تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نهادهای پشتیبان رسانه‌ها خواهان توجه بیشتر به خبرنگاران اند

نهادهای صنفی رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گویند که اگر حکومت، مدیران رسانه‌ها، خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانه‌ها به گونه هماهنگ در پوشش رویدادها کاری انجام ندهند، خبرنگاران ورسانه ها با تهدیدهای بیشتر روبه‌رو خواهند شد.

نهادهای صنفی خبرنگاران در نشستی درکابل می‌گویند که در هفده سال گذشته نزدیک به یک صد خبرنگار درکشور جان باخته اند اما  بیش از نیمی از آنان در چهار سال گذشته حکومت وحدت ملی کشته شده اند.

شماری دیگری از سخنرانان این نشست کوتاهی نهادهای امنیتی را  علت اصلی وقوع دومین انفجار دردشت برچی به روز چهارشنبه هفته گذشته می گویند، رویدادی که جان های یک خبرنگار و یک تصویربردار طلوع نیوز را نیز گرفت.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ آزادی بیان را یگانه دست آورد حکومت می داند که به گفته اواین دستاورد به بهای قربانی های بسیار از خبرنگارن بدست آمده است.

حسینه ساپی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «رسانه ها زبان یک کشور است و در عصر کنونی قوه چهارم قبول شده است.»

نهادهای پشتیبان رسانه ها به این باور استند که اگر حکومت، مدیران رسانه ها، نهادهای صنفی خبرنگاران و رسانه ها و نیز خبرنگاران به گونه هماهنگ کاری نکنند، تهدیدها دربرابرآنان جدی تر خواهند شد.

فهیم دشتی، عضورهبری فدراسیون خبرنگاران افغانستان، گفت: «اگر این چهار طرف با اراده درست و با یک درک درست از وضعیت با همدیگر همکاری نکنند، ما به مصوونیت خبرنگاران دست پیدا نمی کنیم.»

شماری از خبرنگاران نیز دیدگاه های شان را درباره چگونگی  مصوونیت خبرنگاران در کشور ابراز می کنند.

راتب نوری، خبرنگار، گفت: «شما وقتی در یک رسانه داخلی کار می کنید شمار هیچ وقتی نی گفته نمی توانید. من تجربه پنج سال کار در یک رسانه داخلی را دارم . انفجار یا انتحار می شود و خبرنگار بی درنگ باید در ساحه برود. من فکر می کنم که خبرنگار شاید کمترین مسوولیت را داشته باشد و مدیران رسانه ها بیشتر.»

فریده نیکزاد، نماینده نهادهای صنفی خبرنگاران و رسانه‌ها، گفت: «مشکل بیشتر در خود ما است. برای ما حیات خبرنگار ما مهم نیست و تصویر بردارهای ما، همچون سربازان در خط نخست نبرد می روند و تنها چیزی که مهم است همان خواست مدیران رسانه و رسانه یی است که آن خبرنگارو تصویر بردار در آن کار می کند.»

فاضل سانچارکی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «ما از تجربه دنیا باید بیاموزیم. چه در دنیایی آزاد و چه در جهان غرب و کشورهای توسعه یافته نشرات زنده از محل رویدادها وجود دارند اما این نشرات چی گونه صورت می گیرند؟»

به نماینده‌گی از نهادهای امنیتی هیچ کسی در این نشست حضور نیافته است.

برادر یکی از خبرنگاران جان باخته در رویداد انتحاری  روز دهم ثور به این باور است که خبرنگاران پس از آن که کشته می شوند، از خانواده شان دیگر کسی نمی پرسد که فرزندان این خبرنگاران با چی سرنوشتی رو به رو شده اند.

منیر فیضی، برادر شاه مری، گفت: «ا زدولت هم می خواهیم که ما بسیار جنگ و انقلاب دیده ایم  به خاطر خدا بس است به خاطر خدا امنیت بگیرید و به خاطر خدا کار کنید.»

بربنیاد آمارهای نهادهای صنفی خبرنگاران در هفده سال گذشته نزدیک به یک صد خبرنگار جان باخته اند و بیش از نیم آنان در چهار سال گذشته  دردوره حکومت وحدت ملی کشته شده اند.

افغانستان

نهادهای پشتیبان رسانه‌ها خواهان توجه بیشتر به خبرنگاران اند

این نشست از بهر یاد بود از قربانیان راه آزادی بیان و رسانه ها در وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد بود. 

تصویر بندانگشتی

نهادهای صنفی رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گویند که اگر حکومت، مدیران رسانه‌ها، خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانه‌ها به گونه هماهنگ در پوشش رویدادها کاری انجام ندهند، خبرنگاران ورسانه ها با تهدیدهای بیشتر روبه‌رو خواهند شد.

نهادهای صنفی خبرنگاران در نشستی درکابل می‌گویند که در هفده سال گذشته نزدیک به یک صد خبرنگار درکشور جان باخته اند اما  بیش از نیمی از آنان در چهار سال گذشته حکومت وحدت ملی کشته شده اند.

شماری دیگری از سخنرانان این نشست کوتاهی نهادهای امنیتی را  علت اصلی وقوع دومین انفجار دردشت برچی به روز چهارشنبه هفته گذشته می گویند، رویدادی که جان های یک خبرنگار و یک تصویربردار طلوع نیوز را نیز گرفت.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ آزادی بیان را یگانه دست آورد حکومت می داند که به گفته اواین دستاورد به بهای قربانی های بسیار از خبرنگارن بدست آمده است.

حسینه ساپی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «رسانه ها زبان یک کشور است و در عصر کنونی قوه چهارم قبول شده است.»

نهادهای پشتیبان رسانه ها به این باور استند که اگر حکومت، مدیران رسانه ها، نهادهای صنفی خبرنگاران و رسانه ها و نیز خبرنگاران به گونه هماهنگ کاری نکنند، تهدیدها دربرابرآنان جدی تر خواهند شد.

فهیم دشتی، عضورهبری فدراسیون خبرنگاران افغانستان، گفت: «اگر این چهار طرف با اراده درست و با یک درک درست از وضعیت با همدیگر همکاری نکنند، ما به مصوونیت خبرنگاران دست پیدا نمی کنیم.»

شماری از خبرنگاران نیز دیدگاه های شان را درباره چگونگی  مصوونیت خبرنگاران در کشور ابراز می کنند.

راتب نوری، خبرنگار، گفت: «شما وقتی در یک رسانه داخلی کار می کنید شمار هیچ وقتی نی گفته نمی توانید. من تجربه پنج سال کار در یک رسانه داخلی را دارم . انفجار یا انتحار می شود و خبرنگار بی درنگ باید در ساحه برود. من فکر می کنم که خبرنگار شاید کمترین مسوولیت را داشته باشد و مدیران رسانه ها بیشتر.»

فریده نیکزاد، نماینده نهادهای صنفی خبرنگاران و رسانه‌ها، گفت: «مشکل بیشتر در خود ما است. برای ما حیات خبرنگار ما مهم نیست و تصویر بردارهای ما، همچون سربازان در خط نخست نبرد می روند و تنها چیزی که مهم است همان خواست مدیران رسانه و رسانه یی است که آن خبرنگارو تصویر بردار در آن کار می کند.»

فاضل سانچارکی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «ما از تجربه دنیا باید بیاموزیم. چه در دنیایی آزاد و چه در جهان غرب و کشورهای توسعه یافته نشرات زنده از محل رویدادها وجود دارند اما این نشرات چی گونه صورت می گیرند؟»

به نماینده‌گی از نهادهای امنیتی هیچ کسی در این نشست حضور نیافته است.

برادر یکی از خبرنگاران جان باخته در رویداد انتحاری  روز دهم ثور به این باور است که خبرنگاران پس از آن که کشته می شوند، از خانواده شان دیگر کسی نمی پرسد که فرزندان این خبرنگاران با چی سرنوشتی رو به رو شده اند.

منیر فیضی، برادر شاه مری، گفت: «ا زدولت هم می خواهیم که ما بسیار جنگ و انقلاب دیده ایم  به خاطر خدا بس است به خاطر خدا امنیت بگیرید و به خاطر خدا کار کنید.»

بربنیاد آمارهای نهادهای صنفی خبرنگاران در هفده سال گذشته نزدیک به یک صد خبرنگار جان باخته اند و بیش از نیم آنان در چهار سال گذشته  دردوره حکومت وحدت ملی کشته شده اند.

هم‌رسانی کنید