تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

امیدواری حکومت از افزایش درآمدهای ترانزیت در کشور

وزارت انرژی و آب تأکید دارد که در چهار سال آینده، درآمدهای ترانزیتی کشور نسبت به درآمدهای کنونی گمرک‎های کشور بیشترخواهند شد.

وزارت انرژی و آب می‎گوید افغانستان در سال‎های آینده به یک پل ترانزیت نیروی برق میان کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی مبدل خواهد شد و از این رهگذر درآمدهای هنگفتی بدست خواهد آورد.

درحال حاضر کشورهای آسیای میانه با تولید صدها میگاوات برق، بازار بزرگ انرژی برق کشورهای آسیای جنوبی به ویژه پاکستان  گفته می‎شود.

ازهمین رو، وزارت انرژی و آب می‌گوید با بهره برداری پروژه های کاسا یک هزار، توتاپ، انتقال لین پنج صد کیلوولت ترکمنستان و پروژۀ تاپی که از راه افغانستان به پاکستان وهند خواهند رسید، افغانستان سالانه میلیون‎ها دالر درآمد خواهد داشت.

عبدالبصیرعظمی، سخن‎گوی وزارت انرژی و آب در این باره بیان داشت: «افغانستان می‌تواند مثل یک پل ارتباطی آسیای میانه را به آسیای جنوبی وصل کند و درآمدهای ترانزیتی را به دست بیاورد، مشخصأ در بخش پروژه کاسا یک هزار به شکل متوسط چهل تا چهل و پنج میلیون دالر حق ترانزیت دریافت خواهیم کرد.»

با وجود این فرصت ها، ناامنی‎ها و نبود مدیریت لازم پروژه های بزرگ ترانزیت منطقه یی که از راه افغانستان میگذرند از نگرانی‎ها در این بخش هستند.

شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که حکومت برای بکارگیری لازم از این فرصت ها، باید برنامه های روشنی را عملی سازد.

شبیر بشیری، آگاۀ امور اقتصادی اظهار داشت: «اگر سرمایه گذاری استراتیژیک صورت گیرد، مدیریت درست شود از لحاظ امنیت و از لحاظ  پالیسی و از لحاظ پالیسی و ظرفیت مدیریتی، ما می‌توانیم درآمد خوبی از این رهگذرد داشته باشیم.»

این درحالی است که رییس جمهور، هفتۀ گذشته در یک نشست اعلام کرد که تا چهارسال آینده درآمدهای کشور از بخش ترانزیت برق از درآمدهای گمرکی بیشتر خواهند شد.

به گفتۀ رییس‎جمهور، دراین سال‎ها تا پانزده‎ هزارمیگاوات برق از راه افغانستان به آسیای جنوبی صادر خواهد شد.

بازرگانی

امیدواری حکومت از افزایش درآمدهای ترانزیت در کشور

وزارت انرژی و آب تأکید دارد که در چهار سال آینده، درآمدهای ترانزیتی کشور نسبت به درآمدهای کنونی گمرک‎های کشور بیشترخواهند شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت انرژی و آب می‎گوید افغانستان در سال‎های آینده به یک پل ترانزیت نیروی برق میان کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی مبدل خواهد شد و از این رهگذر درآمدهای هنگفتی بدست خواهد آورد.

درحال حاضر کشورهای آسیای میانه با تولید صدها میگاوات برق، بازار بزرگ انرژی برق کشورهای آسیای جنوبی به ویژه پاکستان  گفته می‎شود.

ازهمین رو، وزارت انرژی و آب می‌گوید با بهره برداری پروژه های کاسا یک هزار، توتاپ، انتقال لین پنج صد کیلوولت ترکمنستان و پروژۀ تاپی که از راه افغانستان به پاکستان وهند خواهند رسید، افغانستان سالانه میلیون‎ها دالر درآمد خواهد داشت.

عبدالبصیرعظمی، سخن‎گوی وزارت انرژی و آب در این باره بیان داشت: «افغانستان می‌تواند مثل یک پل ارتباطی آسیای میانه را به آسیای جنوبی وصل کند و درآمدهای ترانزیتی را به دست بیاورد، مشخصأ در بخش پروژه کاسا یک هزار به شکل متوسط چهل تا چهل و پنج میلیون دالر حق ترانزیت دریافت خواهیم کرد.»

با وجود این فرصت ها، ناامنی‎ها و نبود مدیریت لازم پروژه های بزرگ ترانزیت منطقه یی که از راه افغانستان میگذرند از نگرانی‎ها در این بخش هستند.

شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که حکومت برای بکارگیری لازم از این فرصت ها، باید برنامه های روشنی را عملی سازد.

شبیر بشیری، آگاۀ امور اقتصادی اظهار داشت: «اگر سرمایه گذاری استراتیژیک صورت گیرد، مدیریت درست شود از لحاظ امنیت و از لحاظ  پالیسی و از لحاظ پالیسی و ظرفیت مدیریتی، ما می‌توانیم درآمد خوبی از این رهگذرد داشته باشیم.»

این درحالی است که رییس جمهور، هفتۀ گذشته در یک نشست اعلام کرد که تا چهارسال آینده درآمدهای کشور از بخش ترانزیت برق از درآمدهای گمرکی بیشتر خواهند شد.

به گفتۀ رییس‎جمهور، دراین سال‎ها تا پانزده‎ هزارمیگاوات برق از راه افغانستان به آسیای جنوبی صادر خواهد شد.

هم‌رسانی کنید