تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: آفزایش درآمدهای مالیاتی حکومت و خدمات بازرگانی

سهم درآمدهای حکومت از بخش های مالیاتی نسبت به سال های گذشته به علت آوردن اصلاحات دراین بخش افزایش یافته است.

بربنیاد آمارها در درآمدهای سال مالی هزار و سهصد و نود وشش شصت و شش میلیارد افغانی از بخش مالیاتی گردآوری شده است.

شماری از جوانان تلاش دارند با آوردن نوآوری در ارایه خدمات بازرگانی درامد مناسبی از این بخش بدست آورند.

درهمین حال گردانند نرگس موسوی روی متوقف ساختن موترهای نفت کش به اتهام نپرداختن محصول گمرکی با مهمانان بحث کرده است. 

مهمانان: 

حبیب الله زدران، رییس عمومی عواید وزارت مالیه
سید تمیم جوادی، مدیر عملیاتی خدمات مشورتی اساره
قاری سلیمان مهمند، رییس اتحادیه ترانسپورت زون غرب

بازرگانی

بازار: آفزایش درآمدهای مالیاتی حکومت و خدمات بازرگانی

سهم درآمدهای حکومت از بخش های مالیاتی نسبت به سال های گذشته به علت آوردن اصلاحات دراین بخش افزایش یافته است.

Thumbnail

بربنیاد آمارها در درآمدهای سال مالی هزار و سهصد و نود وشش شصت و شش میلیارد افغانی از بخش مالیاتی گردآوری شده است.

شماری از جوانان تلاش دارند با آوردن نوآوری در ارایه خدمات بازرگانی درامد مناسبی از این بخش بدست آورند.

درهمین حال گردانند نرگس موسوی روی متوقف ساختن موترهای نفت کش به اتهام نپرداختن محصول گمرکی با مهمانان بحث کرده است. 

مهمانان: 

حبیب الله زدران، رییس عمومی عواید وزارت مالیه
سید تمیم جوادی، مدیر عملیاتی خدمات مشورتی اساره
قاری سلیمان مهمند، رییس اتحادیه ترانسپورت زون غرب

هم‌رسانی کنید