تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفتۀ شهید در کابل

این نمایشگاه، در چهارراهی برگزار شد که برای هفته‎ها، گواه برپایی اعتراض‎هایی ضد حکومتی بود- رویداد فرهنگی یی که تاکنون برای بیشتر کتاب خوانان در پایتخت، بی پیشینه بوده است.

هم زمان با هژدهم سنبله، یک نمایشگاه کتاب در کابل به راه افتاد که یکی از بنگاه های بزرگ نشر کتاب و نیز جنبش رستاخیز تغییر، از برگزارکننده گان اصلی آن بودند.

برگزار کننده گان این نمایشگاه، بر نیاز راه اندازی چنین برنامه های فرهنگی، در مناسبت های بزرگ تأکید می‎ورزند و آن را نشانه یی برای پایان بخشیدن به هرج و مرج‎ها در چنین روزها، می‎گویند.

فواد، دانش آموخته اقتصاد در این باره اظهار داشت: «برای تقویت منش و آگاهی و خودآگاهی، بیایند کتاب بخرند و بخوانند.» 

نویسنده گان نیز بخشی از تماشاگران و خریداران این نمایشگاه را می ساختند.

محمد اکبر عشیق کابلی، نویسنده بیان داشت: «اگر نهادهایی پیدا می شود که چنین نمایشگاه هایی را، در روزهای مخصوص، به راه می اندازند که مردم با تخفیف ویژه یی، می توانند کتاب بخرند، این کار به نظر من، کار بسیار شایسته یی است.» 

برگزار کننده گان این نمایشگاه، بر نیاز افزایش چنین برنامه ها، در روزهای ویژه در کشور، تأکید می‌ورزند.

وسیم امیری، یکی از برگزار کننده گان این نمایشگاه کتاب افزود: «ازدحام جاده ها، مشکلات ساختن برای شهروندان، تصمیم گرفتیم که بدیلی برای همین گشت و گذارهای بیجا، اگر شود که برای نخستین بار همین کار را ما شروع کنیم در سال های بعد، برنامه های بعدی، دیگر دوستان هم شروع بکنند و کارهای فرهنگی بکنند.»

این نمایشگاه، برای یک روز در کابل به راه افتاد و کاهش چهل درصدی بهای کتاب‎ها، یکی از ویژه گی های آن بود.   

فرهنگ و هنر

برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفتۀ شهید در کابل

این نمایشگاه، در چهارراهی برگزار شد که برای هفته‎ها، گواه برپایی اعتراض‎هایی ضد حکومتی بود- رویداد فرهنگی یی که تاکنون برای بیشتر کتاب خوانان در پایتخت، بی پیشینه بوده است.

تصویر بندانگشتی

هم زمان با هژدهم سنبله، یک نمایشگاه کتاب در کابل به راه افتاد که یکی از بنگاه های بزرگ نشر کتاب و نیز جنبش رستاخیز تغییر، از برگزارکننده گان اصلی آن بودند.

برگزار کننده گان این نمایشگاه، بر نیاز راه اندازی چنین برنامه های فرهنگی، در مناسبت های بزرگ تأکید می‎ورزند و آن را نشانه یی برای پایان بخشیدن به هرج و مرج‎ها در چنین روزها، می‎گویند.

فواد، دانش آموخته اقتصاد در این باره اظهار داشت: «برای تقویت منش و آگاهی و خودآگاهی، بیایند کتاب بخرند و بخوانند.» 

نویسنده گان نیز بخشی از تماشاگران و خریداران این نمایشگاه را می ساختند.

محمد اکبر عشیق کابلی، نویسنده بیان داشت: «اگر نهادهایی پیدا می شود که چنین نمایشگاه هایی را، در روزهای مخصوص، به راه می اندازند که مردم با تخفیف ویژه یی، می توانند کتاب بخرند، این کار به نظر من، کار بسیار شایسته یی است.» 

برگزار کننده گان این نمایشگاه، بر نیاز افزایش چنین برنامه ها، در روزهای ویژه در کشور، تأکید می‌ورزند.

وسیم امیری، یکی از برگزار کننده گان این نمایشگاه کتاب افزود: «ازدحام جاده ها، مشکلات ساختن برای شهروندان، تصمیم گرفتیم که بدیلی برای همین گشت و گذارهای بیجا، اگر شود که برای نخستین بار همین کار را ما شروع کنیم در سال های بعد، برنامه های بعدی، دیگر دوستان هم شروع بکنند و کارهای فرهنگی بکنند.»

این نمایشگاه، برای یک روز در کابل به راه افتاد و کاهش چهل درصدی بهای کتاب‎ها، یکی از ویژه گی های آن بود.   

هم‌رسانی کنید