تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: کمک ۳۵۰ا میلیون دالری بانک جهانی برای افغانستان

بانک جهانی سه صدوپنجاه میلیون دالردربخش مدیریت مالی وحمایت ازبخش خصوصی درافغانستان کمک می‌کند.

درتفاهم نامه که میان وزارت مالیه وبانک جهانی امضاء شد، این بانک برای تقویت سرمایه گذای‌های بخش خصوصی وبهبود اقتصاد کوچک درکشور، وزارت مالیه را کمک خواهند کرد.

ازسویی هم رییس بانک جهانی درکابل می‌گوید که احتمال دارد که سال آینده به علت انتخابات پیش رو وخشک سالی‌ها درکشور، رُشد اقتصادی کاهش یابد. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه بحث کرده است. 

در بحث دیگر گرداننده در مورد تولید سمنت در کشور با عبدالواسع دانشیار، آگاه اقتصادی بحث کرده است. 

همچنان گرداننده در مورد نبود خدمات معیاری بیمه در کشور با فردوس احمد برین، معاون امور مسلکی وفنی بیمه ملی‌افغان بحث کرده است. 

بازار

بازار: کمک ۳۵۰ا میلیون دالری بانک جهانی برای افغانستان

بانک جهانی سه صدوپنجاه میلیون دالردربخش مدیریت مالی وحمایت ازبخش خصوصی درافغانستان کمک می‌کند.

درتفاهم نامه که میان وزارت مالیه وبانک جهانی امضاء شد، این بانک برای تقویت سرمایه گذای‌های بخش خصوصی وبهبود اقتصاد کوچک درکشور، وزارت مالیه را کمک خواهند کرد.

ازسویی هم رییس بانک جهانی درکابل می‌گوید که احتمال دارد که سال آینده به علت انتخابات پیش رو وخشک سالی‌ها درکشور، رُشد اقتصادی کاهش یابد. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه بحث کرده است. 

در بحث دیگر گرداننده در مورد تولید سمنت در کشور با عبدالواسع دانشیار، آگاه اقتصادی بحث کرده است. 

همچنان گرداننده در مورد نبود خدمات معیاری بیمه در کشور با فردوس احمد برین، معاون امور مسلکی وفنی بیمه ملی‌افغان بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews