تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

یک مقام روسی: مسکو در مبارزه با تروریزم متحد کلیدی افغانستان است

سرکنسول روسیه در مزار شریف می گوید که روسیه با طالبان تماس داشته است، اما این روابط از بهر فراخوانی طالبان برای پیوستن به روند صلح و کشاندن آنان بر میز گفت و گو صلح با دولت افغانستان بوده است.

سرقنسل روسیه در مزارشریف می‎گوید گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان تهدید جدی برای روسیه و کشورهای آسیای میانه استند از این رو روسیه در راستای مبارزه با تروریزم متحد کلیدی افغانستان است.

این سیاست‌گر روس در یک گفتگوی ویژه با طلوع‌نیوز از این‎‌که در درازای شانزده سال مبارزه جامعه جهانی به رهبری امریکا با هراس‌افگنان در افغانستان نه تنها گروه‌های هراس‌افگن نابود نشده است بل افزایش نیز یافته است، ابراز تأسف می‌کند.

 دمیتری کعبه‌یوف، سرکنسول روسیه در مزارشریف می گوید: «در سال‌های پسین نه تنها فعالیت های طالبان، بل فعالیت گروه داعش نیز در افغانستان افزایش یافته است. ما این را در شمال افغانستان هم می‌بینیم. اگر این روند ادامه یابد فعالیت هراس‌افگنی نه تنها در افغانستان بل در کشورهای همسایه خیلی زود گسترش خواهد یافت. ما نتیجه مبارزه با هراس‌افگنی را در افغانستان گواه نیستیم.»

سرکنسول روسیه در مزار شریف هم‎چنان گرده داعش را برای منطقه، افغانستان و روسیه بسیار خطرناک می‎داند.

وی افزود: «به نظر ما داعش یک پدیدۀ خطرناک برای افغانستان، منطقه و روسیه است. با درنظرداشت وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی در افغانستان و مشکلات را که شهروندان این کشور تحمل می‌کنند، ایدئولوژی داعش می‌تواند خطرناک باشد، به ویژه برای جوانان.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان سیاسی نقش روسیه را در امر مبارزه با هراس‌افگنی در کشور برجسته می‌داند.

رجب‌علی ابراهیمی، آگاه سیاسی در این باره اظهار داشت: «روس، شناخت دقیق از اراضی افغانستان دارد اگر ما بخواهیم برای صلح در افغانستان کمک بخواهیم روس بهترین گزینه خواهد بود.»

با این همه، این سیاست‌گر روس نگران است در صفوف نیروهای هراس‌افگن در افغانستان شماری از شهروندان این کشور نیز حضور دارند نگران است  و می گوید که آنان می‌توانند به کشور‌شان بازگشته و فعالیت‌های هراس‌افگنی را شدت بخشند.

افغانستان

یک مقام روسی: مسکو در مبارزه با تروریزم متحد کلیدی افغانستان است

سرکنسول روسیه در مزار شریف می گوید که روسیه با طالبان تماس داشته است، اما این روابط از بهر فراخوانی طالبان برای پیوستن به روند صلح و کشاندن آنان بر میز گفت و گو صلح با دولت افغانستان بوده است.

Thumbnail

سرقنسل روسیه در مزارشریف می‎گوید گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان تهدید جدی برای روسیه و کشورهای آسیای میانه استند از این رو روسیه در راستای مبارزه با تروریزم متحد کلیدی افغانستان است.

این سیاست‌گر روس در یک گفتگوی ویژه با طلوع‌نیوز از این‎‌که در درازای شانزده سال مبارزه جامعه جهانی به رهبری امریکا با هراس‌افگنان در افغانستان نه تنها گروه‌های هراس‌افگن نابود نشده است بل افزایش نیز یافته است، ابراز تأسف می‌کند.

 دمیتری کعبه‌یوف، سرکنسول روسیه در مزارشریف می گوید: «در سال‌های پسین نه تنها فعالیت های طالبان، بل فعالیت گروه داعش نیز در افغانستان افزایش یافته است. ما این را در شمال افغانستان هم می‌بینیم. اگر این روند ادامه یابد فعالیت هراس‌افگنی نه تنها در افغانستان بل در کشورهای همسایه خیلی زود گسترش خواهد یافت. ما نتیجه مبارزه با هراس‌افگنی را در افغانستان گواه نیستیم.»

سرکنسول روسیه در مزار شریف هم‎چنان گرده داعش را برای منطقه، افغانستان و روسیه بسیار خطرناک می‎داند.

وی افزود: «به نظر ما داعش یک پدیدۀ خطرناک برای افغانستان، منطقه و روسیه است. با درنظرداشت وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی در افغانستان و مشکلات را که شهروندان این کشور تحمل می‌کنند، ایدئولوژی داعش می‌تواند خطرناک باشد، به ویژه برای جوانان.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان سیاسی نقش روسیه را در امر مبارزه با هراس‌افگنی در کشور برجسته می‌داند.

رجب‌علی ابراهیمی، آگاه سیاسی در این باره اظهار داشت: «روس، شناخت دقیق از اراضی افغانستان دارد اگر ما بخواهیم برای صلح در افغانستان کمک بخواهیم روس بهترین گزینه خواهد بود.»

با این همه، این سیاست‌گر روس نگران است در صفوف نیروهای هراس‌افگن در افغانستان شماری از شهروندان این کشور نیز حضور دارند نگران است  و می گوید که آنان می‌توانند به کشور‌شان بازگشته و فعالیت‌های هراس‌افگنی را شدت بخشند.

هم‌رسانی کنید