تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: بیکاری علت اساسی بدبینی مردم به آینده کشور است

یک نظر سنجی بنیاد آسیا نشان میدهد که  پس از ناامنی ها، بیکاری علت اساسی بدبینی مردم به آینده کشور است.
 
بیشتر پاسخ دهنده گان این نظر سنجی مشکل بزرگ را در مناطق شان بیکاری گفته اند وهشتاد و هفت درصد این افراد چالش های بزرگ فرا راه جوانان کشور را مشکلات اقتصادی و  بیکاری دانسته اند. 
 
دراین برنامه گرداننده صدف امیری با فضل الربیع وردک، دایرکتر پلان گذاری آسیا فوندیشن بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: بیکاری علت اساسی بدبینی مردم به آینده کشور است

بنیاد آسیا  می گوید که امنیت و ثبات سیاسی که زیربناهایی برای تمامی فعالیت های اقتصادی استند، هنوز تأمین نشده اند.

Thumbnail

یک نظر سنجی بنیاد آسیا نشان میدهد که  پس از ناامنی ها، بیکاری علت اساسی بدبینی مردم به آینده کشور است.
 
بیشتر پاسخ دهنده گان این نظر سنجی مشکل بزرگ را در مناطق شان بیکاری گفته اند وهشتاد و هفت درصد این افراد چالش های بزرگ فرا راه جوانان کشور را مشکلات اقتصادی و  بیکاری دانسته اند. 
 
دراین برنامه گرداننده صدف امیری با فضل الربیع وردک، دایرکتر پلان گذاری آسیا فوندیشن بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید