تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

وزارت مالیه از نماینده‌گان خواست بودجه سال مالی را تصویب کنند

با گذشت دوازده روز از سال مالی هزار و سه صد و نود و هفت تاکنون بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب نشده است.

وزارت مالیه از مجلس نماینده‌گان می‌خواهد که بودجه سال مالی هزار و سه صد و نود و هفت هجری خورشیدی را تصویب کنند تا فعالیت‌های پروژه‌های توسعه‌یی آغاز شوند.

وزارت مالیه می‌گوید که هرچند با گذشت دوازده روز از سال مالی، بودجه سال هزار و سه صد و نود و هفت تایید نشده است، اما این نهاد بربنیاد قانون معاشات کارمندان نهادهای دولتی را پرداخت می‌کند، اما تأخیر در تصویب بودجه سبب تاخیر در عملی سازی پروژه‌های توسعه‌یی خواهد شد.

اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «وزارت مالیه برای پرداخت معاشات و مصارف آماده‌گی کامل دارد، اما تقاضای ما از اعضای مجلس نماینده‌گان این است که بودجه سال هزار و سه صد و نود هفت را به زودترین فرصت تصویب نمایند.»

در همین حال شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که در بودجه سال مالی هزار و سه صد و نود و هفت مشکلات زیادی وجود دارد و تا زمانی‌که پروژه‌های که در بودجه سال مالی هزار سه صد و نود و شش ضیمیمه شده بود، امسال برای آن‌ها بودجه درنظر گرفته نشود، بودجه را تایید نخواهند کرد.

آنان می‌گویند که در این بودجه تنها سی و دو پروژه جدید کوچک و بزرگ گنجاینده شده‌اند و پروژه‌های ضیمیمه سال گذشته برای آن‌ها بودجه در نظر گرفته نشده است و این‌کار سبب تاخیر در تصویب بودجه شده است.

صادقی زاده نیلی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، گفت: «تا هنوز خانه ملت محکم ایستاده است که تا زمانی که آن پروژه‌ها بودجه نداشته باشد، ما از تصویب آن خودداری می‌کنیم.»

بودجه سال هزار و سه صد و نود و هفت هجری خورشیدی بیش از سه صد و شصت و یک میلیارد و نُه میلیون افغانی است که از این میان دو صد و شصت و هفت میلیارد  بودجه عادی و بیش از نود و سه میلیارد افغانی آن بودجه توسعه‌یی است .

افغانستان

وزارت مالیه از نماینده‌گان خواست بودجه سال مالی را تصویب کنند

با گذشت دوازده روز از سال مالی هزار و سه صد و نود و هفت تاکنون بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب نشده است.

Thumbnail

وزارت مالیه از مجلس نماینده‌گان می‌خواهد که بودجه سال مالی هزار و سه صد و نود و هفت هجری خورشیدی را تصویب کنند تا فعالیت‌های پروژه‌های توسعه‌یی آغاز شوند.

وزارت مالیه می‌گوید که هرچند با گذشت دوازده روز از سال مالی، بودجه سال هزار و سه صد و نود و هفت تایید نشده است، اما این نهاد بربنیاد قانون معاشات کارمندان نهادهای دولتی را پرداخت می‌کند، اما تأخیر در تصویب بودجه سبب تاخیر در عملی سازی پروژه‌های توسعه‌یی خواهد شد.

اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «وزارت مالیه برای پرداخت معاشات و مصارف آماده‌گی کامل دارد، اما تقاضای ما از اعضای مجلس نماینده‌گان این است که بودجه سال هزار و سه صد و نود هفت را به زودترین فرصت تصویب نمایند.»

در همین حال شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که در بودجه سال مالی هزار و سه صد و نود و هفت مشکلات زیادی وجود دارد و تا زمانی‌که پروژه‌های که در بودجه سال مالی هزار سه صد و نود و شش ضیمیمه شده بود، امسال برای آن‌ها بودجه درنظر گرفته نشود، بودجه را تایید نخواهند کرد.

آنان می‌گویند که در این بودجه تنها سی و دو پروژه جدید کوچک و بزرگ گنجاینده شده‌اند و پروژه‌های ضیمیمه سال گذشته برای آن‌ها بودجه در نظر گرفته نشده است و این‌کار سبب تاخیر در تصویب بودجه شده است.

صادقی زاده نیلی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، گفت: «تا هنوز خانه ملت محکم ایستاده است که تا زمانی که آن پروژه‌ها بودجه نداشته باشد، ما از تصویب آن خودداری می‌کنیم.»

بودجه سال هزار و سه صد و نود و هفت هجری خورشیدی بیش از سه صد و شصت و یک میلیارد و نُه میلیون افغانی است که از این میان دو صد و شصت و هفت میلیارد  بودجه عادی و بیش از نود و سه میلیارد افغانی آن بودجه توسعه‌یی است .

هم‌رسانی کنید