تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

۲۷ پناهجوی اخراج شدۀ افغان از آلمان به کابل رسیدند

سازمان جهانی مهاجرت و وزارت مهاجرین برای کسانی که از کشورهای اروپایی اخراج می شوند، برای چند شبی زمینۀ بود و باش در کابل فراهم می شود.

بیست و هفت پناهجوی افغان که از آلمان اخراج شده اند، بامداد امروز به کابل رسیدند.

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان می گوید که شماری از این پناهجویان متهم به ارتکاب جرایم استند و حکومت آلمان آنان را خطر به منافع ملی آن کشور می دانست.

به گفتۀ مقام های این وزارت، شمار دیگری از اخراج شده گان کسانی استند که اطلاعات ضد و نقیض در درخواست های پناهنده گی شان، ارائه کرده بودند.

عبدالحبیب، باشندۀ کابل است. او می گوید که فرزند بیست و دو ساله اش هشت سال پیش با گروهی از دوستانش، کشور را ترک کرد و به اروپا رفت. اما اکنون وی را دوباره برگردانده است.

عبدالحبیب می گوید: «(پسرم) هفت سالی آلمان بودند و سپس فرانسه می روند زمانی که آنجا شناسایی می شوند دوباره به آلمان برگردانیده می شوند و مدت حبس بود تا این که شب برای ما ایملی رسید که روز پنج شنبه با هوا پیما از آلمان به کابل انتقال داده می شود.»

با این همه، شماری از پناهجویانی که امروز به کابل برگردانده شدند، در افغانستان زنده گی نکرده اند. آنان پس از سال ها زنده گی در ایران، به آلمان رفته بودند.

اسماعیل، یکی از این جوانان است، او می گوید: «نزدیک به یک میلیون پول ایران مصرف کردم تا خود را به اروپا برسانم من در افغانستان زنده گی نکرده ام از ایران به اروپا رفتم.»

رستم، یکی دیگر از این پناهجویان نیز گفت: «ببین به دست ما نان ما است که برای ما داده اند تا بخوریم و فردا هم پولی خواهد دادند که نزد خانواده های ما برویم. کاری برای ما صورت نگرفته است.»

برای کسانی که اخراج شده اند از سوی سازمان جهانی مهاجرت با همکاری وزارت مهاجران و عودت کننده گان برای چند شب زمینۀ بودو باش در افغانستان فراهم می شود وسپس از این امکانات نیز محروم خواهند شد.

افغانستان

۲۷ پناهجوی اخراج شدۀ افغان از آلمان به کابل رسیدند

سازمان جهانی مهاجرت و وزارت مهاجرین برای کسانی که از کشورهای اروپایی اخراج می شوند، برای چند شبی زمینۀ بود و باش در کابل فراهم می شود.

تصویر بندانگشتی

بیست و هفت پناهجوی افغان که از آلمان اخراج شده اند، بامداد امروز به کابل رسیدند.

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان می گوید که شماری از این پناهجویان متهم به ارتکاب جرایم استند و حکومت آلمان آنان را خطر به منافع ملی آن کشور می دانست.

به گفتۀ مقام های این وزارت، شمار دیگری از اخراج شده گان کسانی استند که اطلاعات ضد و نقیض در درخواست های پناهنده گی شان، ارائه کرده بودند.

عبدالحبیب، باشندۀ کابل است. او می گوید که فرزند بیست و دو ساله اش هشت سال پیش با گروهی از دوستانش، کشور را ترک کرد و به اروپا رفت. اما اکنون وی را دوباره برگردانده است.

عبدالحبیب می گوید: «(پسرم) هفت سالی آلمان بودند و سپس فرانسه می روند زمانی که آنجا شناسایی می شوند دوباره به آلمان برگردانیده می شوند و مدت حبس بود تا این که شب برای ما ایملی رسید که روز پنج شنبه با هوا پیما از آلمان به کابل انتقال داده می شود.»

با این همه، شماری از پناهجویانی که امروز به کابل برگردانده شدند، در افغانستان زنده گی نکرده اند. آنان پس از سال ها زنده گی در ایران، به آلمان رفته بودند.

اسماعیل، یکی از این جوانان است، او می گوید: «نزدیک به یک میلیون پول ایران مصرف کردم تا خود را به اروپا برسانم من در افغانستان زنده گی نکرده ام از ایران به اروپا رفتم.»

رستم، یکی دیگر از این پناهجویان نیز گفت: «ببین به دست ما نان ما است که برای ما داده اند تا بخوریم و فردا هم پولی خواهد دادند که نزد خانواده های ما برویم. کاری برای ما صورت نگرفته است.»

برای کسانی که اخراج شده اند از سوی سازمان جهانی مهاجرت با همکاری وزارت مهاجران و عودت کننده گان برای چند شب زمینۀ بودو باش در افغانستان فراهم می شود وسپس از این امکانات نیز محروم خواهند شد.

هم‌رسانی کنید