تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: خشکسالی ۶۰ درصد دامداری را متاثر ساخته است

وزارت زراعت وآبیاری می‌گوید خشکسالی‌های امسال شصت وشش درصد دامداری را درکشورماثرساخته است.

وزارت زراعت وآبیاری می‌گوید که نگرانی‌ها دربخش دامداری درکشور بسیارجدی استند ودرحال حاضر بیشترین دام‌ها با کمبود و نبود خوراک رو به رو استند.

درهمین حال وزارت دولت دراموررسیده‌گی به حوادث  طبیعی می‌گوید که خشکسالی‌های اخیر پنج میلیون دام را درکشور با دشواری‌ها روبرساخته اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با ادریس رووف، رییس دامداری وزارت زراعت و آبیاری بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در بحث دیگر در مورد بررسی بررسی برای مشخص شدن شرکت برنده برای ساخت بند برق ساگی با آصف غفوری، رییس دفتر وزیر انرژی و آب بحث کرده است. 

درهمین حال، دریک بحث دیگر خانم محمدی در مورد نهایی شدن روند بررسی های فنی و طراحی تونل دوم سالنگ با مهدی روحانی بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: خشکسالی ۶۰ درصد دامداری را متاثر ساخته است

وزارت زراعت وآبیاری می‌گوید خشکسالی‌های امسال شصت وشش درصد دامداری را درکشورماثرساخته است.

Thumbnail

وزارت زراعت وآبیاری می‌گوید که نگرانی‌ها دربخش دامداری درکشور بسیارجدی استند ودرحال حاضر بیشترین دام‌ها با کمبود و نبود خوراک رو به رو استند.

درهمین حال وزارت دولت دراموررسیده‌گی به حوادث  طبیعی می‌گوید که خشکسالی‌های اخیر پنج میلیون دام را درکشور با دشواری‌ها روبرساخته اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با ادریس رووف، رییس دامداری وزارت زراعت و آبیاری بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در بحث دیگر در مورد بررسی بررسی برای مشخص شدن شرکت برنده برای ساخت بند برق ساگی با آصف غفوری، رییس دفتر وزیر انرژی و آب بحث کرده است. 

درهمین حال، دریک بحث دیگر خانم محمدی در مورد نهایی شدن روند بررسی های فنی و طراحی تونل دوم سالنگ با مهدی روحانی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید