تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

پژوهش تازه: بعضی از وکلا در روند قانون‌گذاری مانع ایجاد می‌کنند

یک پژوهش تازۀ نهاد مطالعات زنان برای صلح نشان می‌دهد که ازمیان ۹۵ نشست عمومی مجلس نماینده‌گان در ده ماه اخیر کار این مجلس، ۷۳ نشست آن نصاب نداشت و ۶۱ درصد نماینده‌گان غایب بودند. 

این پژوهش نهاد مطالعات زنان برای صلح فعالیت‌های ده ماه اخیر دور شانزدهم اعضای مجلس نماینده‌گان را به بررسی گرفته است.

در این پژوهش وجود گرایش‌های قومی و سمتی، نبود مدرک‌های موثق و دقیق در استجواب و استیضاح وزیران حکومت و  معامله‌های پنهانی میان اعضای مجلس و مسوولان در زمان استجواب و استیضاح از چالش‌ها در برابر نظارت از اعمال حکومت شمرده شده اند.

درهمین حال یک عضو پیشین مجلس نماینده‌گان می‌گوید که نزدیک به نیمی از همکاران اش دردوره شانزدهم مجلس مانع اصلی روند قانون گذاری بوده اند.

محمد صالح سلجوقی می‌گوید که ۲۳ درصد از اعضای دوره شانزدهم  مطلق بی سواد بودند، سیزده درصد رهبران بزرگ جهادی بودند و از یازده تا چهارده درصد  شرکت‌های بزرگ بزارگانی داشتند و آنان همه در برابر  روند  قانون‌گذاری در داخل مجلس مانع ایجاد می کردند. 

عنایت الله عثمانی - مسوول نهاد مطالعات زنان برای صلح گفته است:«ظرفیت پایین برای نظارت و زمینه سازی برای معامله نزد  شماری از نماینده‌گان مجلس یک چالش است و فقدان وحدت عمل در برابر قوای مجریه نیز یک چالش دیگری است که ما در پارلمان داریم.»

در همین حال شماری از اعضای پیشین مجلس نماینده‌گان  همکاران شان را در دور شانزده هم مجلس انتقاد می کنند.

محمد صالح سلجوقی - عضو پیشین مجلس نماینده گان گفت:«متاسفانه حدود بیست وسه درصد اعضای پارلمان مطلق بی سواد بودند که نزدیک به پنجاه تن می شوند و حدود سیزده درصد آنان رهبران جهادی و کلان های دوره جهاد بودند که زیاد به پروسه قانون دل مشغولی شان کم بود و یازده تا چهارده درصد مالکا کمپنی های بزرگ بودند که تمامی آنان کسانی بودند که مانع اصلی پروسه قانون گذاری در داخل پارلمان بودند.»

این نماینده‌گان پیشین مردم در مجلس ازآن چه که مقاومت خصمانه  حکومت در برابر نظارت شورای ملی می گویند انتقاد دارند .

شاه گل رضایی   عضو پیشین مجلس نماینده گان گفت:«هر نماینده یی که بیشتر پاسپورت گرفته است و هر نماینده یی که در کارهای خرد و ریزه مصروف بوده و توانسته است که قناعت موکلینش را بیشتر فراهم بسازد محبوب تر بوده است و برعکس هر نماینده یی که شب و روز خود را ضایع کرده است تا قانون بخواند و روی ماده های قانون تمرکز کنند و بیشترین حاضری را داشته باشند محبوب مردم نبوده است.»

بربنیاد این پژوهش نهاد مطالعات زنان برای صلح ، اعضای دور شانزده هم مجلس نماینده‌گان ۶۱ درصد غیابت داشتند و از میان ۹۵ نشست عمومی این مجلس ۷۳ نشست آنان بدون نصاب بودند.

افغانستان

پژوهش تازه: بعضی از وکلا در روند قانون‌گذاری مانع ایجاد می‌کنند

این نماینده‌گان پیشین مردم در مجلس ازآن چه که مقاومت خصمانه  حکومت در برابر نظارت شورای ملی می گویند انتقاد دارند .

Thumbnail

یک پژوهش تازۀ نهاد مطالعات زنان برای صلح نشان می‌دهد که ازمیان ۹۵ نشست عمومی مجلس نماینده‌گان در ده ماه اخیر کار این مجلس، ۷۳ نشست آن نصاب نداشت و ۶۱ درصد نماینده‌گان غایب بودند. 

این پژوهش نهاد مطالعات زنان برای صلح فعالیت‌های ده ماه اخیر دور شانزدهم اعضای مجلس نماینده‌گان را به بررسی گرفته است.

در این پژوهش وجود گرایش‌های قومی و سمتی، نبود مدرک‌های موثق و دقیق در استجواب و استیضاح وزیران حکومت و  معامله‌های پنهانی میان اعضای مجلس و مسوولان در زمان استجواب و استیضاح از چالش‌ها در برابر نظارت از اعمال حکومت شمرده شده اند.

درهمین حال یک عضو پیشین مجلس نماینده‌گان می‌گوید که نزدیک به نیمی از همکاران اش دردوره شانزدهم مجلس مانع اصلی روند قانون گذاری بوده اند.

محمد صالح سلجوقی می‌گوید که ۲۳ درصد از اعضای دوره شانزدهم  مطلق بی سواد بودند، سیزده درصد رهبران بزرگ جهادی بودند و از یازده تا چهارده درصد  شرکت‌های بزرگ بزارگانی داشتند و آنان همه در برابر  روند  قانون‌گذاری در داخل مجلس مانع ایجاد می کردند. 

عنایت الله عثمانی - مسوول نهاد مطالعات زنان برای صلح گفته است:«ظرفیت پایین برای نظارت و زمینه سازی برای معامله نزد  شماری از نماینده‌گان مجلس یک چالش است و فقدان وحدت عمل در برابر قوای مجریه نیز یک چالش دیگری است که ما در پارلمان داریم.»

در همین حال شماری از اعضای پیشین مجلس نماینده‌گان  همکاران شان را در دور شانزده هم مجلس انتقاد می کنند.

محمد صالح سلجوقی - عضو پیشین مجلس نماینده گان گفت:«متاسفانه حدود بیست وسه درصد اعضای پارلمان مطلق بی سواد بودند که نزدیک به پنجاه تن می شوند و حدود سیزده درصد آنان رهبران جهادی و کلان های دوره جهاد بودند که زیاد به پروسه قانون دل مشغولی شان کم بود و یازده تا چهارده درصد مالکا کمپنی های بزرگ بودند که تمامی آنان کسانی بودند که مانع اصلی پروسه قانون گذاری در داخل پارلمان بودند.»

این نماینده‌گان پیشین مردم در مجلس ازآن چه که مقاومت خصمانه  حکومت در برابر نظارت شورای ملی می گویند انتقاد دارند .

شاه گل رضایی   عضو پیشین مجلس نماینده گان گفت:«هر نماینده یی که بیشتر پاسپورت گرفته است و هر نماینده یی که در کارهای خرد و ریزه مصروف بوده و توانسته است که قناعت موکلینش را بیشتر فراهم بسازد محبوب تر بوده است و برعکس هر نماینده یی که شب و روز خود را ضایع کرده است تا قانون بخواند و روی ماده های قانون تمرکز کنند و بیشترین حاضری را داشته باشند محبوب مردم نبوده است.»

بربنیاد این پژوهش نهاد مطالعات زنان برای صلح ، اعضای دور شانزده هم مجلس نماینده‌گان ۶۱ درصد غیابت داشتند و از میان ۹۵ نشست عمومی این مجلس ۷۳ نشست آنان بدون نصاب بودند.

هم‌رسانی کنید