تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

واکنش‌ها در برابر پاشیدن رنگ بر تصویر حمیده برمکی

حمیده برمکی مسوؤل بخش پشتیبانی از کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر بود و در یک حمله انتحاری که از سوی حزب اسلامی انجام شد، همراه با چهار کودک و همسرش جان باخت.

تصویرحمیده برمکی یکی از قربانیان حمله‌های انتحاری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که در برابر خانه حکمتیار نقاشی شده بود، نیمه شب از سوی مردان نقاب پوش با رنگ پوشانیده شد.

برخی ازگواهان رویداد می‌گویند که شماری ازمردان نقاب پوش بر این نقاشی رنگ پاشیدند. 

درهمین حال بنیادگذار گروه هنرسالارمی‌گوید که یاد آوری از قربانیان جنایت‌های جنگی درصدر برنامه‌های این گروه قراردارد، و این کار تلاشی در راستای عملی شدن عدالت انتقالی درکشور است.

امید شریفی مسول گروه هنرسالار گفته است:" این یک راه مدنی برای به یاد آوردن جنایت های کسانی است که مردم را کشته اند ، خانه ها را ویران کرده اند ودست به ده ها جنایت دیگرزده اند واین بهترین راه برای بیدارکردن وجدان هایشان است وما به این کارهای مان ادامه می دهیم."

شمس الدین باشنده کابل گفت:" افرادی که دست به کشتارمردم زده اند وحالا جنایت هایشان را می بینند ، تاب وتوان دیدن تصویرهای کسانی را ندارند که آنان را کشته اند."

وکیل کوهسار باشنده کابل گفت:" این افراد آن قدر بی رحم هستند که برجان هیچ کسی رحم نکرده اند وحالا نمی خواهند که آن جنایت ها را بیاد آورند."

حمیده برمکی مسوؤل بخش پشتیبانی از کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر بود و در یک حمله انتحاری که از سوی حزب اسلامی انجام شد، همراه با چهار کودک و همسرش جان باخت.

پیش از این حکمتیار در باره این حمله چنین پاسخ داده است:" ما مسئولیت آن حمله‌های را بدوش می گیریم که بگونۀ سازماندهی شده ازسوی اعضای با اعتماد حزب اسلامی انجام شده اند ، وآنانی که بنام ما چنین حمله های را انجام داده اند نه به ما مربوط می شود ونه به حزب اسلامی."

هفتۀ پیش گروه هنر سالار تصویر حمیده برمکی را در برابر خانه گلبدین حکمتیار نقش کردند، این گروه هدف از این کار شان را شکنجه وجدانی جنایت کاران گفته اند.

سخن‌گوی حزب اسلامی نمی‌خواهد در این باره گفت‌وگو کند، اما می‌گوید که این تصویر از سوی اعضا و یا هواداران این حزب پاک نشده است.

افغانستان

واکنش‌ها در برابر پاشیدن رنگ بر تصویر حمیده برمکی

حمیده برمکی مسوؤل بخش پشتیبانی از کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر بود و در یک حمله انتحاری که از سوی حزب اسلامی انجام شد، همراه با چهار کودک و همسرش جان باخت.

Thumbnail

تصویرحمیده برمکی یکی از قربانیان حمله‌های انتحاری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که در برابر خانه حکمتیار نقاشی شده بود، نیمه شب از سوی مردان نقاب پوش با رنگ پوشانیده شد.

برخی ازگواهان رویداد می‌گویند که شماری ازمردان نقاب پوش بر این نقاشی رنگ پاشیدند. 

درهمین حال بنیادگذار گروه هنرسالارمی‌گوید که یاد آوری از قربانیان جنایت‌های جنگی درصدر برنامه‌های این گروه قراردارد، و این کار تلاشی در راستای عملی شدن عدالت انتقالی درکشور است.

امید شریفی مسول گروه هنرسالار گفته است:" این یک راه مدنی برای به یاد آوردن جنایت های کسانی است که مردم را کشته اند ، خانه ها را ویران کرده اند ودست به ده ها جنایت دیگرزده اند واین بهترین راه برای بیدارکردن وجدان هایشان است وما به این کارهای مان ادامه می دهیم."

شمس الدین باشنده کابل گفت:" افرادی که دست به کشتارمردم زده اند وحالا جنایت هایشان را می بینند ، تاب وتوان دیدن تصویرهای کسانی را ندارند که آنان را کشته اند."

وکیل کوهسار باشنده کابل گفت:" این افراد آن قدر بی رحم هستند که برجان هیچ کسی رحم نکرده اند وحالا نمی خواهند که آن جنایت ها را بیاد آورند."

حمیده برمکی مسوؤل بخش پشتیبانی از کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر بود و در یک حمله انتحاری که از سوی حزب اسلامی انجام شد، همراه با چهار کودک و همسرش جان باخت.

پیش از این حکمتیار در باره این حمله چنین پاسخ داده است:" ما مسئولیت آن حمله‌های را بدوش می گیریم که بگونۀ سازماندهی شده ازسوی اعضای با اعتماد حزب اسلامی انجام شده اند ، وآنانی که بنام ما چنین حمله های را انجام داده اند نه به ما مربوط می شود ونه به حزب اسلامی."

هفتۀ پیش گروه هنر سالار تصویر حمیده برمکی را در برابر خانه گلبدین حکمتیار نقش کردند، این گروه هدف از این کار شان را شکنجه وجدانی جنایت کاران گفته اند.

سخن‌گوی حزب اسلامی نمی‌خواهد در این باره گفت‌وگو کند، اما می‌گوید که این تصویر از سوی اعضا و یا هواداران این حزب پاک نشده است.

هم‌رسانی کنید