تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

آلمان به برنامۀ ملی کار ۲۰ میلیون یورو کمک می‌کند

رستمی: این ۲۰ میلیون یورو در راستای تمویل پروژه‎های برنامۀ کاریابی در سال ۱۳۹۶ به مصرف می‌رسد که می‌تواند برای یک‌تعداد کثیر زمینۀ کار کوتاه مدت و دراز مدت را مساعد سازد.

مسؤولان وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گویند که در حال حاضر در کنار ۲۰ میلیون یورو کمک آلمان به برنامۀ ملی کاریابی ۲۰ میلیون دالر را برای عملی ساختن پروژه‌های توسعه‌یی برای فراهم ساختن زمینه‌های کار برای روستا نیشنان در اختیار دارند و در سال ۱۳۹۶ برنامه‌های گسترده را در این بخش عملی خواهند ساخت.

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات در این باره به طلوع‌نیوزگفت: «این ۲۰ میلیون یورو در راستای تمویل پروژه‎های برنامۀ کاریابی در سال ۱۳۹۶ به مصرف می‌رسد که می‌تواند برای یک‌تعداد کثیر زمینۀ کار کوتاه مدت و دراز مدت را مساعد سازد.»

در همین حال، اتحادیۀ ملی کارگران با توجه به میزان بیکاری در کشور می‌گوید که کارهای کوتاه مدت برای مردم سودمند نیستند و حکومت باید روی پروژه‌های بزرگ سرمایه گذاری کند تا از یک‌سو اقتصاد کشور رشد کند و از سوی دیگر زمینۀ کار همیشه‌گی برای مردم فراهم شود .

معروف قادری، رییس اتحادیه کارگران گفت: «برنامه‌هایی از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق برنامه‌های کوچک کارهای مؤقتی برای تعداد از افراد دهات مشغول به کار می‌شوند، اما پس از یک مدت که پروژه ختم می‌شود دوباره در ردۀ بیکارران ما افزوده می‌شود.»

بر بنیاد گفته‌های مسؤولان وزارت احیا و انکشاف دهات، تا کنون برنامۀ ملی کاریابی با عملی کردن پروژه‌های توسعه‌یی برای بیش از ۶۵۰ هزار زمینه‌های کاری را فراهم ساخته است.

بازرگانی

آلمان به برنامۀ ملی کار ۲۰ میلیون یورو کمک می‌کند

رستمی: این ۲۰ میلیون یورو در راستای تمویل پروژه‎های برنامۀ کاریابی در سال ۱۳۹۶ به مصرف می‌رسد که می‌تواند برای یک‌تعداد کثیر زمینۀ کار کوتاه مدت و دراز مدت را مساعد سازد.

Thumbnail

مسؤولان وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گویند که در حال حاضر در کنار ۲۰ میلیون یورو کمک آلمان به برنامۀ ملی کاریابی ۲۰ میلیون دالر را برای عملی ساختن پروژه‌های توسعه‌یی برای فراهم ساختن زمینه‌های کار برای روستا نیشنان در اختیار دارند و در سال ۱۳۹۶ برنامه‌های گسترده را در این بخش عملی خواهند ساخت.

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات در این باره به طلوع‌نیوزگفت: «این ۲۰ میلیون یورو در راستای تمویل پروژه‎های برنامۀ کاریابی در سال ۱۳۹۶ به مصرف می‌رسد که می‌تواند برای یک‌تعداد کثیر زمینۀ کار کوتاه مدت و دراز مدت را مساعد سازد.»

در همین حال، اتحادیۀ ملی کارگران با توجه به میزان بیکاری در کشور می‌گوید که کارهای کوتاه مدت برای مردم سودمند نیستند و حکومت باید روی پروژه‌های بزرگ سرمایه گذاری کند تا از یک‌سو اقتصاد کشور رشد کند و از سوی دیگر زمینۀ کار همیشه‌گی برای مردم فراهم شود .

معروف قادری، رییس اتحادیه کارگران گفت: «برنامه‌هایی از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق برنامه‌های کوچک کارهای مؤقتی برای تعداد از افراد دهات مشغول به کار می‌شوند، اما پس از یک مدت که پروژه ختم می‌شود دوباره در ردۀ بیکارران ما افزوده می‌شود.»

بر بنیاد گفته‌های مسؤولان وزارت احیا و انکشاف دهات، تا کنون برنامۀ ملی کاریابی با عملی کردن پروژه‌های توسعه‌یی برای بیش از ۶۵۰ هزار زمینه‌های کاری را فراهم ساخته است.

هم‌رسانی کنید