تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

نشست ریکا؛ رولا غنی بر افزایش نقش زنان در اقتصاد تاکید کرد

دراین نشست مقام‌های ترکمنستان می‌گویند که با درنظرداشت گسترش همکاری‌های بازرگانی وترانزیتی میان دوکشور ، دریک سال گذشته ارزش حجم بازرگانی دوکشور با افزایش بیست دودرصد به حدود شش صد میلیون دالردرسال رسیده است.

رولا غنی، نخست بانوی افغانستان در نشست برنامۀ ویژۀ توانمند‌سازی بانوان بازرگان که حاشیه هفتمین نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی موسوم به "ریکا" در شهر عشق آباد برگذار شده بود بر نقش زنان در عرصه اقتصادی تاکید کرد و گفت که کشورهای منطقه از جمله افغانستان نمی‌توانند بدون در نظر گرفتن نقش موثر زنان در بخش‌های بازرگانی و اقتصاد به ثبات پایدار دست یابند.

در این نشست که زنان بازرگان بیش از ده کشور منطقه شرکت کرده بودند، بر بهبود روابط بازرگانی میان زنان بازرگان درمنطقه گفت‌وگو بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

خانم غنی گفت:"یکی ازاهداف نشست کنونی ریکا گسترش همکاری‌ها میان تجارت‌های زنان است. چون ما می‌دانیم که بدون شرکت زنان در بازرگانی و فعالیت‌های اقتصادی رسیدن به هدف‌های مان امکان ندارد. بنابراین، باید زنان ومردم دراین بخش کارکنند تا ما به ثبات پایداردست یابیم."

این نشست که با گروهی از زنان بازرگان افغان برگذار شد، شرکت کننده‌گان روی حل مشکلات زنان بازرگان افغان درکشورهای منطقه ، ظرفیت سازی زنان برای توسعه سرمایه گذاری‌ها درداخل وخارج ازکشور ونیز بازاریابی برای فراورده‌های زنان بازرگان در داخل وخارج ازکشور تاکید شد.

عتیق الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت وصنایع گفته است:"اتاق تجارت وصنایع افغانستان برای ایجاد سهولت‌های بخش خصوصی برنامه‌های مهمی را عملی می‌سازد که بربنیاد آن سرمایه گذاری‌ها درافغانستان ومنطقه گسترش خواهند یافت.

ما در چارچوب برنامه‌های مان فرصت‌های موجود سرمایه گذاری‌ها را درافغانستان معرفی می‌کنیم تا زمینه‌ها را دربخش‌های گونه‌گون برای سرمایه گذارای‌ها فراهم سازیم."

ازسویی هم دراین نشست مقام‌های ترکمنستان می‌گویند که با درنظرداشت گسترش همکاری‌های بازرگانی وترانزیتی میان دوکشور ، دریک سال گذشته ارزش حجم بازرگانی دوکشور با افزایش بیست دودرصد به حدود شش صد میلیون دالردرسال رسیده است.

اورازمیراد قربان نظر بایووف، معاون نخست وزیر ترکمنستان گفته است:" اکنون طرفین یعنی افغانستان و ترکمنستان علاقمند اند تا روابط بازرگانی شان را گسترش دهند وشرایط کنونی برای استفاده ازاین فرصت بسیار مناسب است ما اکنون برای امضاء هفت پیمان برای گسترش بازرگانی مان آماده هستیم."

افغانستان

نشست ریکا؛ رولا غنی بر افزایش نقش زنان در اقتصاد تاکید کرد

دراین نشست مقام‌های ترکمنستان می‌گویند که با درنظرداشت گسترش همکاری‌های بازرگانی وترانزیتی میان دوکشور ، دریک سال گذشته ارزش حجم بازرگانی دوکشور با افزایش بیست دودرصد به حدود شش صد میلیون دالردرسال رسیده است.

Thumbnail

رولا غنی، نخست بانوی افغانستان در نشست برنامۀ ویژۀ توانمند‌سازی بانوان بازرگان که حاشیه هفتمین نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی موسوم به "ریکا" در شهر عشق آباد برگذار شده بود بر نقش زنان در عرصه اقتصادی تاکید کرد و گفت که کشورهای منطقه از جمله افغانستان نمی‌توانند بدون در نظر گرفتن نقش موثر زنان در بخش‌های بازرگانی و اقتصاد به ثبات پایدار دست یابند.

در این نشست که زنان بازرگان بیش از ده کشور منطقه شرکت کرده بودند، بر بهبود روابط بازرگانی میان زنان بازرگان درمنطقه گفت‌وگو بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

خانم غنی گفت:"یکی ازاهداف نشست کنونی ریکا گسترش همکاری‌ها میان تجارت‌های زنان است. چون ما می‌دانیم که بدون شرکت زنان در بازرگانی و فعالیت‌های اقتصادی رسیدن به هدف‌های مان امکان ندارد. بنابراین، باید زنان ومردم دراین بخش کارکنند تا ما به ثبات پایداردست یابیم."

این نشست که با گروهی از زنان بازرگان افغان برگذار شد، شرکت کننده‌گان روی حل مشکلات زنان بازرگان افغان درکشورهای منطقه ، ظرفیت سازی زنان برای توسعه سرمایه گذاری‌ها درداخل وخارج ازکشور ونیز بازاریابی برای فراورده‌های زنان بازرگان در داخل وخارج ازکشور تاکید شد.

عتیق الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت وصنایع گفته است:"اتاق تجارت وصنایع افغانستان برای ایجاد سهولت‌های بخش خصوصی برنامه‌های مهمی را عملی می‌سازد که بربنیاد آن سرمایه گذاری‌ها درافغانستان ومنطقه گسترش خواهند یافت.

ما در چارچوب برنامه‌های مان فرصت‌های موجود سرمایه گذاری‌ها را درافغانستان معرفی می‌کنیم تا زمینه‌ها را دربخش‌های گونه‌گون برای سرمایه گذارای‌ها فراهم سازیم."

ازسویی هم دراین نشست مقام‌های ترکمنستان می‌گویند که با درنظرداشت گسترش همکاری‌های بازرگانی وترانزیتی میان دوکشور ، دریک سال گذشته ارزش حجم بازرگانی دوکشور با افزایش بیست دودرصد به حدود شش صد میلیون دالردرسال رسیده است.

اورازمیراد قربان نظر بایووف، معاون نخست وزیر ترکمنستان گفته است:" اکنون طرفین یعنی افغانستان و ترکمنستان علاقمند اند تا روابط بازرگانی شان را گسترش دهند وشرایط کنونی برای استفاده ازاین فرصت بسیار مناسب است ما اکنون برای امضاء هفت پیمان برای گسترش بازرگانی مان آماده هستیم."

هم‌رسانی کنید