تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: روابط بازرگانی افغانستان و ایران در حال گسترش است

روابط بازرگانی افغانستان و ایران در حال گسترش است و گفته می‍شود که قراراست یک کمیتۀ بازرگانی میان هردوکشور نیز ایجاد شود.

گفته می‌شود که رییسان جمهور هردوکشور درحایشۀ نشست شانگهای روی ایجاد این کمیته، گفت‌وگو کرده‌اند.

در این بخش از برنامه، گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با احمدضیا ضیا، آگاه امور اقتصادی، انجام داده‌است.

در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده محمدی، هم‌چنان دربارۀ این‌که برای نخستین‌بار بادغیس از برق وارداتی بهره‌مند می‌شود، گفت‌وگویی را با رضا حیدری، مشاور وزارت انرژی و آب، انجام داده‌است.

دریک گفت‌وگوی دیگری، محمدی، روی این‌که نشستی توسعۀ بازرگانی میان افغانستان‌وازبیکستان برگزارمی‌شود.

بازرگانی

بازار: روابط بازرگانی افغانستان و ایران در حال گسترش است

اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که ایجاد این کمیته به‌سود هردوکشور است و در حال حاضر ۲۵درصد تجارت افغانستان با ایران است و این کشور نقش سازنده در تجارت افغانستان دارد.

Thumbnail

روابط بازرگانی افغانستان و ایران در حال گسترش است و گفته می‍شود که قراراست یک کمیتۀ بازرگانی میان هردوکشور نیز ایجاد شود.

گفته می‌شود که رییسان جمهور هردوکشور درحایشۀ نشست شانگهای روی ایجاد این کمیته، گفت‌وگو کرده‌اند.

در این بخش از برنامه، گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با احمدضیا ضیا، آگاه امور اقتصادی، انجام داده‌است.

در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده محمدی، هم‌چنان دربارۀ این‌که برای نخستین‌بار بادغیس از برق وارداتی بهره‌مند می‌شود، گفت‌وگویی را با رضا حیدری، مشاور وزارت انرژی و آب، انجام داده‌است.

دریک گفت‌وگوی دیگری، محمدی، روی این‌که نشستی توسعۀ بازرگانی میان افغانستان‌وازبیکستان برگزارمی‌شود.

هم‌رسانی کنید