تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

یک زوج مصارف عروسی شان را برای ایجاد کارگاه خیاطی هزینه کردند

علی زاده جویا  تازه داماد گفته است:"من وخانمم اینتصمم گرفتیم که ما یک روز هزار نفر رانان نمی دهیم، اما حد اقل در آغاز برای پنجاه ویا صد تن نان دایمی را تضمین می کنیم."

این زوج تازه ازبهر سنت شکنی‌ها ومخالفت با هزینه‌های سنگین عروسی، ترجیح دادند که مراسم عروسی شان را بسیار ساده برگزار نمایند. این زوج می‌گوید که  پول عروسی شان را درایجاد یک کارگاه خیاطی هزینه می‌کنند وبا این کار برای  چهل تا پنجا زن نادار ، زمینه کار دایمی فراهم خواهد شد. 

درهمین حال  تازه عروس می‌گوید که هزینه‌های سنگین عروسی‌ها ازعلت‌های اصلی خشونت‌های خانواده‌گی دربرابر زنان درکشور دانسته می شود.

علی زاده وعارفه دو جوانی است که دل داده یی یگدیگراند نخست باهم آشنا شدند و سرانجام تصمم ازدواج گرفتند.

این دختر وپسر برخلاف میل خانواده‌های شان مراسم عروسی شان را بسیار ساده برگزار کرده اند.

علی زاده جویا  تازه داماد گفته است:"من وخانمم اینتصمم گرفتیم که ما یک روز هزار نفر رانان نمی دهیم، اما حد اقل در آغاز برای پنجاه ویا صد تن نان دایمی را تضمین می کنیم."

عارفه جویا دختری که تا چندی پیش افسر پولیس بود وبرای تامین امنیت کشور نیز مبارزه کرد، بار دیگر کمرمبارزه را در برابر سنت های نا پسند اجتماعی وفرهنگی بسته است.

عارفه جویا  تازه عروس  گفته است:"مصارف که در عروسی می شود بر مردان بیشتر فشار می آورد، آن ها را قرضدار می سازد این درست است اما خانمی که همرای او ازدواج می کند، آن هم در خانه یی همان شوهر است دگه "

به گفته آنان هزینه انگفت برای بر گزاری مراسم عروسی، رسم ورواج های ناپسند اجتماعی، بارسنگینی است بر دوش جوانانی که می خواهندعروسی کنند.

عارفه جویا  تازه عروس گفته است:"می خواهم به تمامی دختران این را بگویم که محبت واحساست شوهر تان را دز پول نبینید."

علی زاده جویا  تازه داماد گفته است:" یکی بنام برادر بخشی ویکی بنام کاکا وماما بخشی می خواهند به نحوی پول بگیرند."

تصمیم کم پیشینه این دوجوان درغرب کابل بسیاری ها را شگفتی زده کرده است.
شماری ازجوانان

فرهنگ های ناپسند اجتماعی درافغانستان زنده گی را برای جوانان به ویژه جوانان که توان پرداخت هزینه های انگفت عروسی را ندارند، وبارقرض و وام ها بردوش شان سنگینی می کنند دشوار ساخته است.

تمنا احمدی  جوان دانشجو گفته است:"این ها با یک اصلاح آغاز کردند، با آغاز این زنده گی مشترک شان، به دیگر جوانان نیز پیام دادند."

علی زاده جویا وعارفه جویا هر دو دریک دانشگاه ، دانشجو نیز استند و از ادامه زنده گی شان درکنارهم خرسند اند.

آنان از خانواده ها می خواهند که با پسندیدن سنت های ناپسند، بازنده گی فرزندان شان بازی نکنند.

هرچند حکومت افغانستان قانونی را در باره  ازدواج ها تدوین کرده است، امااین قانون در جلوگیری از  هزینه های ازدواج موثر واقع نشده است.

افغانستان

یک زوج مصارف عروسی شان را برای ایجاد کارگاه خیاطی هزینه کردند

علی زاده جویا  تازه داماد گفته است:"من وخانمم اینتصمم گرفتیم که ما یک روز هزار نفر رانان نمی دهیم، اما حد اقل در آغاز برای پنجاه ویا صد تن نان دایمی را تضمین می کنیم."

Thumbnail

این زوج تازه ازبهر سنت شکنی‌ها ومخالفت با هزینه‌های سنگین عروسی، ترجیح دادند که مراسم عروسی شان را بسیار ساده برگزار نمایند. این زوج می‌گوید که  پول عروسی شان را درایجاد یک کارگاه خیاطی هزینه می‌کنند وبا این کار برای  چهل تا پنجا زن نادار ، زمینه کار دایمی فراهم خواهد شد. 

درهمین حال  تازه عروس می‌گوید که هزینه‌های سنگین عروسی‌ها ازعلت‌های اصلی خشونت‌های خانواده‌گی دربرابر زنان درکشور دانسته می شود.

علی زاده وعارفه دو جوانی است که دل داده یی یگدیگراند نخست باهم آشنا شدند و سرانجام تصمم ازدواج گرفتند.

این دختر وپسر برخلاف میل خانواده‌های شان مراسم عروسی شان را بسیار ساده برگزار کرده اند.

علی زاده جویا  تازه داماد گفته است:"من وخانمم اینتصمم گرفتیم که ما یک روز هزار نفر رانان نمی دهیم، اما حد اقل در آغاز برای پنجاه ویا صد تن نان دایمی را تضمین می کنیم."

عارفه جویا دختری که تا چندی پیش افسر پولیس بود وبرای تامین امنیت کشور نیز مبارزه کرد، بار دیگر کمرمبارزه را در برابر سنت های نا پسند اجتماعی وفرهنگی بسته است.

عارفه جویا  تازه عروس  گفته است:"مصارف که در عروسی می شود بر مردان بیشتر فشار می آورد، آن ها را قرضدار می سازد این درست است اما خانمی که همرای او ازدواج می کند، آن هم در خانه یی همان شوهر است دگه "

به گفته آنان هزینه انگفت برای بر گزاری مراسم عروسی، رسم ورواج های ناپسند اجتماعی، بارسنگینی است بر دوش جوانانی که می خواهندعروسی کنند.

عارفه جویا  تازه عروس گفته است:"می خواهم به تمامی دختران این را بگویم که محبت واحساست شوهر تان را دز پول نبینید."

علی زاده جویا  تازه داماد گفته است:" یکی بنام برادر بخشی ویکی بنام کاکا وماما بخشی می خواهند به نحوی پول بگیرند."

تصمیم کم پیشینه این دوجوان درغرب کابل بسیاری ها را شگفتی زده کرده است.
شماری ازجوانان

فرهنگ های ناپسند اجتماعی درافغانستان زنده گی را برای جوانان به ویژه جوانان که توان پرداخت هزینه های انگفت عروسی را ندارند، وبارقرض و وام ها بردوش شان سنگینی می کنند دشوار ساخته است.

تمنا احمدی  جوان دانشجو گفته است:"این ها با یک اصلاح آغاز کردند، با آغاز این زنده گی مشترک شان، به دیگر جوانان نیز پیام دادند."

علی زاده جویا وعارفه جویا هر دو دریک دانشگاه ، دانشجو نیز استند و از ادامه زنده گی شان درکنارهم خرسند اند.

آنان از خانواده ها می خواهند که با پسندیدن سنت های ناپسند، بازنده گی فرزندان شان بازی نکنند.

هرچند حکومت افغانستان قانونی را در باره  ازدواج ها تدوین کرده است، امااین قانون در جلوگیری از  هزینه های ازدواج موثر واقع نشده است.

هم‌رسانی کنید