تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

برگزاری کنسرت از بهر جمع‎‏آوری پول برای کودکان در پرورشگاه

کودکانی که به دور از خانواده های شان و در پرورشگاه زنده گی می‎کنند، با برگزاری ده ها کنسرت، بارها تصویر مثبتی از کشور جنگ زدۀ افغانستان به جهانیان نشان داده اند.

دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و پرورشگاۀ افسیکو، به منظور جمع‎آوری کمک های مالی برای کودکان در پرورشگاه افسیکو، امروز کنسرتی را در کابل برگزار کردند.

در این کنسرت که شماری از نماینده گان نهادهای خارجی و داخلی شرکت کرده بودند، با اجرای رقص نیز همراه بود.

کودکان پرورشگاه افسیکو و دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی، تا اکنون ده ها کنسرت را در داخل و بیرون از افغانستان اجرا کرده اند.

کودکانی که در پرورشگاه افسیکو نگهداری می شوند و در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نیز موسیقی می آموزند.

نورجهان موانی، نمایندۀ دیپلوماتیک آقاخان در افغانستان در این باره گفت: «بدون موسیقی مردم احساس می کردند که  از راه های مهم ارتباط به دور مانده اند. موسیقی مهم است هم از لحاظ تبارز احساس ها و از لحاظ یکی کردن، مردم که احساس کنند بخشی از این جامعه استند.»

گلالی، سیتار نواز و نخستین نوازندۀ دختر سیتار در کشور است. می گوید که از نورستان به کابل آمده است و هنوزهم بسیاری ازاعضای خانواده نزدیکانش مخالفت رو آوردنش به موسیقی استند.

گلالی می افزاید: «پرورشگاه افسیکو برای من فرصت های را فراهم ساخت که اکثر دختران افغانستان به آن دست رسی ندارند.»

در همین حال، پلوشه رسولی، مسؤول پرورشگاه افسیکو نیز می‎ گوید زمانی که افسیکو بنیاد گذاشته شد، هفت صد کودک نادار و بی سرپرست را نگهداری می کرد، اما پس از سال دوهزارو چهارده میلادی که این پرورشگاه به کمبود منابع مالی رو به رو شده است و ازهمین رو ظرفیت نگهداری تنها یک صدو سی کودک را دارد.

وی می افزاید: «کودکانی را که پس فرستادیم برای شان امید دادیم که دست کم آنان یکی از کسانی را دارند که از آنان نگهداری کنند و به علت کمبود مالی تنها کسانی را می توانیم نزد خود نگه داریم که هیچ کسی را برای نگهداری خود ندارند.»

این کنسرت که از سوی نهاد توسعه یی آقاخان و هوتل سیرینا در کابل برگزار شد، در حاشیۀ آن نمایشگاهی از ساخته های دستی و جواهرهای ساخت کشور نیز به نمایش گذاشته شدند؛ تا بخشی از پول فروش این ساخته های دستی برای کمک به کودکان پرورشگاه افسیکو هزینه شود.

فرهنگ و هنر

برگزاری کنسرت از بهر جمع‎‏آوری پول برای کودکان در پرورشگاه

کودکانی که به دور از خانواده های شان و در پرورشگاه زنده گی می‎کنند، با برگزاری ده ها کنسرت، بارها تصویر مثبتی از کشور جنگ زدۀ افغانستان به جهانیان نشان داده اند.

تصویر بندانگشتی

دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و پرورشگاۀ افسیکو، به منظور جمع‎آوری کمک های مالی برای کودکان در پرورشگاه افسیکو، امروز کنسرتی را در کابل برگزار کردند.

در این کنسرت که شماری از نماینده گان نهادهای خارجی و داخلی شرکت کرده بودند، با اجرای رقص نیز همراه بود.

کودکان پرورشگاه افسیکو و دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی، تا اکنون ده ها کنسرت را در داخل و بیرون از افغانستان اجرا کرده اند.

کودکانی که در پرورشگاه افسیکو نگهداری می شوند و در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نیز موسیقی می آموزند.

نورجهان موانی، نمایندۀ دیپلوماتیک آقاخان در افغانستان در این باره گفت: «بدون موسیقی مردم احساس می کردند که  از راه های مهم ارتباط به دور مانده اند. موسیقی مهم است هم از لحاظ تبارز احساس ها و از لحاظ یکی کردن، مردم که احساس کنند بخشی از این جامعه استند.»

گلالی، سیتار نواز و نخستین نوازندۀ دختر سیتار در کشور است. می گوید که از نورستان به کابل آمده است و هنوزهم بسیاری ازاعضای خانواده نزدیکانش مخالفت رو آوردنش به موسیقی استند.

گلالی می افزاید: «پرورشگاه افسیکو برای من فرصت های را فراهم ساخت که اکثر دختران افغانستان به آن دست رسی ندارند.»

در همین حال، پلوشه رسولی، مسؤول پرورشگاه افسیکو نیز می‎ گوید زمانی که افسیکو بنیاد گذاشته شد، هفت صد کودک نادار و بی سرپرست را نگهداری می کرد، اما پس از سال دوهزارو چهارده میلادی که این پرورشگاه به کمبود منابع مالی رو به رو شده است و ازهمین رو ظرفیت نگهداری تنها یک صدو سی کودک را دارد.

وی می افزاید: «کودکانی را که پس فرستادیم برای شان امید دادیم که دست کم آنان یکی از کسانی را دارند که از آنان نگهداری کنند و به علت کمبود مالی تنها کسانی را می توانیم نزد خود نگه داریم که هیچ کسی را برای نگهداری خود ندارند.»

این کنسرت که از سوی نهاد توسعه یی آقاخان و هوتل سیرینا در کابل برگزار شد، در حاشیۀ آن نمایشگاهی از ساخته های دستی و جواهرهای ساخت کشور نیز به نمایش گذاشته شدند؛ تا بخشی از پول فروش این ساخته های دستی برای کمک به کودکان پرورشگاه افسیکو هزینه شود.

هم‌رسانی کنید