تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نامزد وزیران به زودی برای گرفتن رأی به مجلس معرفی می‌شوند

قرار است سرور دانش معاون دوم رییس جمهور به زودی نامزد وزیران را به گونه رسمی به مجلس نماینده‌گان معرفی کند.

سرانجام پس از دیر زمانی حکومت امروز نامزد وزیران را به مجلس نماینده‌گان برای گرفتن رای معرفی کرد.

عبدالقادرزازی وطن دوست منشی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که رییس جمهور نامزد وزیران را برای نیمی از کابینه معرفی کرده است و قرار است سرور دانش معاون دوم رییس جمهور به روز شنبه چهارم ماه قوس آنان را به گونه رسمی به مجلس معرفی نماید.

وی می‌افزاید که در میان نامزد وزیران که پیش از این از سوی حکومت معرفی شده‌اند، تغییراتی آمده است، اما جزییات بیشتر در این باره به دست نمی‌دهد.

افغانستان

نامزد وزیران به زودی برای گرفتن رأی به مجلس معرفی می‌شوند

قرار است سرور دانش معاون دوم رییس جمهور به زودی نامزد وزیران را به گونه رسمی به مجلس نماینده‌گان معرفی کند.

تصویر بندانگشتی

سرانجام پس از دیر زمانی حکومت امروز نامزد وزیران را به مجلس نماینده‌گان برای گرفتن رای معرفی کرد.

عبدالقادرزازی وطن دوست منشی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که رییس جمهور نامزد وزیران را برای نیمی از کابینه معرفی کرده است و قرار است سرور دانش معاون دوم رییس جمهور به روز شنبه چهارم ماه قوس آنان را به گونه رسمی به مجلس معرفی نماید.

وی می‌افزاید که در میان نامزد وزیران که پیش از این از سوی حکومت معرفی شده‌اند، تغییراتی آمده است، اما جزییات بیشتر در این باره به دست نمی‌دهد.

هم‌رسانی کنید