تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

سازمان‌ ملل جشنوارۀ نقاشی را در کابل برگزار کرد

در این جشنواره پنجاه نقاش مرد و زن از سراسر کشور توانایی‌های‌شان را با نقاشی نشان دادند و نیز آرزوهای زنان را نقاشی کردند.

 سازمان ملل روز گذشته (دوشنبه، ۲۱حوت) برای برجسته‌ساختن توانایی‌های زنان در عرصۀ هنر، یک جشنواره نقاشی را در شهر کابل، برگزار کرد.

تونی بلیز، معاون نمایندۀ ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان دربارۀ برگزاری این جشنواره، می‌گوید: «ما از این هنرمندان خواستیم که تا موانع را از برابر زنان ازبهر مشارکت کامل‌شان در حیات اجتماعی از میان بردارند و هم‌چنان از آنان خواستیم تا از طریق هنرشان خواهان اقدام عاجل برای یک تغییر پایدار جایی‌که مردان و زنان از تساوی حقوق برخوردار باشند، تبارز بدهند.»

این جشنواره درهشتم مارچ برگزار شده بود. در این برنامه پس از دوروز داوری، به سه‌بهترین نقاش جایزه داده شد که علی‌رضا رحیمی، مینه نایب و مهدی ضحاک از نقاشانی بودند که این سه‌جایزه را، به‌دست آوردند.

فرخنده زهرا نادری، مشاور رییس‌جمهور در امور سازمان ملل، می‌گوید: «این جشنواره زیرنام پرواز که پنجاه نقاش از زنان و مردان جوان در روز هشت مارچ رویاها و آرزوها و موقف زنان را روی تابلو نقاشی کردند، این روش بزرگ‌ترین روش تغییر ذهنیت‌ها در برابر زنان است.»

حمیدالله فاروقی، رییس دانشگاه کابل، در این‌باره می‌گوید: «ترور زنان و محروم ساختن زنان و دختران از رفتن به مکتب‌ها و دانشگاه‌ها در حقیقت امر محروم‌ساختن زنان و دختران از دانش است و متأسفانه شرایط جنگ در کشور این شرایط را بیشتر فراهم ساخته‌است.»

گفته می‌شود که در این نقاشی‌ها، خواست‌ها و توانایی‌های زنان برجسته شدند.

فرهنگ و هنر

سازمان‌ ملل جشنوارۀ نقاشی را در کابل برگزار کرد

در این جشنواره پنجاه نقاش مرد و زن از سراسر کشور توانایی‌های‌شان را با نقاشی نشان دادند و نیز آرزوهای زنان را نقاشی کردند.

تصویر بندانگشتی

 سازمان ملل روز گذشته (دوشنبه، ۲۱حوت) برای برجسته‌ساختن توانایی‌های زنان در عرصۀ هنر، یک جشنواره نقاشی را در شهر کابل، برگزار کرد.

تونی بلیز، معاون نمایندۀ ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان دربارۀ برگزاری این جشنواره، می‌گوید: «ما از این هنرمندان خواستیم که تا موانع را از برابر زنان ازبهر مشارکت کامل‌شان در حیات اجتماعی از میان بردارند و هم‌چنان از آنان خواستیم تا از طریق هنرشان خواهان اقدام عاجل برای یک تغییر پایدار جایی‌که مردان و زنان از تساوی حقوق برخوردار باشند، تبارز بدهند.»

این جشنواره درهشتم مارچ برگزار شده بود. در این برنامه پس از دوروز داوری، به سه‌بهترین نقاش جایزه داده شد که علی‌رضا رحیمی، مینه نایب و مهدی ضحاک از نقاشانی بودند که این سه‌جایزه را، به‌دست آوردند.

فرخنده زهرا نادری، مشاور رییس‌جمهور در امور سازمان ملل، می‌گوید: «این جشنواره زیرنام پرواز که پنجاه نقاش از زنان و مردان جوان در روز هشت مارچ رویاها و آرزوها و موقف زنان را روی تابلو نقاشی کردند، این روش بزرگ‌ترین روش تغییر ذهنیت‌ها در برابر زنان است.»

حمیدالله فاروقی، رییس دانشگاه کابل، در این‌باره می‌گوید: «ترور زنان و محروم ساختن زنان و دختران از رفتن به مکتب‌ها و دانشگاه‌ها در حقیقت امر محروم‌ساختن زنان و دختران از دانش است و متأسفانه شرایط جنگ در کشور این شرایط را بیشتر فراهم ساخته‌است.»

گفته می‌شود که در این نقاشی‌ها، خواست‌ها و توانایی‌های زنان برجسته شدند.

هم‌رسانی کنید