزی ادعا می‌کند که در ایمیلی که وی از نشانی ایمیل مشاور وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دریافت کرده است، از وی پانزده هزار دالر خواسته است.

در یک سند دیگر ادعا شده است که از شماره تیلفون وزیر مخابرات برایش پیامک داده شده است و از وی رشوه خواسته‌اند.

جنت گل احمد‌زی گفت: «مه به شماره وزیر مخابرات مسیج کردم، برم جواب داد و از من پول خواست ... من پول ندارم، صدایم به رییس جمهور است که حق مرا به من بدهد و از وزیر بپرسد که چی شده. من حاضرم به تمام نهادها بروم و جواب بدهم.»

وزارت مخابرات در بارۀ تایید یا رد این اتهام‌ها چیزی نمی‌گوید، اما تاکید می‌ورزد که هیاتی را برای بررسی این اتهام‌ها گماشته است و حقیقت موضوع پس از بررسی‌های این هیات روشن خواهد شد.

سایر زلاند، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، گفت: «وزارت یک هیات را تعیین کرده، این هیات بررسی خواهد کرد و بعدأ روشن خواهد شد که موضوع چگونه است.»

دیده‌بان شفافیت افغانستان از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد تا این اتهام‌ها را بررسی کنند.

اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان، گفت: «اگر این ادعاها ثابت شوند، وزارت مخابرات را در یک حالت بدی قرار خواهد داد.»

جنت گل احمدزی می‌گوید که در آغاز نیز وزارت مخابرات به وی اطلاع داده بود که در این مقام کامیاب نشده است، اما پس از آن که وی به کمیسیون اصلاحات اداری شکایت کرد، روشن شد که برنده این مقام وی بوده است.

کمیسیون اصلاحات اداری نیز تایید می‌کند که شکایت‌های جنت گل احمدزی را بررسی کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید