تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

پرواز؛ جشنوارۀ نقاشی سازمان ملل برای برجسته ساختن خواست‎های زنان

سازمان ملل متحد، یک جشنوارۀ نقاشی را زیرنام «پرواز» امروز در کابل برگزار کرد. در این نمایشگاه، پنجاه اثر از پنجاه نقاش کشور به نمایش گذاشته شدند.

سازمان ملل، به منظور آن چه رشد هنر و برجسته شدن خواست های زنان در افغانستان می گوید، امروز جشنوارۀ نقاشی را در کابل برگزار کرد.

در این جشنواره، پنجاه نقاش مرد و زن از سراسر کشور توانایی های شان را با نقاشی نشان دادند و نیز آرزوهای زنان را نقاشی کردند.

معاون نمایندۀ سازمان ملل در مراسم توزیع جایزه ها به سه نقاش برتر می گوید که تأمین صلح در افغانستان با برابری حقوق زنان و مردان پیوند دارد. 

توبی لینزر، گفت: «ما از این هنرمندان خواستیم که تا موانع را از برابر زنان از بهر مشارکت کامل شان در حیات اجتماعی از میان بردارند و هم چنان از آنان خواستیم تا از طریق هنر شان خواهان اقدام عاجل برای یک تغییر پایدار جایی که مردمان و زنان از تساوی حقوق برخوردار باشند، تبارز بدهند.»

علی رضا رحیمی، مینه نایب و مهدی ضحاک سه نقاشی بودند که از این جشنواره جایزه گرفتند.

این جشنواره به مناسبت هشت مارچ، روز همبستگی زنان جهان برگزار شده بود. در این جشنواره، بر توان مندی زنان در افغانستان، نیز تأکید شد.

فرخنده زهرا نادری، مشاور رییس جمهور در امور سازمان ملل اظهار داشت:: «این جشنواره زیرنام پرواز که پنجاه نقاش از زنان و مردان جوان در روز هشت مارچ رویاها و آرزوها و مقوف زنان را روی تابلو نقاشی کردند، این روش بزرگ ترین روش تغییر ذهنیت ها در برابر زنان است.»

حمیدالله فاروقی، رییس دانشگاه کابل نیز افزود: «ترور زنان و محروم ساختن زنان و دختران از رفتن به مکتب ها و دانشگاه ها در حقیقت امر محروم ساختن زنان و دختران از دانش است و متأسفانه شرایط جنگ در کشور این شرایط را بیشتر فراهم ساخته است.»

فرهنگ و هنر

پرواز؛ جشنوارۀ نقاشی سازمان ملل برای برجسته ساختن خواست‎های زنان

سازمان ملل متحد، یک جشنوارۀ نقاشی را زیرنام «پرواز» امروز در کابل برگزار کرد. در این نمایشگاه، پنجاه اثر از پنجاه نقاش کشور به نمایش گذاشته شدند.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل، به منظور آن چه رشد هنر و برجسته شدن خواست های زنان در افغانستان می گوید، امروز جشنوارۀ نقاشی را در کابل برگزار کرد.

در این جشنواره، پنجاه نقاش مرد و زن از سراسر کشور توانایی های شان را با نقاشی نشان دادند و نیز آرزوهای زنان را نقاشی کردند.

معاون نمایندۀ سازمان ملل در مراسم توزیع جایزه ها به سه نقاش برتر می گوید که تأمین صلح در افغانستان با برابری حقوق زنان و مردان پیوند دارد. 

توبی لینزر، گفت: «ما از این هنرمندان خواستیم که تا موانع را از برابر زنان از بهر مشارکت کامل شان در حیات اجتماعی از میان بردارند و هم چنان از آنان خواستیم تا از طریق هنر شان خواهان اقدام عاجل برای یک تغییر پایدار جایی که مردمان و زنان از تساوی حقوق برخوردار باشند، تبارز بدهند.»

علی رضا رحیمی، مینه نایب و مهدی ضحاک سه نقاشی بودند که از این جشنواره جایزه گرفتند.

این جشنواره به مناسبت هشت مارچ، روز همبستگی زنان جهان برگزار شده بود. در این جشنواره، بر توان مندی زنان در افغانستان، نیز تأکید شد.

فرخنده زهرا نادری، مشاور رییس جمهور در امور سازمان ملل اظهار داشت:: «این جشنواره زیرنام پرواز که پنجاه نقاش از زنان و مردان جوان در روز هشت مارچ رویاها و آرزوها و مقوف زنان را روی تابلو نقاشی کردند، این روش بزرگ ترین روش تغییر ذهنیت ها در برابر زنان است.»

حمیدالله فاروقی، رییس دانشگاه کابل نیز افزود: «ترور زنان و محروم ساختن زنان و دختران از رفتن به مکتب ها و دانشگاه ها در حقیقت امر محروم ساختن زنان و دختران از دانش است و متأسفانه شرایط جنگ در کشور این شرایط را بیشتر فراهم ساخته است.»

هم‌رسانی کنید