تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: شکایت شماری‌از شهروندان کشور از مواد نفتی کم‌کیفیت

شماری از شهروندان می‌گویند که در حال حاضر مواد نفتی کم‌کیفتی با نام مواد نفتی با معیار «اِی هشتاد» در بازارها فروخته می‌شود.

شماری‌از شهروندان کشور از افزایش مواد نفتی کم‌کیفیت در بازارها، شکایت دارند.

درهمین‌حال، ادارۀ ملی نورم و استندرد، می‌پذیرد که مواد نفتی کم‌کیفیت در بازارها خریدوفروش می‌شود و آنان برای جلوگیری از این کار می‌کوشند.

این اداره می‌افزاید که مواد نفتی کم‌کیفیت بیشتر قاچاق می‌شود و در برخی‌از حالات زیرنام تیل معافیت وارد کشور می‌شود.

در این بخشی از برنامه، گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با نقیب‌الله فایق، رییس ادارۀ نورم و استندرد، انجام داده‌است.

در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده محمدی، هم‌چنان در بارۀ بررسی بیش‌از ۲۰۰هزار جریب در ۲۸ ولایت کشور، گفت‌وگویی را با حشمت‌الله ناصری، رییس اطلاعات و روابط عامه اداره مستقل اراضی، انجام داده‌است.

دریک گفت‌وگویی دیگری، محمدی، روی آماده‌گی‌ها برای برگزاری نشست آپتیکا، گفت‌وگویی را با عبدالنصیر رشتیا، عضو هیئت مدیره شورای عالی صنایع و سرمایه‌گذاری، انجام داده‌است. 

بازرگانی

بازار: شکایت شماری‌از شهروندان کشور از مواد نفتی کم‌کیفیت

شماری از شهروندان می‌گویند که در حال حاضر مواد نفتی کم‌کیفتی با نام مواد نفتی با معیار «اِی هشتاد» در بازارها فروخته می‌شود.

Thumbnail

شماری‌از شهروندان کشور از افزایش مواد نفتی کم‌کیفیت در بازارها، شکایت دارند.

درهمین‌حال، ادارۀ ملی نورم و استندرد، می‌پذیرد که مواد نفتی کم‌کیفیت در بازارها خریدوفروش می‌شود و آنان برای جلوگیری از این کار می‌کوشند.

این اداره می‌افزاید که مواد نفتی کم‌کیفیت بیشتر قاچاق می‌شود و در برخی‌از حالات زیرنام تیل معافیت وارد کشور می‌شود.

در این بخشی از برنامه، گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با نقیب‌الله فایق، رییس ادارۀ نورم و استندرد، انجام داده‌است.

در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده محمدی، هم‌چنان در بارۀ بررسی بیش‌از ۲۰۰هزار جریب در ۲۸ ولایت کشور، گفت‌وگویی را با حشمت‌الله ناصری، رییس اطلاعات و روابط عامه اداره مستقل اراضی، انجام داده‌است.

دریک گفت‌وگویی دیگری، محمدی، روی آماده‌گی‌ها برای برگزاری نشست آپتیکا، گفت‌وگویی را با عبدالنصیر رشتیا، عضو هیئت مدیره شورای عالی صنایع و سرمایه‌گذاری، انجام داده‌است. 

هم‌رسانی کنید